Τροχοί & TIR

Πάνω από 15 εκ. τα φοιτητικά. Τα ποσά για κάθε ΚΤΕΛ αναλυτικά

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ. και στον Δήμο Ρόδου
Δευτέρα 10/06/2024 - 14:15
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Καθορίστηκε το ύψος της χορήγησης αποζημίωσης στις ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), καθώς και στον Δήμο Ρόδου για την παροχή αποζημίωσης για τη μεταφορά με μειωμένο κόμιστρο σε αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Το ύψος της αποζημίωσης που ανέρχεται στα 15.350.000 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τα αστικά ΚΤΕΛ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των φοιτητών με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και υπολογίζεται αναλογικά το ποσό αποζημίωσης για κάθε αστικό ΚΤΕΛ. Η κατανομή των αποζημιώσεων για τα αστικά ΚΤΕΛ αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος.

β) Για τα υπεραστικά ΚΤΕΛ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μετακινήσεων των φοιτητών με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και υπολογίζεται αναλογικά το ποσό αποζημίωσης για κάθε υπεραστικό ΚΤΕΛ για τις υπεραστικές γραμμές που εκτελούνται από αυτά (Πίνακας 2 του Παραρτήματος), καθώς και για τις αστικές γραμμές που εκτελούνται από τους ίδιους συγκοινωνιακούς φορείς (Πίνακας 3 του Παραρτήματος). Στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος αποτυπώνεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης για τους φοιτητές στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

2. Καθορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (περίοδος από 01-09-2023 έως 31-08-2024) το ύψος της πίστωσης δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (15.350.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται:

α) Από τη με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., καθώς και στον Δήμο Ρόδου, συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β) Από τη με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ., συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.550.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ποσά που τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το τρέχον έτος μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.

3. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των φοιτητών από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του μειωμένου κομίστρου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων για την ανωτέρω κατηγορία πληθυσμού (φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

4. Η πίστωση της παρ. 2 στα προαναφερόμενα ΚΤΕΛ κατανέμεται σύμφωνα με τους Πίνακες 1, 2, 2 και 4 που παρατίθενται στο Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ. και στον Δήμο Ρόδου

1. Η τιμολόγηση της αποζημίωσης για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις των δικαιούχων για την καταβολή μειωμένου κομίστρου πραγματοποιείται από τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στον Δήμο Ρόδου.

2. Η πληρωμή της δαπάνης στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ. και στον Δήμο Ρόδου πραγματοποιείται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα εκάστου φορέα, στο οποίο αναφέρεται το Α.Φ.Μ. του φορέα, βάσει των τιμολογίων για τα ποσά, όπως αυτά εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πίνακας 1

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ και στον Δήμο Ρόδου για μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (περίοδος από 01-09-2023 έως 31-08-2024).

.
.

Πίνακας 2

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών σε υπεραστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (περίοδος από 01-09-2023 έως 31-08-2024).

.
.

Πίνακας 3

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις Φοιτητών σε αστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (περίοδος από 01-09-2023 έως 31-08-2024).

.
.
.
.

Πίνακας 4

Συνολική Αποζημίωση για τις μετακινήσεις φοιτητών στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (περίοδος από 01-09-2023 έως 31-08-2024).

.
.
PreviousNext