Τροχοί & TIR

ADR: Αλλαγές στη λειτουργία των σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης

Τι ισχύει με την παρακολούθηση και το παρουσιολόγιο
Πέμπτη 13/06/2024 - 12:53
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υπ. Μεταφορών επέρχονται τροποποιήσεις στη λειτουργία και στα προγράμματα των σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ, καθώς και στην τήρηση του παρουσιολογίου των εκπαιδευόμενων.

Μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής:

1. Κάθε πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης και ανανεωτικής εκπαίδευσης (επανεκπαίδευσης), περιλαμβάνει τη θεματική ενότητα «Βασική εκπαίδευση» ή τη θεματική ενότητα «Βασική εκπαίδευση» και μια ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες «Ειδίκευση για δεξαμενές», «Ειδίκευση για κλάση 1», «Ειδίκευση για κλάση 7», ανάλογα με την κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος. Κάθε πρόγραμμα επέκτασης περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις θεματικές ενότητες «Ειδίκευση για δεξαμενές», «Ειδίκευση για κλάση 1», «Ειδίκευση για κλάση 7», ανάλογα με την κατηγορία πιστοποιητικού που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος. Το περιεχόμενο και η ελάχιστη διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας καθορίζονται στο Παράρτημα I του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης.

2. Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τις θεματικές ενότητες «βασική εκπαίδευση» ή «ειδίκευση για δεξαμενές» συνοδεύεται υποχρεωτικά από πρακτικό μέρος που περιλαμβάνει «Εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών» και «Εκπαίδευση για καταπολέμηση φωτιάς και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος». Η εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον βασικές αρχές πρώτων βοηθειών και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Ειδικά θέματα που πρέπει κατ’ ελάχιστον να καλύπτονται από την εκπαίδευση για καταπολέμηση φωτιάς και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος είναι οι αιτίες πρόκλησης και τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιάς, τύποι πυροσβεστήρων, μακροσκοπικός έλεγχος και χρήση τους, ενέργειες αυτοπροστασίας και περιορισμού συνεπειών ατυχήματος, ενημέρωση υπηρεσιών για συμβάν.

3. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίζεται σε διδακτικές ώρες των σαράντα πέντε (45) λεπτών. Ο μέγιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) διδακτικές ώρες ανά ημέρα, με δυνατότητα μίας (1) επιπλέον διδακτικής ώρας ανά θεματική ενότητα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες πλην Κυριακής και των επίσημων αργιών, σε ώρες μεταξύ 07:00 π.μ. και 11.30 μ.μ. Στα προγράμματα οκτώ (8) διδακτικών ωρών ανά ημέρα τα διαλείμματα είναι τουλάχιστον τρία (3), με ελάχιστη διάρκεια δεκαπέντε (15) λεπτών το καθένα και πραγματοποιούνται εντός του προγράμματος εκπαίδευσης.

4. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Για τη βασική εκπαίδευση, για την ειδίκευση για δεξαμενές και για την ειδίκευση για κλάση 1 απαιτείται η κατοχή ισχύοντος πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των κλάσεων ή όλων των κλάσεων πλην της κλάσης 7,

β. για την ειδίκευση για κλάση 7 απαιτείται η κατοχή ισχύοντος πιστοποιητικού ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των κλάσεων ή κλάσης 7,

γ. για την εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών απαιτείται η βεβαίωση σεμιναρίου σχετικά με θέματα πρώτων βοηθειών (από τον Ερυθρό Σταυρό ή Ναυαγοσωστική Ακαδημία ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα που παρέχει αντίστοιχη εκπαίδευση). Οι γνώσεις σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών του διδακτικού προσωπικού δύνανται να αποδεικνύονται και με κατοχή ανάλογου πτυχίου ή από την αναλυτική βαθμολογία σπουδών αναγνωρισμένης σχολής,

δ. για την εκπαίδευση για καταπολέμηση φωτιάς και ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος απαιτείται να είναι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος ή υπαξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, απόφοιτοι παραγωγικών σχολών με τριετή εργασιακή εμπειρία.

5. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ υποβάλλει στην αρμόδια ΥΜΕΠΕ αίτηση έγκρισης προγράμματος εκπαίδευσης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης αυτού. Για κάθε πρόγραμμα προς έγκριση, δηλώνονται ανά θεματική ενότητα: η ημερομηνία και ώρες διδασκαλίας, η αίθουσα διδασκαλίας με τη δυναμικότητά της όπως αναγράφεται στη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης, οι διδάσκοντες, ο αριθμός και το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευομένων. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του διευθυντή σπουδών στην οποία δηλώνεται ότι: (α) Το διδακτικό προσωπικό πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 4 και (β) η ΣΕΚΟΟΜΕΕ διαθέτει τα κατάλληλα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τα μέσα για την πρακτική εκπαίδευση της παρ. 3 του άρθρου 2. Το πρόγραμμα εγκρίνεται εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις της παρ. 4 φυλάσσονται, διαθέσιμα για έλεγχο, στο χώρο της ΣΕΚΟΟΜΕΕ. Η ΥΜΕΠΕ εγκρίνει το πρόγραμμα τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης αυτού.

6. Μετά την έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης, είναι δυνατή η τροποποίησή του εφόσον υποβληθεί γνωστοποίηση στην αρμόδια ΥΜΕΠΕ το αργότερο έως την 1:00 μ.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την έναρξή του και μόνον εφόσον οι αλλαγές αφορούν σε (α) Προσθήκη ή αφαίρεση εκπαιδευομένων, (β) αλλαγή διδασκόντων, εφόσον βεβαιώνεται ότι αυτοί πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 4, (γ) αλλαγή ωρολογίου προγράμματος με μετακίνηση διδακτικής ώρας εντός της ίδια ημέρας, (δ) ακύρωση προγράμματος».

φωτό αρχείου

Παρακολούθηση και παρουσιολόγιο

1. Στις ΣΕΚΟΟΜΕΕ τηρείται παρουσιολόγιο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II αυτής της απόφασης, το οποίο συμπληρώνεται ημερησίως και εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον αλλάζει η θεματική ενότητα. Για την πρακτική εκπαίδευση συμπληρώνεται ξεχωριστό παρουσιολόγιο. Οι παρόντες υπογράφουν κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους. Οι τυχόν απόντες σημειώνονται από τον διδάσκοντα. Το παρουσιολόγιο αρχειοθετείται σε έντυπη μορφή και φυλάσσεται για πέντε (5) έτη. Η ΣΕΚΟΟΜΕΕ οφείλει να γνωστοποιεί στην αρμόδια ΥΜΕΠΕ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή σπουδών ή του διδάσκοντα: (α) Την έναρξη του κάθε προγράμματος πριν την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας και (β) τα στοιχεία απόντος εκπαιδευομένου εντός δέκα (10) λεπτών από την έναρξη της διδακτικής ώρας στην οποία δεν είναι παρών. Η αποστολή της ενημέρωσης για την έναρξη του προγράμματος είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις σχετικές εξετάσεις. Σε περίπτωση παράληψης ενημέρωσης της ΥΜΕΠΕ για την έναρξη του προγράμματος, αυτό επαναλαμβάνεται κατόπιν έγκρισής του από την ΥΜΕΠΕ.

2. Η πλήρης παρακολούθηση προγράμματος είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην αντίστοιχη κατηγορία εξέτασης. Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μία θεματική ενότητα εφόσον έχει παρακολουθήσει όλες τις ώρες της θεματικής ενότητας χωρίς απουσία. Ο εκπαιδευόμενος θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει πλήρως πρόγραμμα εφόσον έχει παρακολουθήσει όλες τις θεματικές ενότητες αυτού σε δύο το πολύ προγράμματα της ίδιας ΣΕΚΟΟΜΕΕ τα οποία δεν απέχουν μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εκπαιδευόμενος υποχρεούται σε εκ νέου πλήρη παρακολούθηση προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευόμενοι που δεν παρακολούθησαν πλήρως το πρόγραμμα, υποβάλλεται στην αρμόδια ΥΜΕΠΕ κατάσταση «Ελλιπούς Παρακολούθησης» στην οποία καταγράφονται το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων και οι θεματικές ενότητες που δεν παρακολούθησαν.

PreviousNext