Δημιουργία Cluster επιχειρήσεων στον Πειραιά

Τρί, 23/08/2022 - 11:03

Ο Δήμος Πειραιά προκήρυξε σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός μοντέλου υλοποίησης μια άτυπης συστάδας επιχειρήσεων (cluster) στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο μοντέλο σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας ενός cluster στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί ελεύθερα από όλες τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά που δραστηριοποιούνται στον τομέα αλλά και από τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

1. Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Cluster γαλάζιας οικονομίας των επιχειρήσεων του Πειραιά.

2. Μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων στα της γαλάζιας οικονομίας προς την κατεύθυνση της ετοιμότητάς τους να συμμετάσχουν ισότιμα στο νέο Cluster.

3. Ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης και προβολής.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης, υποστηρίζεται πλήρως από τις προβλεπόμενες επιμέρους ενέργειες του έργου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες Φάσεις.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης προβλέπεται η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Cluster γαλάζιας οικονομίας των επιχειρήσεων του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, θα τεκμηριωθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα υλοποίησης του cluster, θα αναγνωρισθούν το όραμα, οι σκοποί και στόχοι της λειτουργίας του, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει στα μέλη, τα πιθανά μέλη του, η παρούσα κατάσταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, το μοντέλο σύστασης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Cluster (νομική μορφή, όργανα διοίκησης, οργανόγραμμα. στελέχωση, στέγαση, εξοπλισμός κ.λπ.), και τα οικονομικά του δεδομένα (αρχική επένδυση, λειτουργικό κόστος, πιθανές πηγές εσόδων, εκτιμήσεις εσόδων / κερδών σε βάθος 3ετίας).

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου, εγκαθιδρύονται οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί του συνεργατικού σχηματισμού και αναπτύσσονται οι υποδομές που θα του επιτρέψουν να επιτελέσει τις βασικές του λειτουργίες, με τρόπο μάλιστα ομογενή για όλους τους συμμετέχοντες. Δημιουργούνται τα κανάλια επικοινωνίας. προβολής και προώθησης των υπηρεσιών του cluster, στελεχώνεται και εξοπλίζεται κατάλληλα η κεντρική του δομή και λειτουργεί πιλοτικά σε περιορισμένη κλίμακα με σκοπό να διαπιστωθεί η πληρότητά του, η δυνατότητα βελτίωσης και συμπλήρωσής του. Στο πλαίσιο της φάσης, τα στελέχη του cluster ενημερώνουν διαρκώς τα πιθανά μέλη για τα οφέλη της συμμετοχής επιχειρήσεών του, αλλά και για τις απαιτήσεις που τίθενται για την είσοδό τους στο νέο σχήμα.