Αναστέλλεται μέχρι και την 20η-11-2020 η είσπραξη βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 30η-10-2020 οφειλών, από εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η-10-2020, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που βεβαιώθηκε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία.

Μεταξύ των πληττόμενων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και αυτές που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Στην αριστερή στήλη είναι ο ΚΑΔ δραστηριότητας της επιχείρησης:

Σημείωση: Για να δείτε το σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αναστολή των οφειλών τους προς το δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ 4984/Β/11-11-20.