Τροχοί & TIR

Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης

Ισότιμο με το CMR θεωρείται το ψηφιακό Δελτίο παράδοσης σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. «Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος
Δευτέρα 25/09/2023 - 12:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Ισότιμο με το CMR θεωρείται το ψηφιακό Δελτίο παράδοσης σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

«Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης που συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρείται ισότιμο με το προβλεπόμενο στη Σύμβαση δελτίο παράδοσης και ως εκ τούτου έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ και παράγει τα ίδια αποτελέσματα, όπως εκείνο το δελτίο παράδοσης» αναφέρει το σχέδιο νόμου.

Ορίζεται, επίσης, ότι:

1. Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης ελέγχεται ως προς τη γνησιότητά του από τα συμβαλλόμενα στο συμβόλαιο μεταφοράς μέρη μέσω αξιόπιστης ψηφιακής υπογραφής, που διασφαλίζει τη σύνδεσή της με το ψηφιακό δελτίο παράδοσης. Εφόσον δεν αποδειχθεί διαφορετικά, η αξιοπιστία της μεθόδου της ψηφιακής υπογραφής θεωρείται δεδομένη, αν η ψηφιακή υπογραφή:

(α) συνδέεται με τον υπογράφοντα με μοναδικό τρόπο,

(β) παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησης του υπογράφοντα,

(γ) δημιουργείται με τη χρήση μέσων που τελούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του υπογράφοντα, και

(δ) συνδέεται με τα δεδομένα με τα οποία σχετίζεται, με τρόπο ο οποίος να διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή των δεδομένων είναι ανιχνεύσιμη.

2. Η γνησιότητα του ψηφιακού δελτίου παράδοσης είναι δυνατόν να ελεγχθεί και με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ηλεκτρονικού ελέγχου που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία εκδίδεται το ψηφιακό δελτίο παράδοσης.

3. Τα στοιχεία που περιέχονται στο ψηφιακό δελτίο παράδοσης είναι προσβάσιμα σε οποιοδήποτε μέρος έχει σχετικό δικαίωμα επ’ αυτών.

Όροι για την καθιέρωση του ψηφιακού δελτίου παράδοσης

1. Το ψηφιακό δελτίο παράδοσης περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το δελτίο παράδοσης που αναφέρεται στη Σύμβαση.

2. Η διαδικασία για την έκδοση του ψηφιακού δελτίου παράδοσης πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό από τη στιγμή που δημιουργείται για πρώτη φορά στην τελική του μορφή. Ακεραιότητα υφίσταται όταν τα στοιχεία παραμένουν πλήρη και αναλλοίωτα, εκτός προσθήκης ή αλλαγής που προκύπτει κατά τη συνήθη πορεία της επικοινωνίας, της αποθήκευσης και της εμφάνισης στην οθόνη.

3. Τα στοιχεία που περιέχονται στο ψηφιακό δελτίο παράδοσης είναι δυνατόν να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση.

Η διαδικασία για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση του ψηφιακού δελτίου παράδοσης πρέπει να καθιστά δυνατή τη διαπίστωση της όποιας συμπλήρωσης ή τροποποίησης επί του ψηφιακού δελτίου παράδοσης και να διατηρεί τα στοιχεία που αυτό περιελάμβανε αρχικώς.

Εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου παράδοσης

1. Τα μέρη που ενδιαφέρονται για την εκτέλεση του συμβολαίου μεταφοράς καλούνται να συμφωνήσουν ως προς τις διαδικασίες και την εφαρμογή τους, προκειμένου να συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου και της Σύμβασης, ιδίως ως προς τα παρακάτω:

(α) τη μέθοδο έκδοσης και αποστολής του ψηφιακού δελτίου παράδοσης προς το δικαιούχο μέρος,

(β) τη διασφάλιση ότι το ψηφιακό δελτίο παράδοσης διατηρεί την ακεραιότητά του,

(γ) τον τρόπο με τον οποίο το μέρος που έχει τα δικαιώματα που απορρέουν από το ψηφιακό δελτίο παράδοσης δύναται να αποδείξει τα ως άνω δικαιώματα,

(δ) τον τρόπο με τον οποίο βεβαιώνεται ότι έχει γίνει αποστολή προς τον παραλήπτη,

(ε) τις διαδικασίες συμπλήρωσης ή τροποποίησης του ψηφιακού δελτίου παράδοσης, και

(στ) τις διαδικασίες για την ενδεχόμενη αντικατάσταση του ψηφιακού δελτίου παράδοσης από δελτίο παράδοσης που έχει εκδοθεί με διαφορετικό τρόπο.

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να παρέχονται από τον αποστολέα στον μεταφορέα υπό τη μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, εφόσον διατίθενται στην αντίστοιχη μορφή και εφόσον τα μέρη έχουν συμφωνήσει ως προς τις διαδικασίες που επιτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ των εν λόγω εγγράφων και του ψηφιακού δελτίου παράδοσης, στο οποίο αναφέρεται το παρόν Πρωτόκολλο, με τρόπο που διασφαλίζει την ακεραιότητά τους.

Διαφορές

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου (για το ψηφιακό Δελτίο Αποστολής), που τα Μέρη αδυνατούν να επιλύσουν μέσω διαπραγματεύσεων ή με άλλον τρόπο, μπορεί, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εκ των ενδιαφερομένων Μερών, να παραπέμπεται προς επίλυση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

PreviousNext