Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τροποποιούνται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων και μειώνονται, για τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της οριζόμενης δασμολογικής κλάσης που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά, τα ποσά των τελών ταξινόμησης στα οποία υποβάλλονται αντί των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Συγκεκριμένα, τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά της ίδιας δασμολογικής κλάσης, μικτού βάρους μέχρι και τρεισήμισι (3,5) τόνους, κατ' εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (Α' 265), υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον ν. 1573/1985 (Α' 201) σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:

α) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 έως και 1.400 κυβικά εκατοστά, τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ,

β) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 έως και 1.800 κυβικά εκατοστά, πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ,

γ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 έως και 2.000 κυβικά εκατοστά, επτακόσια σαράντα (740) ευρώ,

δ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά και άνω, χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ».