Τροχοί & TIR

Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ταξί με έδρα την Περιφέρεια Αττικής

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται στο 30%.
Δευτέρα 05/02/2024 - 16:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Περιφερειάρχης Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κυκλοφορούντος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που έχει έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, που επιθυμεί να αντικαταστήσει το Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητό του, με Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκίνητο από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεις, να υποβάλλει σχετική αίτηση για την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας, σε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Το ποσοστό των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με επιβατηγά οχήματα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε έδρα διοικητική μονάδα της Περιφέρειας Αττικής καθορίζεται στο 30%. Ειδικότερα ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν σε κάθε έδρα αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ταξί
ταξί

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ιδιοκτήτη επί μίας αδείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, την αίτηση καταθέτει ένας εξ αυτών ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, συνυποβάλλοντας και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συνιδιοκτητών. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει κατά πλήρη κυριότητα περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα μπορεί να υποβάλλει μόνο ένα αυτοτελές αίτημα. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ιδανικού μεριδίου σε περισσότερες της μίας άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ στην ίδια έδρα, μπορεί να υποβάλλει αίτημα αυτοτελώς για κάθε άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ στην οποία είναι συνδικαιούχος. 

Προκειμένου να γίνει παραδεκτή η αίτηση δεν πρέπει η σχετική άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ να τελεί υπό καθεστώς προσωρινής ανάκλησης κατά τον χρόνο λήξης υποβολής των αιτήσεων.

PreviousNext