Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 322.400 ευρώ για μεταφορά εντός της Αθήνας

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την ανάθεση της μεταφοράς όλου του εξοπλισμού, υλικών και αρχείων στο νέο κτίριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. Ειδικότερα, το αντικείμενο τη
Κυριακή 27/02/2022 - 09:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε για την ανάθεση της μεταφοράς όλου του εξοπλισμού, υλικών και αρχείων στο νέο κτίριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς όλου του εξοπλισμού, υλικών και αρχείων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το κτήριο, που στεγάζονται τώρα οι υπηρεσίες της, στην οδό Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου στην Αθήνα προς στο νέο κτήριο στην οδό Ιπποκράτους 3-5 στην Αθήνα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 322.400,00€ (τριακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 260.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ύψους 62.400,00€).

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα για λόγους ενιαίας παρακολούθησης του αντικειμένου και την αποφυγή μη ορθής εκτέλεσης της σύμβασης από την τυχόν έλλειψη συντονισμού διαφορετικών αναδόχων.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 31η/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 28/03/2022 ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 31/3/2022.

Περισσότερες πληροφορίες: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αρμόδιος κ. Απόστολος Βλάχος. Τηλέφωνο: 210 337 7185, E-mail: a.vlachos@cmc.gov.gr

PreviousNext