Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», με την οποία παρατείνεται από τη λήξη της (15.10.2020), έως 31.12.2020, η ισχύς του τετάρτου εδαφίου της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4690/2020 και της παρ.2 του άρθρου 123 του ν.4714/2020, ως προς την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Η ρύθμιση αφορά εν γένει στους εργαζόμενους των οποίων ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης μειώνεται μονομερώς από τον εργοδότη, αφής στιγμής ο τελευταίος εντάσσεται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η ρύθμιση αφορά, επίσης, τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 123 ν. 4714/2020 (Α’ 148), οι οποίες εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης.

Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίστηκε για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020, εν συνεχεία όμως παρατάθηκε η διάρκεια χρονικής ισχύος του έως 31.12.2020. Επιπροσθέτως, με τα άρθρα 122 και 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 θα καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Με την ρύθμιση προβλέπεται η παράταση της άνω κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών έως 31.12.2020, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κενό νόμου για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως την λήξη της ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».