Εξετάσεις ΠΕΕ Πειραιά

Πέμ, 11/11/2021 - 13:01

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων προκηρύχθηκαν οι γραπτές εξετάσεις της Δ΄ περιόδου 2021, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Εμπορευμάτων/Επιβατών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Αμφιθέατρο ή υπόγεια αίθουσα) την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη στις 09:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που υποβάλλει η οικεία ΣΕΚΑΜ στην υπηρεσία μας.

β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας μας ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού και υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται, στην οποία θα δηλώνουν την κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας που επιθυμούν να αποκτήσουν, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

βα. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

ββ. Φωτοαντίγραφο του κατεχόμενου τίτλου σπουδών

βγ. Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

βδ. Εκτύπωση ηλεκτρονικού παράβολου, (κατατίθεται το στέλεχος για χρήση από τον φορέα.) Πριν την προσκόμιση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή του ηλεκτρονικού παράβολου, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 50 €. Το παράβολο εκτυπώνεται από την εφαρμογή του «ΤΑΞΙΣ.