Η ογκομέτρηση βυτιοφόρων οχημάτων με υποκείμενα καύσιμα, δηλαδή καύσιμα που τελούν υπό τελωνειακό έλεγχο και σε αναστολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εφαρμόζεται από τις Τελωνειακές και Χημικές Υπηρεσίες στις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από τον ενδιαφερόμενο.

Για την ογκομέτρηση των διαμερισμάτων βυτιοφόρων αυτοκινήτων συγκροτείται επιτροπή, η οποία χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο και τεχνογνωσία προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητά τη συνδρομή φορέων ογκομέτρησης οι οποίοι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι εν λόγω φορείς ογκομέτρησης πρέπει να διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων που χρησιμοποιούν, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας του προσωπικού που εκτελεί τις εν λόγω εργασίες. Η ογκομέτρηση μπορεί, βεβαίως, να διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης.

Η ογκομέτρηση δύναται να γίνει με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου ή με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269. Κατά την ογκομέτρηση συντάσσεται ογκομετρικός πίνακας, ο οποίος υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και επαληθεύεται από τη συσταθείσα Επιτροπή. Ο εν λόγω ογκομετρικός πίνακας αποτελεί Παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης.

Η Επιτροπή ελέγχει τον αριθμό άδειας κυκλοφορίας, τον αριθμό πλαισίου, τις διαστάσεις, τον αριθμό των διαμερισμάτων, το γέμισμα σωληνώσεων/διαμερισμάτων και τις ογκομετρικές «βέργες». Στη συνέχεια προβαίνει στη διασταύρωση είτε όλων είτε δειγματοληπτικά επιμέρους μετρήσεων της διενεργηθείσας ογκομέτρησης και στη σύνταξη των οικείων πρωτοκόλλων ογκομέτρησης καθώς στην έγκριση των ογκομετρικών πινάκων. Η διαδικασία εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις επανογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων.

Η Επιτροπή μεταβαίνει στον τόπο που έχει υποδείξει ο ενδιαφερόμενος για την ογκομέτρηση του βυτιοφόρου οχήματος. Οι αιτούμενοι την ογκομέτρηση υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής όλα τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης για τη διευκόλυνση του έργου της, καθώς και να εξασφαλίζουν τον τρόπο μετάβασης και επιστροφής των μελών της Επιτροπής στον τόπο όπου είναι εγκατεστημένη το προς ογκομέτρηση βυτιοφόρο όχημα. Τα απαραίτητα όργανα για την εφαρμογή της ογκομετρικής μεθόδου πρέπει να είναι διακριβωμένα π.χ. δοχεία λιτρομέτρησης κατάλληλης χωρητικότητας.

Οι ογκομετρικές «βέργες» κατασκευάζονται εις διπλούν και η μεν μία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, η δε άλλη φυλάσσεται από το αρμόδιο Τελωνείο. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες ογκομέτρησης του βυτιοφόρου, συντάσσεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής σχετικό πρακτικό.

Αναφορικά με τον χρόνο ισχύος της παρούσας διαδικασίας και δεδομένου ότι με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 31, του ν. 4608/2019 (Α΄66), προβλέπεται ότι «οι ισχύουσες περί ογκομετρήσεων διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ για δεκαοκτώ (18) μήνες για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαϊας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια», μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος οι ογκομετρήσεις των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υποκείμενων υγρών καυσίμων, θα γίνονται μόνο από διαπιστευμένους φορείς.

Παράδειγμα πρακτικού δίνεται παρακάτω.

30-004-000-2495-19-18.jpg