Τροχοί & TIR

Οι νέες κατηγορίες Δικαιούχων ΙΧ Λεωφορείων

Με την προσθήκη όλων των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών τροποποιήθηκε η υπ. απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λ
Τετάρτη 16/06/2021 - 10:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Με την προσθήκη όλων των αναγνωρισμένων αθλητικών ομοσπονδιών τροποποιήθηκε η υπ. απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δικαιούχων φυσικών και νομικών προσώπων για θέση σε κυκλοφορία και ταξινόμηση Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκινήτων.

Έτσι, δικαιούχοι λεωφορείων ΙΧ είναι οι παρακάτω:

α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Επιχειρήσεις και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ καθώς και Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα, νομικά πρόσωπα και σύλλογοι που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

β. Ν.Π.Ι.Δ., σωματεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οργανώσεις και σύλλογοι, που κύριο έργο και σκοπό έχουν (i) τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ανηλίκων που έχουν κακοποιηθεί, χρήζουν κοινωνικής προστασίας ή πάσχουν από ασθένειες απειλητικές για τη ζωή τους, και (ii) την προώθηση της ναυτικής παιδείας και παράδοσης καθώς και του ναυτικού επαγγέλματος.

γ. Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

δ. Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, ή Τμημάτων Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.) αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα της επαγγελματικής καλαθοσφαίρισης.

ε. Πιστοποιημένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας - ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν. 2646/1998 (Α΄ 236).

στ. Εκκλησιαστικά και θρησκευτικά νομικά πρόσωπα και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Βακούφ Ρόδου.

ζ. Εθελοντικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων του ιδίου άρθρου.

η. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ - ΜΕΑ).

θ. Επαγγελματικά εργαστήρια που έχουν ως είδος δραστηριότητας τον πρωτογενή τομέα ή/και τη μεταποίηση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.) και εδρεύουν σε νησί με μόνιμο πληθυσμό μέχρι διακόσιους ογδόντα (280) κατοίκους.

ι. Αθλητικές ομοσπονδίες με την ειδική αθλητική αναγνώριση.

ΛΙΧ Μεταφοράς Προσωπικού

Επίσης, επιτρέπεται η θέση σε δημόσια κυκλοφορία και η έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) Λεωφορείων Ιδιωτικής Χρήσης (Λ.Ι.Χ.) οχημάτων, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά του προσωπικού, σύμφωνα με το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης, προς και από τις εγκαταστάσεις των:

α. Επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα και των επαγγελματικών εργαστηρίων μεταποίησης (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, οινοποιεία, τυροκομεία, αλλαντοποιίες κ.λπ.).

β. Επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζόμενους.

Όροι και προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την 101701/2021 απόφαση του υπ. Μεταφορών ισχύουν τα παρακάτω:

1. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. οχήματα από τα παραπάνω δικαιούμενα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αναγκών που αφορούν στη μεταφορά προσώπων που έχουν άμεση σχέση με το επιτελούμενο από αυτά έργο, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

2. Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία Λ.Ι.Χ. αυτοκίνητα από τα δικαιούμενα πρόσωπα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά του προσωπικού τους προς και από τις οικείες εγκαταστάσεις και κατά τις ώρες προσέλευσης/ αποχώρησης του προσωπικού, σύμφωνα με τον υποβληθέντα σχετικό πίνακα, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

3. Ο οδηγός του Λ.Ι.Χ. οχήματος πρέπει να διαθέτει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας οριζόμενα προσόντα, επιμόρφωση και κατάρτιση.

4. Τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος) που χορηγούνται, ανακαλούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας που τα χορήγησε στην περίπτωση:

α. Διάλυσης του φορέα στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή παύσης της υπαγωγής του στα δικαιούμενα πρόσωπα.

β. Παύσης της ανάγκης χρήσης του Λ.Ι.Χ. οχήματος.

γ. Διαπίστωσης της χρήσης του οχήματος για σκοπό διάφορο από εκείνο για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία.

5. Αν σε περίπτωση ανάκλησης ο δικαιούχος δεν επιστρέψει τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με πράξη της τα ανακαλεί αυτοδίκαια, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και παραγγέλλοντας ταυτόχρονα την αφαίρεση αυτών.

PreviousNext