Τροχοί & TIR

Η ασφάλεια στους αυτοκινητόδρομους

Με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 170/Α/22) καθιερώνονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τις επιθεωρήσεις οδική
Δευτέρα 12/09/2022 - 10:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 170/Α/22) καθιερώνονται οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τις επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας και τις αξιολογήσεις ασφάλειας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Αναλυτικότερα, ορίζεται ότι ο έλεγχος οδικής ασφάλειας στα οδικά έργα υποδομής είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται: (α) κατά τα στάδια της προμελέτης και της οριστικής μελέτης (β) πριν την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία και (γ) κατά το αρχικό στάδιο της λειτουργίας του. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται από Ελεγκτή και στοχεύει στον έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός έργου υποδομής ή από ομάδα εμπειρογνωμόνων, στην οποία περιλαμβάνεται και ένας Ελεγκτής, οι οποίοι συντάσσουν σχετική Έκθεση Ελέγχου για καθένα από τα ανωτέρω στάδια.

Στοιχεία Επιθεωρήσεων Οδικής Ασφάλειας

Οι υπεύθυνοι για τους ελέγχους προβαίνουν σε επιθεώρηση των παρακάτω στοιχείων:

1. Χάραξη και διατομή οδού:

α) ορατότητα και αποστάσεις ορατότητας,

β) όριο ταχύτητας και ζώνες ταχύτητας,

γ) «αυτοεξηγούμενη» χάραξη (δηλαδή χάραξη εύκολα κατανοητή από τους χρήστες του οδικού δικτύου),

δ) πρόσβαση σε παρακείμενες ιδιοκτησίες και αναπτυξιακές εγκαταστάσεις,

ε) πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων εξυπηρέτησης,

στ) απολήξεις συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σε γέφυρες και οχετούς,

ζ) παράπλευρες διαμορφώσεις (ερείσματα, υψομετρική διαφορά μεταξύ ορίων οδοστρώματος και πλευρικού χώρου (drop-off ) κλίσεις πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων, κράσπεδα).

2. Ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι:

α) καταλληλότητα του τύπου ισόπεδου /ανισόπεδου κόμβου,

β) γεωμετρική διάταξη του ισόπεδου/ανισόπεδου κόμβου,

γ) ορατότητα και αναγνωρισιμότητα (αντίληψη) των ισόπεδων κόμβων,

δ) ορατότητα στον ισόπεδο κόμβο,

ε) διαμόρφωση πρόσθετων λωρίδων στους ισόπεδους κόμβους,

στ) έλεγχος της κυκλοφορίας στον ισόπεδο κόμβο (π.χ. με πινακίδα STOP, φωτεινή σηματοδότηση κ.λπ.),

ζ) ύπαρξη διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.

3. Μέτρα για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου:

α) μέτρα για τους πεζούς,

β) μέτρα για τους ποδηλάτες,

γ) μέτρα για τα μηχανοκίνητα δίκυκλα,

δ) δημόσιες συγκοινωνίες και υποδομές,

ε) ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις (επισήμανση κυρίως του τύπου των διαβάσεων και εάν αυτές είναι φυλασσόμενες, αφύλακτες χειροκίνητες ή αυτόματες).

4. Φωτισμός, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση:

α) συνεκτική κατακόρυφη σήμανση που δεν αποτελεί εμπόδιο στην ορατότητα,

β) αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα της κατακόρυφης σήμανσης (θέση, μέγεθος, χρώμα),

γ) στύλοι στήριξης πινακίδων,

δ) συνεκτικές διαγραμμίσεις και οριοδείκτες,

ε) αναγνωρισιμότητα και αναγνωσιμότητα της οριζόντιας σήμανσης (θέση, διαστάσεις και οπισθοαντανακλαστικότητα υπό συνθήκες ξηρασίας και υγρασίας),

στ) κατάλληλη οπτική αντίθεση των οδικών διαγραμμίσεων,

ζ) φωτισμός οδών και ισόπεδων κόμβων,

η) κατάλληλος παρόδιος εξοπλισμός.

5. Φωτεινή Σηματοδότηση:

α) λειτουργία,

β) ορατότητα.

6. Εμπόδια, ζώνες ελεύθερες εμποδίων και συστήματα αναχαίτισης οχημάτων:

α) παρόδιο οδικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βλάστησης,

β) παρόδιοι κίνδυνοι και απόσταση από τα όρια του οδοστρώματος ή του ποδηλατόδρομου,

γ) φιλική προς τον χρήστη προσαρμογή των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (κεντρικές νησίδες και στηθαία ασφαλείας για την αποτροπή κινδύνων για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου),

δ) κατάλληλη διαμόρφωση απολήξεων των στηθαίων ασφάλειας,

ε) κατάλληλα στηθαία αναχαίτισης οχημάτων σε γέφυρες και οχετούς,

στ) περιφράξεις (σε οδούς περιορισμένης πρόσβασης).

7. Οδόστρωμα:

α) βλάβες οδοστρώματος,

β) αντιολισθηρότητα,

γ) χαλαρό υλικό/χάλικες/βραχώδη υλικά,

δ) συγκέντρωση υδάτων, αποστράγγιση ομβρίων.

8. Γέφυρες και σήραγγες:

α) ύπαρξη και αριθμός γεφυρών,

β) ύπαρξη και αριθμός σηράγγων,

γ) στοιχεία στο οπτικό πεδίο του οδηγού που αντιπροσωπεύουν κινδύνους για την ασφάλεια της υποδομής.

9. Άλλα θέματα:

α) πρόβλεψη ασφαλών χώρων στάθμευσης και χώρων ανάπαυσης,

β) μέτρα για την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων,

γ) θάμβωση από τους προβολείς των αντιθέτως κινούμενων οχημάτων,

δ) εκτελούμενα έργα στην οδό,

ε) επικίνδυνες παρόδιες δραστηριότητες,

στ) κατάλληλη ενημέρωση μέσω εξοπλισμού ITS (π.χ. πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων),

ζ) άγρια πανίδα και ζώα,

η) προειδοποιήσεις για σχολική ζώνη (κατά περίπτωση).

PreviousNext