Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων ΔΧ με 31 και άνω θέσεις λαμβάνουν ενίσχυση 3.600 ευρώ και 2.400 ευρώ για λεωφορεία 30 και κάτω θέσεων.

Σύμφωνα με την 5534 απόφαση (ΦΕΚ 1398/Β/21) ορίζονται οι ενισχύσεις με τη μορφή άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα που καταβάλλονται εξαιτίας των μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Η έκτακτη αυτή επιδότηση χορηγείται σε κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο Σήμα στις 29.12.2020 και κατόχους αδειών κυκλοφορίας τουριστικών τρένων και λεωφορείων ανοικτού τύπου που ήταν σε κυκλοφορία στις 29.12.2020.

Μέχρι 1.800.000 ευρώ

Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ως δικαιούχος της αποζημίωσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ) από οποιαδήποτε πηγή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του 1.800.000 €, συμπεριλαμβανομένων κάθε μορφής φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Διευκρινίζεται ότι ως ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας,

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται, επίσης, οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 31 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους.

Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται στα 21.007.300,00 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Η παραπάνω αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές επιχειρήσεις» στις 31.12.2019, ενώ εάν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31.12.2019,δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν ή να έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να μην έχουν λάβει ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (08/04/21).

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος η οποία θα συνοδεύεται από συμπληρωμένο αρχείο εφαρμογής υπολογιστικού φύλλου (excel) σε ηλεκτρονική μορφή (το αρχείο διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού http://www.mintour.gov.gr)

β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

γ. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή βεβαίωσης καταθετικού λογαριασμού Τράπεζας ή ηλεκτρονική βεβαίωση IBAN, με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον αιτούντα/την αιτούσα από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ,

δ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε η ψηφιακή υπογραφή του δικαιούχου είτε η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Π.Υ.Τ., καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά α’ και γ’.

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου και αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του ΠΣΣΕΗΣ.