Σταθμό για το μέλλον των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί η λήψη απόφασης της ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) μετά την καταγγελία της εταιρείας «RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (RCLG ή Καταγγέλλουσα), αναφορικά με επικαλούμενη παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού και της σιδηροδρομικής νομοθεσίας που αφορά σε: (α) φερόμενη άρνηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να συνάψει σύμβαση παράδοσης- παραλαβής (hand overtake over) συρμών με την Καταγγέλλουσα, ως προς την παράδοση συρμών στο Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης, και (β) φερόμενη διακριτική και υπερβολική τιμολογιακή μεταχείριση της Καταγγέλλουσας από την ΕΕΣΣΤΥ, υπέρ της ανταγωνίστριάς της, ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Συγκεκριμένα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

1. Δεσμεύεται ότι θα συνάπτει εφεξής συμφωνίες παράδοσης – παραλαβής με άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη σιδηροδρομική μεταφορά φορταμαξών από τον Σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης (ΣΔΘ) προς το Θριάσιο ή άλλους ενδιάμεσους προορισμούς του άξονα ΣΔΘ-Θριάσιο (π.χ. Κατερίνη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλος, Οινόη, Ρουφ), υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α. Θα παρέχεται εφεξής κατά προτεραιότητα ως προς την ακόλουθη, υπό β, υπηρεσία η δυνατότητα μεταφοράς μεμονωμένων βαγονιών και άλλων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των τακτικών δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον άξονα ΣΔΘ-Θριάσιο (και αντίστροφα), καθώς και σε έναν τουλάχιστον ενδιάμεσο προορισμό είτε της Οινόης είτε της Λάρισας, σε κάθε δε λοιπούς ενδιάμεσους σταθμούς, εφόσον ο συρμός έχει μεταφορά βαγονιών και για τον συγκεκριμένο/ους ενδιάμεσο/ους προορισμό/ούς, με απόλυτη χρονική προτεραιότητα, η οποία θα καθορίζεται με βάση το χρόνο παραλαβής του αιτήματος μεταφοράς. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών και θα τηρούνται οι σχετικοί τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου (π.χ. μέγιστο βάρος, μέγιστο μήκος).

β. Θα παρέχεται εφεξής η δυνατότητα νέας υπηρεσίας η οποία θα εκτελείται με δρομολόγιο, σε προσδιορισμένες ημεροχρονολογίες κάθε ημερολογιακού μήνα και, πάντως, ένα τουλάχιστον δρομολόγιο ανά δεκαήμερο, για τη μεταφορά εμπορευμάτων στον άξονα ΣΔΘ-Θριάσιο καθώς και στους ενδιάμεσους σταθμούς (και αντίστροφα), με απόλυτη χρονική προτεραιότητα με βάση τον χρόνο παραλαβής του αιτήματος μεταφοράς. Στο πλαίσιο του ειδικού αυτού δρομολογίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διασφαλίζει την κατά το δυνατό μεταφορά και άλλων τυχόν εμπορευμάτων, η μεταφορά των οποίων εκκρεμεί κατά τη σύνθεση του δρομολογίου από την ίδια ή τρίτον στον αυτό άξονα. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται υπό τον όρο ότι ο ΟΣΕ δεν θα αρνείται την κάθε φορά αιτούμενη από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ χωρητικότητα και ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών και θα τηρούνται οι σχετικοί τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου (π.χ. μέγιστο βάρος, μέγιστο μήκος).

γ. Για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, θα προηγείται προγραμματισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

i. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ειδοποιείται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία μεταφοράς από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Η παραγγελιοληψία (ειδοποίηση) θα πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση wagonrequests@trainose.gr της Εμπορικής Διεύθυνσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

ii. Η σχετική ειδοποίηση θα περιλαμβάνει πάντως τα ακόλουθα στοιχεία: αριθμός βαγονιών, εκτιμώμενο μέγιστο βάρος φορτίου, προορισμός, φύση μεταφερόμενων φορτίων (επικίνδυνα ή μη).

iii. Αιτήματα για μεταφορά βαγονιών πέραν του γνωστοποιηθέντος κατά τα ανωτέρω προγράμματος στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ προγραμματισμού ικανοποιούνται κατόπιν συνεννόησης, ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μόνον εφόσον υπάρξει σχετική ειδοποίηση τουλάχιστον προ 24 ωρών και δεν θα υπάρχει υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών και θα τηρούνται οι σχετικοί τεχνικοί περιορισμοί του δικτύου (π.χ. μέγιστο βάρος, μέγιστο μήκος).

iv. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση για το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες (όπως η ημέρα και η ώρα αναχώρησης του συρμού) των υπηρεσιών που θα παρέχει στο πλαίσιο του προγραμματισμού αυτού.

v. Για μεταφορά προς ενδιάμεσους προορισμούς, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα υποβάλει διακριτό αίτημα προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η τελευταία, σε συνεργασία με το Διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, θα ενημερώνει την ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τον χρόνο και τις λοιπές προϋποθέσεις εξυπηρέτησης. Σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη μεταφορά των φορτίων, με βάση τη μεταφορική ικανότητα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τις δυνατότητες του ΟΣΕ.

δ. Η επιχείρηση που παραδίδει τις φορτάμαξες στο ΣΔΘ επιβαρύνεται με τέλη φύλαξης μέχρι το χρονικό σημείο της παράδοσης – παραλαβής από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η ίδια επιχείρηση επιβαρύνεται συνολικά και με τα τέλη RIV, πλην των τελών που αφορούν αφενός στο χρονικό διάστημα από την παραλαβή της φορτάμαξας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο ΣΔΘ που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 24 ώρες από τον σχηματισμό του συρμού στον ΣΔΘ μέχρι την παράδοση στο προορισμό του και αφετέρου από την εκ νέου παράδοση της φορτάμαξας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο Θριάσιο και μέχρι την επιστροφή αυτής στο ΣΔΘ και την παράδοσή της στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση.

ε. Με στόχο τη διευκόλυνση των ως άνω υπηρεσιών, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα διαμορφώσει σχέδιο πρότυπης σύμβασης μεταφοράς καθώς και σχέδιο τεχνικής συμφωνίας παράδοσης – παραλαβής. Τα σχέδια αυτά θα τεθούν προς έλεγχο από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της Αρχής επί των εν θέματι δεσμεύσεων. Τα σχέδια αυτά των συμβάσεων θα υπογράφονται από τα μέρη και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

i. Το ελάχιστο τιμολογητέο βάρος (για τους συρμούς του ειδικού δρομολογίου της περίπτωσης 1.β. ανωτέρω) είναι 750 τόνοι με βάση το τιμολόγιο Ευρώπης – Ασίας, και θα γίνεται επιμερισμός της τιμολόγησης αυτής ανά πελάτη (εάν εξυπηρετούνται περισσότεροι του ενός).

ii. Η τιμολόγηση για τα υφιστάμενα τακτικά δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (περίπτωση 1.α. ανωτέρω), θα γίνεται με βάση το τιμολόγιο Ευρώπης – Ασίας, όπως εκάστοτε ισχύει, συνεκτιμώντας και τον υφιστάμενο τιμοκατάλογο υπηρεσιών στο πλαίσιο του Balkan Project. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατό να υποβάλλεται σχετική τεκμηρίωση προς την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Η Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να ελέγχει τη δραστηριότητα αυτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διατηρεί πάντως το δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση παροχής των ως άνω υπηρεσιών σε περίπτωση που είτε η αντισυμβαλλόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση εκτελεί τακτικά δρομολόγια στον άξονα ΣΔΘ – Θριάσιο, είτε συντρέχουν στο πρόσωπο αυτής καταστάσεις που επάγονται τη διακοπή της δραστηριοποίησής της, όπως σε περιπτώσεις πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης, αφαίρεσης της διοικητικής άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης κ.λπ., είτε δεν χορηγήσει προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ εγγυητική επιστολή Τραπέζης ίση τουλάχιστον με τη μηνιαία προϋπολογιζόμενη αξία της μεταφοράς φορταμαξών.