Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ. το 1ο στάδιο και το 2ο στάδιο για την εφαρμογή του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», δηλαδή η βάση δεδομένων του Μητρώου Γεφυρών και τα Εθνικά Εγχειρίδια Οπτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης Γεφυρών.

Το 3ο στάδιο αφορά στη σύνταξη του «Κανονισμού Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.)», ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με τις επιθεωρήσεις των γεφυρών, την αξιολόγησή τους καθώς και τη συντήρηση αυτών.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατάθεση σχετικών απόψεων και για το 3ο στάδιο, ακολουθεί η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Υ., στην ενότητα «Δημόσια Έργα Διαβούλευση». Συγκεκριμένα, θα αναρτηθεί σε αρχείο pdf ο Κανονισμός Επιθεώρησης και Συντήρησης Γεφυρών (Κ.Ε.ΣΥ.ΓΕ.).

Για την καλύτερη επεξεργασία των τυχόν απόψεων που θα κατατεθούν, θα πρέπει αυτές να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση d1.gram@ggde.gr.

H διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 26-11-2020 και έως τότε πρέπει να κατατεθούν οι παρατηρήσεις στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.