Τροχοί & TIR

ΕΛΓΕΚΑ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΕ: Μεταβιβάσεις - αγορές μετοχών και αναδιάρθρωση δανείων

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., σε συνέχεια της από 12 Ιουνίου 2023 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι με την υπογραφή των σχετικών όρων τροποποίησης (Term Sheet) του Κοινού Ομολογιακού
Τετάρτη 14/06/2023 - 09:58
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: ΕΛΓΕΚΑ
Φωτό: ΕΛΓΕΚΑ

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., σε συνέχεια της από 12 Ιουνίου 2023 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ότι με την υπογραφή των σχετικών όρων τροποποίησης (Term Sheet) του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (Κ.Ο.Δ.) στις 12 Ιουνίου 2023 μεταξύ αφενός της εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε." και αφετέρου των δανειστριών τραπεζών τους, ολοκληρώνεται η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επιτυγχάνει την επιμήκυνση του τραπεζικού δανεισμού έως και τις 31-12-2029 με ομαλότερη κατανομή των συμφωνημένων δόσεων μέσα στα έτη, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον ταμειακές ροές για την περαιτέρω λειτουργική του ανάπτυξη. Παράλληλα, με την ίδια συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του εφαρμοζόμενου επιτοκίου, γεγονός που θέτει τις βάσεις για μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους του Ομίλου και την περαιτέρω ελάφρυνση των σχετικών ταμειακών ροών.

Στο πλαίσιο της μείωσης του καθαρού δανεισμού της και της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της, η Εταιρεία ανακοινώνει πως θα προβεί στις ακόλουθες συναλλαγές: 

Α) Πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (152.980) μετοχών της "GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ" και τον διακριτικό τίτλο "G.S.B.G. Α.Ε.", ιδιοκτησίας της Εταιρείας, στην εταιρεία με την επωνυμία "GLOBALTERR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 2.600.000).

Επισημαίνεται ότι η θυγατρική εταιρεία "G.S.B.G. Α.Ε." αποτελεί το 7,2% των Ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και το 0,3% των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ("EBITDA") για τη χρήση 2022. Η μεταβίβασή της με το προαναφερόμενο τίμημα θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή κέρδους ποσού ύψους 1,07 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία. 

Β) Πώληση και μεταβίβαση του περιγραφόμενου κατωτέρω ακινήτου της σε συνδεδεμένο μέρος και Βασικό Μέτοχό της, έναντι συνολικού τιμήματος ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (€ 3.605.000).

Το πωλούμενο ακίνητο της Εταιρείας βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα αφορά ένα ενιαίο αγροτεμάχιο κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επί της οδού Ολύμπου αριθμός 32, συνολικής εκτάσεως 44.622,14 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία/ αποθήκες) συνολικού εμβαδού 6.580,63 τ.μ.

Το εν λόγω ακίνητο εντάσσεται στην κατηγορία των επενδυτικών μη λειτουργικών ακινήτων και, ως εκ τούτου, η πώλησή του δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργική δραστηριότητα όπως και στο Αποτέλεσμα του Ομίλου.

Παράλληλα, η εισηγμένη γνωστοποίησε ότι με την υπογραφή των από 26.05.2023 συμφωνητικών αγοραπωλησίας μετοχών, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προέβη αθροιστικά στην αγορά ποσοστού 49,99% της εταιρείας "GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L.", τα Ίδια Κεφάλαια της οποίας προσεγγίζουν το επίπεδο των € 4,1 εκατ. κατά την ως άνω ημερομηνία της συναλλαγής, και στην πώληση ποσοστού 50,01% των εταιριών "GATE MAX S.R.L." και "GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.", τα Ίδια Κεφάλαια των οποίων αθροίζουν επίσης στην ίδια αξία κατά την ίδια ημερομηνία. Έπειτα από τη συναλλαγή αυτή, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατέχει πλέον ποσοστό 100% της εταιρίας "GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L." ενώ κατά την προγενέστερη κατάσταση κατείχε το 50,01% των τριών εταιριών "GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L.", "GATE MAX S.R.L." και "GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.". 

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν τις ταμειακές ροές του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, ενώ στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης αφενός θα παύσουν να ενοποιούνται οι εταιρείες "GATE MAX S.R.L." και "GATEDOOR IMOBILIARE S.R.L.", αφετέρου δεν θα αναγνωρίζονται πλέον δικαιώματα μειοψηφίας στην εταιρία "GATEDOOR WEALTH CREATION S.R.L.".

Η περιγραφείσα ανωτέρω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απόκτησης μεγαλύτερης ευελιξίας από τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ στη δυνατότητα λήψης των επιχειρηματικών του αποφάσεων, εκπόνησης των στρατηγικών του σχεδίων και της υλοποίησης του αναπτυξιακού επενδυτικού πλάνου του.

PreviousNext