Ο διαγωνισμός για τη μίσθωση των 300 λεωφορείων της Αθήνας

Πέμ, 24/09/2020 - 12:23

Στα 30.240.000 ευρώ ανέρχεται η δαπάνη μίσθωσης 300 λεωφορείων σύμφωνα με τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΟΣΥ και προβλέπει τη μίσθωση για 3 χρόνια 210 αστικών 12μετρων και 90 αστικών αρθρωτών (μεταχειρισμένα ή καινούργια), χαμηλού δαπέδου, ντιζελοκίνητα, ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών (έτος κατασκευής 2010 ή/και μεταγενέστερο), κατηγορίας EURO V ή νεότερης.

Η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος € ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα, δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00) ανά μήνα (ανά λεωφορείο ανεξαρτήτως τύπου) και παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιτρέπεται να αυξηθεί, ενώ είναι επιτρεπτή η μείωσή της.

Δικαίωμα εξαγοράς

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα για ένα (1) επιπλέον έτος.

Τα μισθωμένα λεωφορεία δύναται να μεταβιβαστούν στην ΟΣΥ (δικαίωμα εξαγοράς), μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, και εφόσον είναι σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών της διακήρυξης, με αντίτιμο (τιμή εξαγοράς) κατ’ ανώτατο δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) ανά κανονικό λεωφορείο και δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ ( 15.000,00€) ανά αρθρωτό λεωφορείο. Η τιμή εξαγοράς μπορεί να μειώνεται ανάλογα με την ηλικία, την κατάσταση και την αναπόσβεστη αξία του(-ων) λεωφορείου(-ων), με συμφωνία του Αναθέτοντος και του(-ων) Αναδόχου(-ων).