Το νέο ΕΣΠΑ Μεταφορών 2022

Τρί, 26/07/2022 - 14:49

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Μεταφορών 2021-27» με προϋπολογισμό 2,2 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με Κοινοτική Συμμετοχή ύψους 1.854 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1.289 εκ. ευρώ από το ΤΣ και 565 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή είναι 370 εκ. ευρώ. Η συνολική ΣΔΔ (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Προγράμματος ανέρχεται σε 2.224.εκ ευρώ.

Ενδεικτικά 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση / ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.

Οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των Μεταφορών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής της χώρας καθώς και με τους εξής 5 Εθνικούς Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.) του ΕΣΣΜ:

  1. Οικονομική Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα στην ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο

  2. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών

  3. Εξασφάλιση ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα μεταφορών

  4. Παροχή Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης

  5. Διατήρηση Ασφάλειας και Προστασίας του συστήματος μεταφορών.