Πώς έχει η διαδικασία στην πράξη

Ποιες είναι οι επικίνδυνες ελλείψεις

Μακροσκελής είναι η λίστα των επικίνδυνων ελλείψεων στα οχήματα, καθώς και οι επικείμενες επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες.

Σύμφωνα με απόφαση του υπ. Μεταφορών (ΦΕΚ 1003/Β/2019), οι υπεύθυνοι ΙΚΤΕΟ καλούνται να προχωρήσουν στην ακινητοποίηση των οχημάτων με επικίνδυνη έλλειψη. Αναλυτικότερα:

α) Επικίνδυνες ελλείψεις είναι εκείνες που επιβάλλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και τον εφοδιασμό του με νέο ΔΤΕ ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο από ΚΤΕΟ.

β) Δεν χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα και δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του σχήματος το ΕΣΤΕ.

fek_aitisi_0.png

γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και η/οι πινακίδα(-ες) κυκλοφορίας. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία μόνον μέχρι το συνεργείο επισκευής ή μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

1. Αντλία κενού ή υπερσυμπιεστής και δοχεία (αεροφυλάκια)

 • Ανεπαρκής πίεση/ υποπίεση για τουλάχιστον: 4 επαναλαμβανόμενες πεδήσεις μετά την ενεργοποίηση της προειδοποιητικής διάταξης (ή μετά την ένδειξη επικίνδυνης τιμής στο μανόμετρο) - 2 επαναλαμβανόμενες πεδήσεις μετά την ενεργοποίηση της προειδοποιητικής διάταξης (ή μετά την ένδειξη επικίνδυνης τιμής στο μανόμετρο)
 • Εξωτερική βλάβη που πιθανώς επηρεάζει τη λειτουργία το» συστήματος πέδησης.
 • Οι επιδόσεις της πέδης έκτακτης ανάγκης (δευτερεύουσας) δεν πληρούνται.

2. Βαλβίδες συστήματα πέδησης (ποδοβαλβίδες, βαλβίδες ποδοσυμπίεσης, ρυθμιστές πίεσης)

 • Βλάβη βαλβίδας ή υπερβολική διαρροή αέρα. Αν επηρεάζεται η λειτουργία του.
 • Εκροή ή διαρροή υδραυλικού υγρού. Αν επηρεάζεται η λειτουργία του

3. Σύνδεσμοι (ρακόρ) για σύστημα πέδησης ρυμουκλούμενου (ηλεκτρική ή πνευματική σύνδεση)

 • Υπερβολικές διαρροές. Αν επηρεάζεται η λειτουργία του.
 • Δεν λειτουργεί σωστά. Μη ορθή λειτουργία πέδης

4. Δοχείο αποταμίευσης ενέργειας/ αεροφυλάκιο

 • Ελαφρά βλάβη ή ελαφρά διάβρωση δοχείου.
 • Σοβαρή βλάβη δοχείου, διάβρωση ή διαρροές
 • Επηρεάζεται η λειτουργία του συστήματος αποστράγγισης.
 • Δεν λειτουργεί το σύστημα αποστράγγισης

5. Σύστημα υποβοήθησης της πέδησης (σερβομηχανισμοί), κεντρικός κύλινδρος (για υδραυλικά συστήματα)

 • Ελαττωματική ή αναποτελεσματική λειτουργία τον σερβομηχανισμού. Αν δεν λειτουργεί
 • Ελαττωματικός κεντρικός κύλινδρος, αλλά λειτουργεί ακόμη η πέδη. Βλάβη ή διαρροή κεντρικού κυλίνδρου
 • Επισφαλής κεντρικός κύλινδρος, αλλά λειτουργεί ακόμη η πέδη. Επισφαλής κεντρικός κύλινδρος
 • Ποσότητα υγρού σημαντικά κάτω της ελάχιστη ένδειξης. Μη ορατό υγρό πέδησης

6. Άκαμπτοι σωλήνες συστήματος πέδησης

 • Σημαντικός κίνδυνος βλάβης ή θραύσης.
 • Διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (για συστήματα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα). Διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (για υδραυλικά συστήματα πέδησης).
 • Βλάβες ή υπερβολική διάβρωση σωλήνων.
 • Δυσμενής επιρροή στην λειτουργία της πέδησης εξαιτίας εμπλοκής ή άμεσού κινδύνου διαρροής.

7. Εύκαμπτοι σωλήνες του συστήματος πέδησης

 • Σημαντικός κίνδυνος βλάβης ή θραύσης.
 • Διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (για συστήματα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα ). Διαρροές από σωλήνες ή συνδέσεις (για υδραυλικά συστήματα πέδησης).
 • Υπερβολική διόγκωση των σωλήνων όταν τίθενται υπό πίεση.
 • Βλάβη περιβλήματος.

8. Παρεμβύσματα φρένων

 • Επενδύσεις ή τακάκια υπερβολικά φθαρμένα (ελάχιστη ένδειξη μη ορατή).
 • Λερωμένες επενδύσεις ή τακάκια (λάδια, γράσο κλπ.)
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης
 • Λείπουν επενδύσεις ή τακάκια ή είναι λάθος τοποθετημένα

k_53_0.jpg

9. Τύμπανο (ταμπούρα), δισκόφρενο

 • Τύμπανο (ταμπούρα) ή δίσκος φθαρμένα.
 • Τύμπανο (ταμπούρα) ή δίσκος υπερβολικά φθαρμένο ή χαραγμένο ή ρηγματωμένο, επισφαλές ή σπασμένο.
 • Τύμπανα ή δίσκοι λερωμένοι (λάδια, γράσσο κλπ.)
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης.
 • Λείπει τύμπανο ή δίσκος.

10. Καλώδια (συρματόσχοινα), ράβδοι, μοχλοί, συνδέσεις συστήματος πέδησης

 • Συρματόσχοινα φθαρμένα ή μπλεγμένα.
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης.
 • Υπερβολική φθορά ή διάβρωση αυτών των κατασκευαστικών στοιχείων.
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης

11. Κύλινδροι πέδησης (συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα πέδησης με ελατήρια και οι υδραυλικοί κύλινδροι)

 • Κύλινδροι πέδησης με ρωγμές ή βλάβες.
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης.
 • Διαρροές από κύλινδρο πέδησης.
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης.
 • Επισφαλής ή ανεπαρκώς στερεωμένος κύλινδρος πέδησης
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης.
 • Υπερβολικά διαβρωμένος κύλινδρος πέδησης.
 • Πιθανόν να ραγίσει.

12. Επιδόσεις κυρίου συστήματος πέδησης

 • Ανεπαρκής ή υπερβολική διαδρομή του εμβόλου λειτουργίας ή της μεμβράνης
 • Μη ορθή λειτουργία πέδης (ανεπαρκής ελεύθερη μετατόπιση).
 • Ανεπαρκής δύναμη πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς.
 • Έλλειψη πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς.
 • Η δύναμη πέδησης σε οποιοδήποτε τροχό είναι μικρότερη από το 70% της μέγιστης δύναμης που καταγράφεται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα.
 • Στην περίπτωση δοκιμής σε οδό υπερβολική απόκλιση του οχήματος από την ευθύγραμμη γραμμή.
 • Η δύναμη πέδησης σε οποιοδήποτε τροχό είναι μικρότερη από το 50% της μέγιστης δύναμης που καταγράφεται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα στην περίπτωση διευθυντήριων αξόνων

13. Οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/2012

Κατηγοριών Ο2,Ο3 και Ο4:

 • για ημιρυμουλκούμενα <45%
 • για ημιρυμουλκούμενα με έγκριση τύπου πριν την 1/1/2012: <43%
 • για ρυμουλκούμενα με ράβδο έλξης <50%
 • για ποσοστό <50% των ανωτέρω τιμών

14. Οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 1/1/2012

Κατηγοριών 02, Ο3 και Ο4 <40%

 • για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί μετά το 1988 <43%
 • για ποσοστό <50% των ανωτέρω τιμών

15. Επιδόσεις της πέδης έκτακτης ανάγκης

 • Ανεπαρκής δύναμη πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς.
 • Έλλειψη πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς.
 • Η δύναμη πέδησης σε οποιονδήποτε τροχό είναι μικρότερη από το 70% της μέγιστης δύναμης που καταγράφεται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα.
 • Στην περίπτωση δοκιμής στη οδό, υπερβολική απόκλιση του οχήματος από την ευθεία γραμμή.
 • Η δύναμη πέδησης σε οποιοδήποτε τροχό είναι μικρότερη από το 50% της μέγιστης δύναμης που καταγράφεται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα στη περίπτωση διευθυντηρίων αξόνων.

16. Απόδοση της πέδης έκτακτης ανάγκης

 • Η δύναμη πέδησης < 50% της επίδοσης του κύριου συστήματος πέδησης που ορίζεται στο σημείο 1.2.2 σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα.
 • Επιτυγχάνεται ποσοστό < 50% της ανωτέρω δύναμης πέδησης

17. Επιδόσεις και απόδοση της πέδης στάθμευσης

 • Επιδόσεις της πέδης στάθμευσης. Η πέδη δεν επενεργεί σε μία πλευρά (ποσοστό πέδησης 0%) ή, στην περίπτωση δοκιμής σε οδό, το όχημα παρεκκλίνει υπέρμετρα από ευθεία πορεία
 • Επιτυγχάνεται λιγότερο του 50% της δύναμης πέδησης
 • Απόδοση της πέδης στά0μευσης < 16% σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα ή στην περίπτωση των μηχανοκίνητων οχημάτων < 12% σε σχέση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη συνδυασμένη μάζα του οχήματος, αναλόγως ποια τιμή είναι η μεγαλύτερη Επιτυγχάνεται ποσοστό < 50% των ανωτέρω τιμών.

18. Υγρό φρένων

Ακάθαρτο ή ιζηματώδες υγρό φρένων. Άμεσος κίνδυνος αστοχίας.

19. Κατάσταση του συστήματος διεύθυνσης

 • Στρεβλωμένη άτρακτος του ατέρμονος κοχλία ή  φθαρμένες αυλακώσεις.
 • Μη ορθή λειτουργία.
 • Υπέρμετρη φθορά της ατράκτου του ατέρμονος κοχλία.
 • Μη ορθή λειτουργία.
 • Υπέρμετρος τζόγος της ατράκτου του ατέρμονος κοχλία. Μη ορθή λειτουργία

20. Στερέωση του κιβωτίου (πυξίδα) του συστήματος διεύθυνσης

 • Η πυξίδα του συστήματος διεύθυνσης δεν είναι σωστά στερεωμένη. Στερεώσεις επικίνδυνα χαλαρές ή ορατή σχετική μετατόπιση του πλαισίου/αμαξώματος.
 • Επηρεάζονται σοβαρά οι στερεώσεις.
 • Λείπουν ή είναι ραγισμένοι οι κοχλίες στερέωσης.
 • Επηρεάζονται σοβαρά οι στερεώσεις.
 • Ραγισμένη πυξίδα του συστήματος διεύθυνσης. Έχει επηρεαστεί η σταθερότητα ή η στερέωση ης πυξίδας 

21. Κατάσταση των ράβδων συνδέσεων του συστήματος διεύθυνσης

 • Σχετική μετατόπιση μεταξύ των εξαρτημάτων που πρέπει να επιδιορθωθεί
 • Υπέρμετρη μετατόπιση (τζόγος) ή πιθανή αποσύνδεση
 • Υπέρμετρη φθορά των αρθρώσεων
 • Πολύ σοβαρός κίνδυνος αποσύνδεσης
 • Ρωγμές ή παραμόρφωση οποιουδήποτε εξαρτήματος.
 • Επηρεάζεται η λειτουργία.
 • Μη ασφαλής τροποποίηση. Επηρεάζεται η λειτουργία. 

22. Υποβοηθούμενη διεύθυνση (σερβομηχανισμός)

 • Ο μηχανισμός δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το σύστημα διεύθυνσης.
 • Σπασμένος ή επισφαλής μηχανισμός.
 • Δεν λειτουργεί το σύστημα διεύθυνσης.
 • Απευθυγράμμιση ή τριβή μεταξύ κατασκευαστικών στοιχείων.
 • Δεν λειτουργεί το σύστημα διεύθυνσης.
 • Μη ασφαλής τροποποίηση.
 • Δεν λειτουργεί το σύστημα διεύθυνσης.
 • Βλάβες, υπέρμετρη φθορά καλωδίων/εύκαμπτων σωλήνων. Δεν λειτουργεί το σύστημα διεύθυνσης.

23. Κατάσταση τιμονιού διεύθυνσης

 • Σχετική μετατόπιση μεταξύ τιμονιού και κολόνας είναι ένδειξη χαλαρότητας (λασκάρισμα). Πολύ σοβαρός κίνδυνος αποσύνδεσης.
 • Λείπει διάταξη ανάσχεσης στην πλήμνη του τιμονιού.
 • Πολύ σοβαρός κίνδυνος αποσύνδεσης.
 • Θραύση ή χαλάρωση της πλήμνης, της στεφάνης ή των ακτινών του τιμονιού. Πολύ σοβαρός κίνδυνος αποσύνδεσης.

24. Παίξιμο (τζόγος) τιμονιού

 • Υπέρμετρος τζόγος του συστήματος οδήγησης (για παράδειγμα, η μετατόπιση ενός σημείου της στεφάνης υπερβαίνει κατά το ένα πέμπτο τη διάμετρο του τιμονιού ή δεν τηρεί τις απαιτήσεις).
 • Επηρεάζεται η ασφάλεια του συστήματος διεύθυνσης.

25. Διευθυνόμενος άξονας του ρυμουλκούμενου

 • Ελαφρά βλάβη του κατασκευαστικού στοιχείου.
 • Κατασκευαστικό στοιχείο με βαριά βλάβη ή ραγισμένο.
 • Υπέρμετρος τζόγος.
 • Επηρεάζεται η ευθύγραμμη πορεία· Διακυβεύεται η κατευθυντικότητα της πορείας Ελαττωματική στερέωση.
 • Έχουν επηρεαστεί σοβαρά οι στερεώσεις.

26. Ηλεκτρικά υποβοηθούμενη διεύθυνση (EPS)

Ασυμβατότητα μεταξύ της γωνίας στροφής του τιμονιού και της γωνίας των τροχών. Επηρεάζεται το σύστημα διεύθυνσης.

27. Κατάσταση υαλοπινάκων

Απαράδεκτη η κατάσταση του υαλοπίνακα ή του διαφανούς φύλλου. Πολύ κακή ορατότητα από την εσωτερική επιφάνεια καθαρισμού των υαλοκαθαριστήρων.

28. Φανοί πέδησης – Κατάσταση και λειτουργία

 • Πηγή φωτός ελλαττωματική (πολλαπλή πηγή φωτισμού  σε περίπτωση LED, έως 1/3 δεν λειτουργεί.
 • Μια πηγή φωτός, στην περίπτωση LED με λιγότερα των 2/3 σε λειτουργία.
 • Καμία πηγή φωτός δεν λειτουργεί

29. Διακόπτης

 • Ο διακόπτης δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 • Καθυστερημένη λειτουργία
 • Καμία λειτουργία

30. Φανοί οπισθοπορείας – κατάσταση και λειτουργία

 • Φανός δεν είναι επαρκώς στερεωμένος
 • Πολύ σοβαρός κίνδυνος πτώσης

31. Ηλεκτρολογικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου

 • Δεν λειτουργούν άρτια οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του ρυμουλκούμενου ή του ρυμουλκού οχήματος.
 • Δεν λειτουργούν τα φώτα πέδησης του ρυμουλκούμενου

32. Ηλεκτρολογική καλωδίωση

 • Καλωδίωση επισφαλής ή ανεπαρκώς στερεωμένη. Ελαττωματική σύνδεση, επαφή με αιχμηρά άκρα, πιθανή αποσύνδεση. Πιθανή επαφή με θερμά μέρη, περιστρεφόμενα μέρη ή με το έδαφος αποσύνδεση συνδέσεων (λειτουργικά στοιχεία για το σύστημα πέδησης ή διεύθυνσης).
 • Πολύ φθαρμένη καλωδίωση. Εξαιρετικά φθαρμένη καλωδίωση (λειτουργικά στοιχεία για το σύστημα πέδησης ή διεύθυνσης)
 • Βλάβη ή φθορά της μόνωσης. Πιθανή η πρόκληση βραχυκυκλώματος. Άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, δημιουργία σπινθήρων.

33. Άξονες

 • Σπασμένος ή παραμορφωμένος άξονας
 • Ανεπαρκής στερέωση του άξονα στο όχημα.
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα, μη ορθή λειτουργία: υπερβολική μετατόπιση σε σχέση με τις στερεώσεις. 
 • Μη ασφαλής τροποποίηση.
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα, μη ορθή λειτουργία, ανεπαρκής ελεύθερη απόσταση από άλλα μέρη του οχήματος ή από το έδαφος. 
 • Ακραξόνια
 • Σπασμένα ακραξόνια
 • Υπέρμετρη φθορά του πείρου ή/και των δακτυλίων των εδράνων ακραξονίου. Πιθανή Χαλάρωση. Μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας. 
 • Υπέρμετρη μετατόπιση μεταξύ ακραξονίου και της δοκού του άξονα. Πιθανή χαλάρωση. Μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας 
 • Ο πείρος ακραξονίου είναι χαλαρωμένος στον άξονα.
 • Πιθανή Χαλάρωση. Μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας.

34. Ένσφαιροι τριβείς (ρουλεμάν) τροχών

Υπέρμετρος τζόγος του ένσφαιρου τριβέα (ρουλεμάν) τροχού. Μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας κίνδυνος καταστροφής του.

35. Πλήμνη τροχού

 • Περικόχλια (παξιμάδια) ή κοχλίες (μπουλόνια) τροχών λείπουν ή έχουν χαλαρώσει. Στερέωση ανύπαρκτη ή τόσο Χαλαρή ώστε επηρεάζει πολύ σοβαρά την οδική ασφάλεια.
 • Φθορά ή βλάβη της πλήμνης.
 • Φθορά ή βλάβη της πλήμνης που καθιστά επισφαλή τη στερέωση των τροχών.

36. Τροχοί

 • Θραύση ή ελάττωμα στις συγκολλήσεις.
 • Τα δαχτυλίδια συγκράτησης των ελαστικών δεν έχον τοποθετηθεί σωστά.
 • Πιθανότητα αποσύνδεσης.
 • Τροχός σοβαρά παραμορφωμένος ή φθαρμένος.
 • Επισφαλής στερέωση της πλήμνης επισφαλής στερέωση του ελαστικού.

37. Ελαστικά

dsc_0045_0_0.jpg

 • Οι διαστάσεις, η ικανότητα φόρτισης, το σήμα έγκρισης, ή η κατηγορία ταχύτητας του ελαστικού δεν πληρούν τις απαιτήσεις και επηρεάζουν την οδική ασφάλεια. Η ικανότητα φόρτισης ή η κατηγορία ταχύτητας είναι ανεπαρκής για τη χρήση του ελαστικού, το ελαστικό αγγίζει άλλα σταθερά μέρη του οχήματος καθιστώντας επισφαλή την οδήγηση.
 • Σοβαρή βλάβη ή τομές σε ελαστικό. Ορατά ή φθαρμένα λινά.
 • Ο δείκτης φθοράς των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού είναι ορατός
 • Το βάθος των αυλακώσεων πέλματος ελαστικού δεν πληροί τις απαιτήσεις.
 • Ελαστικά με επαναχαραγμένες αυλακώσεις τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις.
 • Φθαρμένη προστατευτική επίστρωση των λινών.

38. Ελατήρια και σταθεροποιητές

 • Επισφαλής στερέωση των ελατηρίων στο πλαίσιο ή σε άξονα.
 • Ορατή σχετική μετατόπιση.
 • Σοβαρή χαλάρωση των στερεώσεων.
 • Βλάβη ή θραύση μέρους ελατηρίου.
 • Πολύ σοβαρή φθορά του κύριου ελάσματος ελατηρίου ή των πρόσθετων ελατηρίων. Ελατήριο λείπει.
 • Πολύ σοβαρή φθορά του κύριου ελάσματος ελατηρίου ή των πρόσθετων ελατηρίων. Μη ασφαλής τροποποίηση.
 • Ανεπαρκής ελεύθερη απόσταση από άλλα μέρη του οχήματος το σύστημα ελατηρίων είναι εκτός λειτουργίας.

39. Σωλήνες ροπής, στρεπτικοί ράβδοι, αναρτήσεις wishbone (ψαλίδια) και βραχίονες ανάρτησης

157_0.jpg

 • Επισφαλής στερέωση των κατασκευαστικών στοιχείων στο πλαίσιο ή σε άξονα. Πιθανή χαλάρωση. Μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας.
 • Βλάβη ή υπέρμετρη διάβρωση κατασκευαστικού στοιχείου.
 • Ελλιπής ευστάθεια του κατασκευαστικού στοιχείου ή θραύση του.
 • Μη ασφαλής τροποποίηση.
 • Ανεπαρκής ελεύθερη απόσταση από άλλα μέρη του οχήματος το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας.
 • Σύνδεσμοι ανάρτησης. Υπέρμετρη φθορά του πείρου ή/και των δακτυλίων των εδράνων ή των συνδέσμων ανάρτησης. Πιθανή Χαλάρωση. μείωση της κατευθυντικής ευστάθειας.

40. Αερανάρτηση

 • Σύστημα δεν λειτουργεί
 • Βλάβη, τροποποίηση ή φθορά κατασκευαστικού στοιχείου με τρόπο πω Θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία του συστήματος πολύ κακή λειτουργία του συστήματος.

41. Πλαίσιο και εξαρτήματα πλαισίου

 • Ελαφρά θραύση ή παραμόρφωση οποιασδήποτε μηκίδας ή διαδοκίδας του πλαισίου. Σοβαρή θραύση ή παραμόρφωση οποιασδήποτε μηκίδας ή διαδοκίδας του πλαισίου. Επισφαλείς ενισχυτικές πλάκες ή στερεώσεις.
 • Οι περισσότερες στερεώσεις είναι Χαλαρές- ανεπαρκής αντοχή των μερών
 • Υπέρμετρη διάβρωση που επηρεάζει την ακαμψία του συναρμολογημένου συγκροτήματος
 • Ανεπαρκής αντοχή των μερών

42. Εξάτμιση και σιγαστήρας (σιλανσιέ)

 • Καπνοί εισέρχονται στον θάλαμο οδηγού ή στο διαμέρισμα επιβατών.
 • Κίνδυνος για την υγεία των επιβαινόντων

43. Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου (συμπεριλαμβανομένης δεξαμενής και σωληνώσεων καυσίμου θέρμανσης)

 • Επισφαλής δεξαμενή ή σωληνώσεις, με ιδιαίτερο κίνδυνο πυρκαγιάς
 • Διαρροή καυσίμου ή λείπει ή δεν είναι στεγανό το πώμα πλήρωσης δεξαμενής (τάπα). Κίνδυνος πυρκαγιάς υπέρμετρη απώλεια επικίνδυνων υλικών
 • Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω:

—διαρροής καυσίμου

—ακατάλληλης προστασίας της δεξαμενής καυσίμου ή του συστήματος εξάτμισης·

—κατάστασης τω διαμερίσματος τω κινητήρα

44. Προφυλακτήρες, διατάξεις πλευρικής προστασίας και οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης

 • Χαλαρότητα ή βλάβη πιθανόν να προξενήσει τραυματισμό σε περίπτωση επαφής.
 • Πιθανόν πτώση μερών· σοβαρή δυσλειτουργία
 • Μη ασφαλής στερέωση εφεδρικού τροχού Πολύ σοβαρός κίνδυνος πτώσης.

45. Διάταξη μηχανικής ζεύξης και ρυμούλκυσης

 • Φθαρμένο, με βλάβη, ελαττωματικό ή ραγισμένο κατασκευαστικά στοιχείο (όταν δεν είναι σε χρήση).
 • Ελαττωματικό ή ραγισμένο κατασκευαστικό στοιχείο (όταν είναι σε χρήση).
 • Υπέρμετρη φθορά κατασκευαστικού στοιχείου.
 • Κάτω από το όριο φθοράς.
 • Ελαττωματική στερέωση
 • Κάποια στερέωση
 • Χαλαρή με πολύ σοβαρά κίνδυνο πτώσης.
 • Επισφαλής τροποποίηση (βοηθητικά μέρη).
 • Επισφαλής τροποποίηση (κύρια μέρη).

46. Μετάδοση της κίνησης

 • Χαλαροί ή λείπουν οι ασφαλιστικοί κοχλίες σε βαθμό που δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για την οδική ασφάλεια.
 • Υπέρμετρη φθορά των ρουλεμάν τον άξονα μετάδοσης της κίνησης.
 • Πολύ σοβαρός κίνδυνος Χαλάρωσης ή ραγίσματος
 • Υπέρμετρη φθορά των συνδέσμων τύπον Cardan ή των αλυσίδων/ιμάντων μετάδοσης κίνησης.
 • Πολύ σοβαρός κίνδυνος χαλάρωσης ή ραγίσματος.

47. Εδράσεις κινητήρα

dsc_0074_0_0.jpg

Χαλαρές ή ραγισμένες εδράσεις.

48. Απόδοση κινητήρα

Τροποποίηση του κινητήρα που επηρεάζει την ασφάλεια ή/και το περιβάλλον

49. Θάλαμος (καμπίνα) οδηγού και αμάξωμα - Κατάσταση

 • Χαλαρά στερεωμένο ή φθαρμένο φάτνωμα ή τμήμα, που πιθανόν να προξενήσει τραυματισμό.
 • Πιθανότητα πτώσης.
 • Επισφαλής κολόνα αμαξώματος.
 • Ελλιπής ευστάθεια
 • Δυνατή η εισχώρηση καυσαερίων ή καπνών από τον κινητήρα.
 • Κίνδυνος για την υγεία των επιβαινόντων.
 • Επισφαλής τροποποίηση.
 • Ανεπαρκής ελεύθερη απόσταση από τα στρεφόμενα ή κινητά μέρη και από τη επιφάνεια του εδάφους.

50. Στερέωση

 • Επισφαλές αμάξωμα ή θάλαμος οδηγού
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα.
 • Η στερέωση του αμαξώματος/τον θαλάμου οδήγηση στο πλαίσιο ή στις διαδοκίδες είναι επισφαλής ή λείπει. και εάν είναι συμμετρική.
 • Η στερέωση του αμαξώματος ή του θαλάμου οδήγηση στο πλαίσιο ή στις διαδοκίδες είναι επισφαλής σε βαθμό του προκαλείται πολύ μεγάλος κίνδυνος για την οδική ασφάλεια. Υπέρμετρη διάβρωση των σημείων στερέωσης του αυτοφερόμενου αμαξώματος. Επηρεάζεται η σταθερότητα.

51. Πόρτες και μάνδαλα

Πόρτα που μπορεί να ανοίξει ακουσίως ή δεν παραμένει κλειστή (συρόμενες πόρτες). Πόρτα που μπορεί να ανοίξει ακουσίως ή δεν παραμένει κλειστή (στρεφόμενες πόρτες).

52. Δάπεδο

Δάπεδο επισφαλές ή κατεστραμμένο. Ανεπαρκής σταθερότητα

53. Κάθισμα οδηγού

 • Κάθισμα με ελαττωματική δομή.
 • Χαλαρό κάθισμα.
 • Μηχανισμός ρύθμισης δεν λειτουργεί σωστά.
 • Το κάθισμα μετακινείται ή δεν στερεώνεται η πλάτη.

54. Άλλα καθίσματα

 • Καθίσματα σε υποβαθμισμένη κατάσταση ή επισφαλή (κύρια μέρη).
 • Η τοποθέτηση των καθισμάτων δεν πληροί τις απαιτήσεις.
 • Αριθμός καθισμάτων άνω του επιτρεπόμενου-τοποθέτηση μη σύμφωνη με την έγκριση

55. Χειριστήρια οδήγησης

 • Δεν λειτουργεί σωστά οποιοδήποτε χειριστήριο είναι απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος.
 • Επισφαλής λειτουργία.

56. Ασφάλεια στερέωσης των ζωνών ασφαλείας/ πορπών

 • Κατεστραμμένο σημείο αγκύρωσης.
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα

57. Περιοριστής τάνυσης ζώνης ασφαλείας

 Το σύστημα δείχνει βλάβη μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής του οχήματος

58. Προεντατήρες ζώνης ασφαλείας

 Το σύστημα δείχνει βλάβη μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής του οχήματος

59. Αερόσακος

Το σύστημα δείχνει βλάβη μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής του οχήματος.

60. Συμπληρωματικά συστήματα συγκράτησης

Το σύστημα δείχνει βλάβη μέσω της ηλεκτρονικής διεπαφής του οχήματος.

61. Κλειδαριές και αντικλεπτικό

 • Ελαττωματικά.
 • Ακούσιο κλείδωμα ή εμπλοκή.

62. Σύστημα προστασίας από τον θόρυβο

Μέρος τον συστήματος προστασίας από τον θόρυβο που είναι χαλαρό, έχει βλάβη, είναι εσφαλμένα συναρμολογημένο, λείπει ή καταφανώς είναι τροποποιημένο με τρόπο που είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς τη στάθμη θορύβου. Πολύ σοβαρός κίνδυνος πτώσης.

63. Διαρροές υγρών

 • Οποιαδήποτε υπέρμετρη διαρροή υγρών, εκτός από το νερό που είναι δυνατό να βλάψει το περιβάλλον ή να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.
 • Σταθερός σχηματισμός σταγονιδίων που αποτελεί πολύ σοβαρό κίνδυνο

64. Σύστημα αποθάμβωσης ή αποπάγωσης

Εκπομπή τοξικών αερίων ή καυσαερίων στον θάλαμο οδηγού ή στο διαμέρισμα επιβατών. Κίνδυνος για την υγεία των επιβαινόντων

65. Σύστημα εξαερισμού και θέρμανσης

 • Εκπομπή τοξικών αερίων ή καυσαερίων στον θάλαμο οδηγού ή στο διαμέρισμα επιβατών. Κίνδυνος για την υγεία των επιβαινόντων
 • Διάδρομοι, χώροι ορθίων
 • Επισφαλές δάπεδο.
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα

66. Σκάλες και βαθμίδες

 • Υποβαθμισμένη κατάσταση
 • Κατεστραμμένες
 • Επηρεάζεται η σταθερότητα

67. Επισκευές – αντικαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας

 • Επικίνδυνη ή μη εγκεκριμένη επισκευή πλαισίου ή των φερόντων τμημάτων του
 • Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας

68. Σύστημα πέδησης

Πένσα (δαγκάνα) δισκόφρενου: Σπασίματα ή ρωγμές, διαρροές, ελαττωματική στερέωση, εκτεταμένη διάβρωση

69. Πλαίσιο – υπερκατασκευή – αμάξωμα – θάλαμος (καμπίνα) - εξαρτήματα

Αιχμηρές προεξοχές (εσωτερικές ή εξωτερικές) που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα.

70. Καθίσματα: Εξαρτήματα ή επένδυση καθισμάτων χαλαρωμένα ή φθαρμένα εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού

Επικίνδυνες προεξοχές στο κάθισμα (ελάσματα, σωλήνες, κοχλίες, σύστημα αγκύρωσης ζώνης)

71. Ζώνες ασφαλείας

Δεν είναι τοποθετημένες ατομικές ζώνες ασφαλείας σε κάθε θέση (νηπίου, μαθητή, συνοδηγού ή οδηγού)

72. Ζώνες ασφαλείας: Δεν είναι εγκεκριμένου τύπου

Ιμάντας: κοψίματα, ξεφτίσματα, κόμποι , επιδιορθώσεις ιδίως πλησίον αγκύρωσης πόρπης/ βρόχων αλλαγής κατεύθυνσης

73. Ζώνες ασφαλείας: Ελαττωματική στερέωση

Οι ζώνες ασφαλείας δύο σημείων είναι τοποθετημένες διαγώνια

74. Ζώνες ασφαλείας: Ελαττώματα στην κατάσταση των αγκυρώσεων

 • Φθορά, διάβρωση, ράγισμα, σπάσιμο των σημείων αγκύρωσης προς ζώνης ασφαλείας ή και προς πόρπης
 • Χαλασμένης αγκύρωση προς ζώνης ασφαλείας συμπεριλαμβανομένης και προς πόρπης
 • Οι εύκαμπτοι μίσχοι (ράβδοι) των πορπών παρουσιάζουν διαβρώσεις, αλλοιώσεις ή προς φθορές
 • Μετά από έλξη του κάθε τμήματος του ιμάντα προς ζώνης διαπιστώνεται ότι δεν είναι ασφαλώς στερεωμένα

75. Κινητήρας

Κινητήρας: Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο

76. Σύστημα μετάδοσης κίνησης

c_8_litres_11_0.jpg

Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο

77. Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου

Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου: κακή στερέωση

78. Η δεξαμενή και τα λοιπά εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού

Δεξαμενή: Παρέλευση του νομοθετημένου ορίου ηλικίας

79. Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή προς σωληνώσεις καυσίμου και τα λοιπά εξαρτήματα της εγκατάστασης

 • Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή
 • Διαρροή καυσίμου από σωληνώσεις
 • Διαρροή καυσίμου από τα λοιπά εξαρτήματα προς εγκατάστασης

80. Δεξαμενή: Λανθασμένη ή ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή στο αμάξωμα ή λάθος εγκατεστημένη

 • Δεξαμενή: Λανθασμένη στήριξη στο πλαίσιο ή στο αμάξωμα
 • Δεξαμενή: Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή στο αμάξωμα
 • Δεξαμενή εγκατεστημένη πίσω από κάθισμα: Δεν υπάρχει διάκενο κατά μήκος του οχήματος
 • Κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου εγκατεστημένη κατά μήκος του οχήματος: Δεν υπάρχει εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο μέρος τον πλαισίου που να αποτρέπει την ολίσθησή προς
 • Κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου εγκατεστημένη κατά μήκος τον οχήματος: Εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο μέρος τον πλαισίου με διαστάσεις που επιτρέπουν την ολίσθηση (<30mm ύψος και η κορυφή προς <30mm ψηλότερη από τον πυθμένα προς δεξαμενής)

81. Δεξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις

Δεξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις

82. Συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης: Λανθασμένος τρόπος σύνδεσης ή ύπαρξη συνδέσεων σε μη επιτρεπόμενους χώρους του οχήματος ή σε σημεία μη προσπελάσιμα για επιθεώρηση

 • Δεξαμενή: ρωγμές, κοψίματα, γρατσουνιές, σχισμές, απόξεση υλικού
 • Τηλεχειριζόμενη βαλβίδα διακοπής παροχής: Δεν υπάρχει

83. Μονάδα πλήρωσης: Μη ασφαλισμένη κατά προς περιστροφής ή μη προστατευμένη από εισχώρηση ρύπων και νερού ή τοποθετημένη εσωτερικά του οχήματος

 • Μονάδα πλήρωσης: Μη ασφαλισμένη κατά προς περιστροφής
 • Μονάδα πλήρωσης: Μη προστατευμένη από εισχώρηση ρύπων και νερού
 • Μονάδα πλήρωσης: Τοποθετημένη εσωτερικά του οχήματος (όταν η δεξαμενή είναι τοποθετημένη εντός διαμερίσματος επιβατών ή στο χώρο αποσκευών)

84. Οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (CNG) ως καύσιμο – Οχήματα διπλού καυσίμου που χρησιμοποιούν CNG

 • Δεξαμενή: Παρέλευση προς διάρκειας χρήσης
 • Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή
 • Διαρροή καυσίμου από προς σωληνώσεις καυσίμου
 • Διαρροή καυσίμου από τα λοιπά εξαρτήματα προς εγκατάστασης
 • Έλεγχος διαρροών ανέφικτος λόγω μη πλήρωσης προς δεξαμενής με καύσιμο.
 • Δεξαμενή: Λανθασμένη ή ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή το αμάξωμα
 • Δεξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις
 • Δεξαμενή: Ρωγμές, κοψίματα, γρατσουνιές, σχισμές, απόξυση υλικού
 • Σωληνώσεις καυσίμου (άκαμπτες-εύκαμπτες): Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις

85. Οχήματα μεταφοράς επιβατών δημόσιας χρήσης (αστικά – ημιαστικά – υπεραστικά – Τουριστικά Λεωφορεία & ΕΔΧ)

Ηλικία οχήματος Δημόσιας Χρήσης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία