Εγκρίθηκε πίστωση για την πληρωμή της άμεσης έκτακτης επιδότησης νομικών προσώπων στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Ειδικότερα, με απόφαση του υπ. Τουρισμού εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους 28.800,00€ (είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την πληρωμή της άμεσης έκτακτης επιδότησης νομικών προσώπων στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του αρ. 30 του ν.2636/1998 (Α’ 198), όπως προέκυψε από την κατάρτιση της συγκεντρωτικής κατάστασης νομικών προσώπων.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου, οικονομικού έτους 2021.