Τροχοί & TIR

Νεότερες διευκρινίσεις για τα self-tests στις εξετάσεις

Όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε από χθες επαναλειτουργία των σχολών οδήγησης με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, επιτρέπεται η διενέργεια: των μαθημάτων θε
Τρίτη 20/04/2021 - 16:34
Κοινοποίηση στα Social Media

Όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε από χθες επαναλειτουργία των σχολών οδήγησης με την τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, επιτρέπεται η διενέργεια:

 • των μαθημάτων θεωρητικής (εξ αποστάσεως) και πρακτικής εκπαίδευσης και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β και ΒΕ

 • των μαθημάτων θεωρητικής (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE

 • των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων Π.Ε.Ι.

 • της ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική άδεια Ε.Δ.Χ.

Τα μέτρα της νέας αποφάσεως εφαρμόζονται, μέχρι νεότερων οδηγιών, τηρώντας παράλληλα τα ακόλουθα:

1. Οι εμπλεκόμενοι φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19, ως εξάγεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς το σε κατάλληλο μέσο (όπως κινητό τηλέφωνο) είτε σε έντυπη μορφή.

2. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται:

- Από τον εκπαιδευόμενο, έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν:

 • το διενεργούμενο δια ζώσης μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

 • τις θεωρητικές εξετάσεις των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE ή τις θεωρητικές εξετάσεις Π.Ε.Ι.

 • τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

- Από τον εκπαιδευτή και τον εξεταστή/επιτηρητή, δύο (2) φορές τουλάχιστον την εβδομάδα και σε κάθε περίπτωση τηρώντας χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ημερών μεταξύ διαδοχικών ελέγχων (ενδεικτικά, κάθε Κυριακή και Τετάρτη).

3. Το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύεται:

 • Από τον εκπαιδευόμενο, στον εκπαιδευτή πριν από κάθε διενεργούμενο δια ζώσης μάθημα θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης ή περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., στον επιτηρητή πριν από κάθε θεωρητική εξέταση των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE ή θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. και στον εξεταστή πριν από κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

 • Από τον εκπαιδευτή, στον ιδιοκτήτη ή νόμιμο εκπρόσωπο της Σχολής/Κέντρου την επόμενη της διενέργειας του ελέγχου ημέρα προσέλευσης στη Σχολή/Κέντρο και στον εξεταστή πριν από κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ή πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι.

 • Από τον επιτηρητή/εξεταστή, στην αρμόδια για τον προγραμματισμό Υπηρεσία, όταν, κατά την κρίση της, του ζητηθεί.

 • Από κάθε εμπλεκόμενο, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε ενδεχόμενη περίπτωση ελέγχου.

PreviousNext