Τροχοί & TIR

Οι κανόνες για τους ανάδοχους εκτέλεσης Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών. Πώς θα ελέγχονται

Ορίστηκαν οι κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης από τους αναδόχους των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών. Πρόκειται για μια
Τετάρτη 10/05/2023 - 09:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Ορίστηκαν οι κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτέλεσης από τους αναδόχους των συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

Πρόκειται για μια σειρά υποχρεώσεων των ανάδοχων οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ν. 4974/2022 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007.

Ειδικότερα, οι ανάδοχοι οφείλουν:

1. Να εκτελούν, αδιακρίτως, αδιαλείπτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό το μεταφορικό έργο που τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.

2. Να υποβάλλουν το πρόγραμμα δρομολογίων, το οποίο προβλέπεται στην υπογραφείσα Σύμβαση για το σύνολο των τακτικών γραμμών του αστικού ή υπεραστικού δικτύου που ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση, να το δημοσιεύουν υποχρεωτικά στο διαδίκτυο καθώς και να αναρτούν αυτό με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού (όπως για παράδειγμα σε στάσεις, σταθμούς αφιξοαναχώρησης, εφαρμογές τηλεματικής). Επίσης να εξασφαλίζουν την έκδοση εισιτηρίων και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-ticketing).

3. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.

4. Να έχουν σε επιχειρησιακή λειτουργία τον προβλεπόμενο στη σύμβαση αριθμό λεωφορείων για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου αστικών ή υπεραστικών τακτικών επιβατικών μεταφορών.

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή αποτελεί η απομάκρυνση από την κυκλοφορία λόγω έκτακτης ανάγκης (όπως βλάβης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα υποχρεούται να καλύπτει την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με όχι λιγότερο από το 90% του συνολικού αριθμού των κατεχομένων λεωφορείων.

5. Να έχουν σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4974/2022 σταθμό άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων για την παροχή υπηρεσιών τακτικών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών με ισχύουσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και εγκατάσταση αμαξοστασίου για την παροχή υπηρεσιών τακτικών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

6. Να λειτουργούν σταθμό για την παροχή υπηρεσιών τακτικών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4974/2022.

7. Να τοποθετούν στάσεις και στέγαστρα στο αστικό ή υπεραστικό δίκτυο τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά με τις αποφάσεις των αρμόδιων τοπικών αρχών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4974/2022.

8. Να εισπράττουν το προβλεπόμενο στην υπογραφείσα σύμβαση κόμιστρο.

9. Να συντάσσουν μηνιαίες αναφορές με καταγραφή του παραγόμενου μεταφορικού έργου (όπως πλήθος εκτελεσμένων δρομολογίων κάθε λεωφορειακής γραμμής δια των τροποποιήσεων αυτής ανά ημέρα, εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα ανά ημέρα, τυχόν αποκλίσεις κ.λπ.) καθώς και των σχετικών εσόδων από τα εισιτήρια ανά κατηγορία.

10. Να πραγματοποιούν και να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική αρχή σε ετήσια βάση την έρευνα ικανοποίησης επιβατών του άρθρου 6 της παρούσας και τυχόν άλλες έρευνες και αναφορές που προβλέπονται στην υπογραφείσα σύμβαση.

Υποχρεώσεις για την κυκλοφορία των λεωφορείων

Τα λεωφορεία που παρέχουν αστικό ή υπεραστικό έργο τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών πρέπει να είναι του κατάλληλου τύπου ανάλογα με το εκτελούμενο έργο και ιδίως:

1. Να διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

2. Να διαθέτουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

3. Να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη συσκευή ταχογράφου και λοιπό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του λεωφορείου, η οποία να είναι σε λειτουργία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να είναι καθαρά, να έχουν απολυμανθεί και να είναι σε καλή λειτουργία τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους.

5. Να διαθέτουν σε λειτουργία σύστημα τηλεματικής και πληροφόρησης του κοινού.

6. Να τηρούν το πρόγραμμα αναχώρησης, άφιξης και διέλευσης από ενδιάμεσες στάσεις με απόκλιση όχι παραπάνω από 10 λεπτά.

7. Οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης συνοδευόμενη από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Καθήκοντα ελέγχων των αρμόδιων τοπικών αρχών

1. Η εποπτεία και παρακολούθηση εκτέλεσης των συμβάσεων αποσκοπεί ιδίως, στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της ανατιθέμενης σύμβασης και στην παροχή του ανατιθέμενου συγκοινωνιακού έργου.

2. Στο πλαίσιο της κάθε υπογραφείσας σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, οι αρμόδιες τοπικές αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε:

α. Έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο της σύμβασης και των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

β. Έλεγχο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για την αξιόπιστη και ποιοτική εκτέλεση του ανατιθέμενου συγκοινωνιακού έργου.

γ. Έλεγχο και πιστοποίηση της εκτέλεσης του ανατιθέμενου συγκοινωνιακού έργου.

δ. Έλεγχο καταβολής προϊόντος κομίστρου για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και επιβολής κυρώσεων στους μετακινούμενους άνευ καταβολής του κομίστρου.

ε. Αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών στον τομέα των μεταφορών για την παρακολούθηση του έργου.

στ. Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 και ην παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4974/2022.

3. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές συντάσσουν σε ετήσια βάση έκθεση των εποπτικών τους δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή εντός του πρώτου τετραμήνου του επόμενου έτους.

Έλεγχος υλοποίησης της σύμβασης - Ποιότητα μεταφορικού έργου

1. Οι αρμόδιες τοπικές αρχές εποπτεύουν την τήρηση των όρων των ανατιθέμενων συμβάσεων, αναφορικά με το εκτελούμενο συγκοινωνιακό έργο και την αδιάλειπτη παροχή της ποσότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, υιοθετώντας κατάλληλες τεχνικές όπως ελέγχους και επιθεωρήσεις. Οι εντεταλμένοι από τις αρμόδιες τοπικές αρχές δικαιούνται να εισέρχονται στα οχήματα για να ελέγχουν τη λειτουργία τους και την επιβατική κίνηση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους αναδόχους.

2. Η εποπτεία και η πιστοποίηση του εκτελούμενου συγκοινωνιακού έργου, καθώς και του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών πραγματοποιείται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές, οι οποίες δύνανται να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με Ανεξάρτητο Ελεγκτή. Σε περίπτωση επιλογής Ανεξάρτητου Ελεγκτή η αρμόδια Τοπική Αρχή εξασφαλίζει ότι αυτός θα εκτελεί τα καθήκοντά του με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, είναι ανεξάρτητος από τους αναδόχους και έχει επαγγελματική επάρκεια στον Τομέα του Ελέγχου Οικονομικών Φορέων.

3. Οι ανάδοχοι παρέχουν στις αρμόδιες τοπικές αρχές, καθώς και στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, όπου αυτός ορίζεται, όλες τις πληροφορίες, έγγραφα, εκθέσεις, αναφορές και αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους ή είναι διαθέσιμα σε αυτούς και αφορούν στο προσφερόμενο μεταφορικό έργο. Οι ανάδοχοι οφείλουν να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους θα είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες τοπικές αρχές και στον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Ειδικότερα, η παροχή των στοιχείων πληροφόρησης, εγγράφων και αρχείων, που κατέχουν οι ανάδοχοι και απαιτούνται για τη σύνταξη των αναφορών των αρμόδιων τοπικών αρχών ή του Ανεξάρτητου Ελεγκτή, θα γίνεται ηλεκτρονικά και με αυτοματοποιημένες μεθόδους, ενώ θα παρέχεται πλήρης πρόσβαση με δικαιώματα ανάγνωσης και αντιγραφής των δεδομένων εξ αποστάσεως.

5. Για κάθε διαπιστωμένη παράβαση των συμβατικών όρων ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 4974/2022 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την αρμόδια τοπική αρχή στην οποία ο ανάδοχος έχει αναλάβει την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου.

Έρευνα Ικανοποίησης Επιβατών

1. Για την πραγματοποίηση της έρευνας ικανοποίησης επιβατών λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής κριτήρια, τα οποία συνθέτουν και καθορίζουν την ολική ικανοποίηση των επιβατών:

α. Η τιμή του εισιτηρίου.

β. Η σχέση ποιότητας/τιμής του εισιτηρίου («value for money»).

γ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του αναδόχου.

δ. Η διαδικασία ηλεκτρονικής («online») αγοράς εισιτηρίου.

ε. Oι προορισμοί που περιλαμβάνονται στο δίκτυο των τακτικών αστικών και προορισμοί που περιλαμβάνονται στο δίκτυο των τακτικών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

στ. Το πρόγραμμα (ώρες - συχνότητα) των δρομολογίων και οι τυχόν καθυστερήσεις ή ματαιώσεις αυτών.

ζ. Η εξυπηρέτηση του προσωπικού στα γκισέ η. Ο χρόνος αναμονής στα γκισέ.

θ. Η εξυπηρέτηση του επιβάτη από το προσωπικό του αναδόχου.

ι. Η καθαριότητα του εσωτερικού του λεωφορείου.

ια. Η άνεση της θέσης του επιβάτη και τυχόν επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες.

2. Ο ανάδοχος συντάσσει ερωτηματολόγιο το οποίο αποσκοπεί στην συλλογή πληροφοριών από τους επιβάτες. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής, δύναται να χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει τα προσωπικά στοιχεία του επιβάτη, όπως το φύλο, ηλικία, επάγγελμα, συχνότητα ταξιδιών και τόπο κατοικίας, προκειμένου να μελετηθεί το προφίλ των επιβατών, και να συνδεθεί με την διεξαγωγή συμπερασμάτων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η μελέτη της διασποράς του δείγματος και ο προσδιορισμός ομάδων πελατών, με διαφορετικές προτιμήσεις και προσδοκίες. Το δεύτερο μέρος περιέχει τα κριτήρια, τα οποία διατυπώνονται σε μορφή ερώτησης, όπου ο ερωτηθείς επιβάτης καλείται να διατυπώσει την άποψή του που έχει σχηματίσει για τον ανάδοχο που παρέχει το συγκοινωνιακό έργο, καθώς και το προσφερόμενο αυτό έργο, μέσα από μια κλίμακα ικανοποίησης.

PreviousNext