Διαγωνισμός 1.500.000 ευρώ για τον καθαρισμό του Φαρσαλίτη

Δευ, 13/02/2023 - 16:03
Φωτό αρχείου Τ.Τ.

Η Π.Ε. Καρδίτσας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τον καθαρισμό των δευτερευόντων κλάδων του ποταμού Φαρσαλίτη περιοχής Δήμου Σοφάδων.

Ο διαγωνισμός αφορά στην Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό και στην Ενοικίαση μηχανημάτων έργων με χειριστή. Πιο συγκεκριμένα, η ενοικίαση αφορά σε 6 φορτηγά, 1 ελαστιχοφόρο εκσκαφέα, έναν ερπυστριοφόρο εκσκαφέα, 2 φορτωτές και ένα γκρέιντερ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι o καθαρισμός των δευτερευόντων κλάδων του ποταμού Φαρσαλίτη στην περιοχή του Δήμου Σοφάδων. Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει ήπια επέμβαση στην κοίτη, ήτοι εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την αποτελεσματική διόδευση του αντιπλημμυρικού όγκου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ροής που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο. Αν υπάρχει ανάγκη, οι εργασίες θα συνεχιστούν και σε επόμενο τμήμα ή θέσεις σημειακών παρεμβάσεων που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στα 1.499.997 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες και τα κριτήρια ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αιτήματα διευκρινίσεων επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται έως 10-03-2023 και ώρα 15:00.

Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 21-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ).

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Άνοιγμα των προσφορών 28-03-2023 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα

Πληροφορίες: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας τηλ. 2441354921

Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ (α.α διαγ. 182578) και στο site της Περ. Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr/Διακηρύξεις-Προκηρύξεις.