Οδική Μεταφορά Μηχανημάτων

Καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία φόρτωσης κινητών µηχανηµάτων, ήτοι µηχανηµάτων έργων ή αγροτικών µηχανηµάτων και ρυµουλκούµενων οχηµάτων ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού σε φορτηγά αυτοκίνητα, ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα, δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα, µε τη νέα απόφαση:

1) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης και µεταφοράς κινητών µηχανηµάτων µε φορτηγά και συνδυασµούς αυτών :

α) Αίρεται ο περιορισµός στη µεταφορά κινητών µηχανηµάτων µόνο µε φορτηγά ή µε αρθρωτά οχήµατα και ισχύει πλέον και για συρµούς οχηµάτων.

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης και µεταφοράς κινητών µηχανηµάτων µε φορτηγά και συνδυασµούς αυτών δεν διαχωρίζονται ανάλογα µε το είδος χρήσης τους, και ισχύουν τόσο για τα δηµοσίας όσο και για τα ιδιωτικής χρήσης.

2 ) Εισάγονται κατηγορίες «όµοιων κινητών µηχανηµάτων φορτίων» και ορισµένοι περιορισµοί για την κατηγοριοποίηση των κινητών µηχανηµάτων στις κατηγορίες αυτές.

3) Ορίζεται λεπτοµερώς το περιεχόµενο της µελέτης φόρτωσης καθώς και του σχεδίου φόρτωσης που συντάσσονται από αρµόδιο µηχανικό. Αναλυτικότερα:

Προϋποθέσεις φόρτωσης

Το όχημα φόρτωσης δύναται να μεταφέρει κινητό μηχάνημα φορτίο με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Στο δάπεδο ή στο πλαίσιο του αμαξώματος του οχήματος φόρτωσης υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) για την ασφαλή πρόσδεση του φορτίου [κατ’ ελάχιστο δυο (2) από κάθε πλευρά].

2. Το κινητό μηχάνημα φορτίο προσδένεται στο όχημα φόρτωσης με κατάλληλο εξοπλισμό πρόσδεσης.

3. Οι προσδέσεις θα γίνονται στις κατάλληλες υποδοχές (δέστρες) ή και σε τμήματα των αξόνων ή στο πλαίσιο του κινητού μηχανήματος φορτίου. Θα πρέπει να αποφεύγεται η καταπόνηση ή η ζημιά σε άλλα τμήματα του οχήματος, π.χ. τις σωληνώσεις των φρένων, τις εύκαμπτες σωληνώσεις, τα ηλεκτρικά καλώδια κτλ., λόγω της πρόσδεσης πάνω ή κοντά σε αυτά.

4. Όλα τα μέσα πρόσδεσης που χρησιμοποιούνται είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12195-2:2001 ή το πρότυπο ΕΝ 12195-3:2001 και φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.

5. Εφόσον οι κατασκευαστές των κινητών μηχανημάτων φορτίων παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς πρόσδεσης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό ασφαλούς πρόσδεσης (όπως σημεία πρόσδεσης) και την μεταφορά των φορτίων αυτών, αυτές θα πρέπει να ακολουθούνται.

6. Το κινητό μηχάνημα φορτίο δεν επιτρέπεται να εξέχει κατά πλάτος ή μήκος από το αμάξωμα του οχήματος φόρτωσης. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος των μεταφερόμενων κινητών μηχανημάτων φορτίων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 2,55 μ., το δε συνολικό μέγιστο ύψος του οχήματος φόρτωσης και των φορτωμένων κινητών μηχανημάτων φορτίων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 4,00 μ.

7. Η μάζα του φορτωμένου ρυμουλκούμενου να είναι μικρότερη ή το πολύ ίση προς τη μάζα του ρυμουλκού οχήματος σε τάξη πορείας με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

8. Τα κινητά μηχανήματα φορτία και οποιοδήποτε από τα αποσπασμένα μέρη τους θα πρέπει να είναι τοποθετημένα, έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα προβλεπόμενα όρια βάρους ανά άξονα του οχήματος φόρτωσης και να μην εμποδίζεται ο ασφαλής χειρισμός αυτού.

9. Το κινητό μηχάνημα φορτίο θα πρέπει να εμποδίζεται να μετακινείται προς τα εμπρός, πίσω και πλάι με προσδέσεις με αλυσίδα ή ιμάντες, οι οποίες θα είναι τοποθετημένες σε σημεία πρόσδεσης επί του οχήματος μεταφοράς. Όλες οι προσδέσεις με αλυσίδες ή ιμάντες θα πρέπει να διαθέτουν εντατήρες. Εάν είναι δυνατόν, η κίνηση προς τα εμπρός μπορεί να εμποδίζεται από ένα εμπρόσθιο μέρος του αμαξώματος του οχήματος φόρτωσης, π.χ. δοκό ή σκαλοπάτι εκ κατασκευής της πλατφόρμας ή από πρόσθετη ράβδο ακινητοποίησης στερεωμένη με ασφάλεια από την πλατφόρμα στο πλαίσιο του αμαξώματος του οχήματος φόρτωσης.

10. Εάν το κινητό μηχάνημα φορτίο φέρει κινούμενα μέρη, όπως βραχίονες, υποστηρίγματα, μπούμες, καμπίνες, κ.λπ., αυτά θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση που συνιστάται για τη μεταφορά από τον κατασκευαστή και να ασφαλίζονται για την αποφυγή μετακίνησης σε σχέση με το κυρίως σώμα του μηχανήματος.

11. Το κινητό μηχάνημα φορτίο πρέπει να είναι προσδεδεμένο στο όχημα φόρτωσης με την πέδη στάθμευσης ενεργοποιημένη. Απαιτείται η απελευθέρωση της πίεσης στα υδραυλικά συστήματα. Ο διευθυντήριος άξονας, εάν υπάρχει, πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένος με πιστοποιημένα μέσα πρόσδεσης, και να τοποθετούνται σφήνες στους τροχούς. Όπου είναι δυνατό, οι σφήνες στερεώνονται με ασφάλεια στην πλατφόρμα του οχήματος μεταφοράς.

12. Όπου είναι δυνατόν, το σύστημα ανάρτησης του κινητού μηχανήματος φορτίου θα πρέπει να ακινητοποιείται και η κάθετη κίνηση να εμποδίζεται με προσδέσεις ή άλλα μέσα συγκράτησης.

Εναλλακτικά, το πλαίσιο ή το αμάξωμα του κινητού μηχανήματος φορτίου θα πρέπει να στερεώνεται πάνω σε βάσεις.

13. Τυχόν απαραίτητος παρελκόμενος εξοπλισμός που συνοδεύει τα κινητά μηχανήματα φορτία που μεταφέρονται στο όχημα φόρτωσης, θα πρέπει να αποθηκεύεται με ασφάλεια.

14. Πριν το κινητό μηχάνημα φορτίο τοποθετηθεί πάνω στο όχημα φόρτωσης, πρέπει να αφαιρεθεί κάθε ίχνος ακαθαρσίας. Η ράμπα, τα ελαστικά ή οι ερπύστριες του μηχανήματος και η πλατφόρμα του ίδιου του οχήματος φόρτωσης θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από λάδια, γράσο, χώμα, κλπ. Υλικά, ώστε να μην περιοριστεί η τριβή μεταξύ του οχήματος φορτίου και της πλατφόρμας. Τυχόν ελεύθερος εξοπλισμός στο κινητό μηχάνημα φορτίο, αλλά και στο όχημα φόρτωσης, θα πρέπει να αποθηκεύεται με ασφάλεια κατά την μεταφορά.

15. Κάθε όχημα φόρτωσης, εφόσον διαθέτει επαρκές μήκος και ικανότητα φόρτισης είναι επιτρεπτό να μεταφέρει περισσότερα του ενός κινητά μηχανήματα φορτία, τοποθετημένα κατά τον διαμήκη άξονά του, υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος και των άρθρων 4 και 5.

16. Για την εφαρμογή των ανωτέρω σε συνδυασμούς οχημάτων θα πληρούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις για την έλξη, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Μελέτη και Σχέδιο Φόρτωσης

1. Η φόρτωση του οχήματος φόρτωσης με κινητό μηχάνημα φορτίο και η μεταφορά του γίνεται σύμφωνα με σχέδιο φόρτωσης (ΣΦ) που εκπονείται μετά από μελέτη φόρτωσης σύμφωνα με πρότυπο EN 12195 - 1:2010, για κάθε διαφορετικό όχημα φόρτωσης.

2. Η μελέτη φόρτωσης και το ΣΦ συμπληρώνεται και υπογράφεται από διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ ή άλλων ειδικοτήτων με τα αυτά επαγγελματικά δικαιώματα, για κάθε συνδυασμό οχήματος φόρτωσης - κινητό μηχάνημα φορτίο που μεταφέρεται. Η ευθύνη για την ορθότητα των υπολογισμών, τον καθορισμό των απαιτούμενων προσδέσεων, την καταλληλότητα των εξαρτημάτων που επελέγησαν και την αποτελεσματικότητα του συστήματος πρόσδεσης ανήκει αποκλειστικά στο μηχανικό που εκπόνησε τη μελέτη φόρτωσης. Το ΣΦ αναφέρεται σε συγκεκριμένο όχημα φόρτωσης και όμοια κινητά μηχανήματα φορτία.

3. Η μελέτη φόρτωσης εκπονείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12195-1:2010 όσον αφορά τoν υπολογισμό των σημείων πρόσδεσης του κινητού μηχανήματος φορτίου, καθώς και με το πρότυπο ΕΝ 12640:2000 όσον αφορά στην αντοχή καταπόνησης του αμαξώματος και θα λαμβάνει τη δυσμενέστερη των περιπτώσεων όσον αφορά όμοια κινητά μηχανήματα φορτία και επιπροσθέτως ιδιαίτερα υπόψη τα παρακάτω:

α. Τις φορτίσεις του οχήματος φόρτωσης και των αξόνων του και την κατανομή του φορτίου σε σχέση με τις μέγιστες επιτρεπόμενες φορτίσεις.

β. Το κέντρο βάρος του έμφορτου οχήματος φόρτωσης και την ευστάθειά του.

Στην περίπτωση μεταφοράς περισσοτέρων του ενός κινητών μηχανημάτων φορτίων ή ομοίων αυτών σε φορτηγό ή αρθρωτό, τότε θα συντάσσεται ένα ΣΦ για κάθε κινητό μηχάνημα φορτίο ή όμοιό του και θα συντάσσεται μια μελέτη φόρτωσης για το σύνολο των κινητών μηχανημάτων φορτίων ή των ομοίων των για το συγκεκριμένο όχημα φόρτωσης.

Ομοίως στην περίπτωση μεταφοράς περισσοτέρων του ενός κινητών μηχανημάτων φορτίων ή ομοίων αυτών σε συρμό (ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο), το ΣΦ θα συντάσσεται για το κάθε όχημα φόρτωσης (ρυμουλκό ή/και ρυμουλκούμενο), ενώ στη μελέτη φόρτωσης θα αναφέρονται, πέραν των αναφερομένων στην παρ. 4 του άρθρου 4, οι επιπτώσεις του συνόλου των κινητών μηχανημάτων φορτίων τόσο για κάθε όχημα φόρτωσης όσο και για το σύνολο των οχημάτων (συρμός).

Η μελέτη φόρτωσης και δύο αντίγραφα του ΣΦ κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το ένα αντίγραφο του ΣΦ επικυρώνεται από την Υπηρεσία, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και συνοδεύει το όχημα φόρτωσης.