Τροχοί & TIR

Παράταση οφειλών πληγέντων επιχειρήσεων Δήμου Ασπροπύργου

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 29.02.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι
Παρασκευή 22/12/2023 - 11:59
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρατείνονται μέχρι και την 29.02.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 22.08.2023 μέχρι και 29.02.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Για τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 22.08.2023 μέχρι και 19.02.2024 παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

Επίσης, αναστέλλεται μέχρι και την 19.2.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 22.8.2023 οφειλών των προαναφερθέντων προσώπων και οντοτήτων».

Τυχόν καταβληθείσες προσαυξήσεις/τόκοι/επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβλήθηκαν στις οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στον Δήμο Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, από την 1.12.2023 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης, επιστρέφονται ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία. Αντίστοιχα, ρυθμίσεις που τυχόν απωλέσθηκαν από την 1.12.2023 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και οντότητες αναβιώνουν ύστερα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου εν συνεχεία αυτές να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α. 1189/30.11.2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

PreviousNext