Τροχοί & TIR

Δημοσίευση συνεργείων επισκευής ταχογράφων

Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν σε ιστότοπο διαθέσιμο στο κοινό τους καταλόγους εγκεκριμένων συνεργείων και των καρτών που τους έχουν χορηγήσει, και να μεριμνούν για την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων.
Δευτέρα 29/04/2024 - 16:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν σε ιστότοπο διαθέσιμο στο κοινό τους καταλόγους εγκεκριμένων συνεργείων και των καρτών που τους έχουν χορηγήσει, και να μεριμνούν για την επικαιροποίηση των εν λόγω καταλόγων. 

Αυτό ορίζει ο κανονισμός 2024/1230 της ΕΕ που συμπληρώνει προηγούμενες διατάξεις σχετικές με την υποχρέωση ελέγχου και υποβολής εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών προς την Επιτροπή σε ετήσια βάση και, ει δυνατόν, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, τους καταλόγους των εφαρμοστών και των συνεργείων που είναι εγκεκριμένα να διεξάγουν εγκαταστάσεις, ελέγχους, επιθεωρήσεις και επισκευές ταχογράφων, και των καρτών που τους έχουν χορηγήσει. Ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί επίσης από την Επιτροπή να δημοσιεύει στη συνέχεια τους εν λόγω καταλόγους στον ιστότοπό της.

Το γεγονός όμως ότι οι κάρτες συνεργείων ισχύουν για ένα έτος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή παρέχουν μόνο μια περιορισμένη εικόνα των εγκεκριμένων συνεργείων και των έγκυρων καρτών που τους έχουν χορηγηθεί, έχει ως αποτέλεσμα ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των καρτών συνεργείων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επιτροπής δεν ισχύουν πλέον κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Ως εκ τούτου, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις εν λόγω πληροφορίες σε ιστότοπο διαθέσιμο στο κοινό και να τις επικαιροποιούν σε συνεχή βάση, τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει τον κατάλογο όλων των ιστοτόπων των κρατών-μελών όπου είναι διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες. Ορισμένα κράτη μέλη-διαθέτουν ήδη τέτοιους ιστοτόπους.

PreviousNext