Τι προβλέπεται για την ανάθεση συμβάσεων

Η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. άνω και κάτω των χρηματικών ορίων των Οδηγιών 2014/24 και 2014/25 για τις δημόσιες συμβάσεις, γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία για την ανάθεση, την έννομη προστασία κατά την ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, όπου, επίσης, ορίζεται ότι στη ΔΕΗ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται η υπ΄αριθμ. 129/2534 ΚΥΑ (Β΄108/04.02.2010) «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα».

Αυτές οι ρυθμίσεις -υπενθυμίζεται- αφορούν στον αριθμό των επιβατικών αυτοκινήτων που η ΔΕΗ προμηθεύεται, στη χωρητικότητα του κινητήρα τους κ.α., οι οποίες (ρυθμίσεις) παύουν να ισχύουν.