Αιτήσεις για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μόνο ηλεκτρονικά.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και αποσκοπεί στην απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τις περιπτώσεις που οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές οικονομικοί φορείς ή ιδιώτες επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων ή/ και εκτός τελωνειακού καταστήματος.

Τρόπος υποβολής της αίτησης

Οι συναλλασσόμενοι με τις τελωνειακές αρχές ιδιώτες ή οικονομικοί φορείς που επιθυμούν την παροχή τελωνειακών εργασιών από το προσωπικό των τελωνείων υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για την παροχή των εργασιών αυτών στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet) επιλέγοντας τη λειτουργία με την ονομασία «e-Αίτηση» και την εργασία που επιθυμούν από σχετικό Πίνακα. Η «e-Αίτηση» μετά τους ελέγχους εγκυρότητας, και εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρησης και δύναται να διορθωθεί ή ακυρωθεί.

Ο Προϊστάμενος του τελωνείου ή ο υπάλληλος στον οποίο έχει ανατεθεί από τον Προϊστάμενο ο συγκεκριμένος ρόλος, ως αρμόδιος για την αξιολόγηση της αίτησης και για την αποδοχή ή απόρριψη αυτής, ανακτά την αίτηση και αναλόγως την αποδέχεται ή την απορρίπτει και ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά μέσω της κατάστασης της «e-Aίτησης», η οποία αν έχει γίνει αποδεκτή θα είναι σε κατάσταση «Αποδεκτή», διαφορετικά θα είναι σε κατάσταση «Απορριπτέα».

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για την παροχή τελωνειακών εργασιών ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ των οποίων:

- Σφράγιση/Αποσφράγιση αυτοκινήτων

- Χρήση του εντύπου 302 (ΝΑΤΟ ή ΕΕ) ως τελωνειακής διασάφησης

- Έκδοση Δελτίου Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ)

Στις παραπάνω περιπτώσεις πραγματοποιείται η κατά τις ισχύουσες διατάξεις υποβολή έντυπης «Αίτησης Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών» για την παροχή τελωνειακών εργασιών και η πληρωμή τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι αιτήσεις για την παροχή τελωνειακών εργασιών εκτός ωραρίου λειτουργίας των Τελωνείων ή/ και εκτός τελωνειακού καταστήματος που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις, δεν θα γίνονται δεκτές από τις τελωνειακές αρχές.