Τροχοί & TIR

Πρόσκληση ιδιοκτητών Μ.Ε. από την Περιφέρεια Ηπείρου. Ποια είναι η ωριαία αποζημίωση ανά μηχάνημα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις
Κοινοποίηση στα Social Media

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του μητρώου ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (αντιμετώπιση προβλημάτων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, παγετοί, κατολισθήσεις, καθιζήσεις σεισμοί, δασικές πυρκαγιές, τεχνολογικά ατυχήματα κ.λπ.) για τη χρονική περίοδο του έτους 2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι - ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων όπως υποβάλλουν, σύμφωνα με το υπόδειγμα, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ. τηλέφωνα μέχρι και την 03η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και με την οποία θα δηλώνεται:

1. Ότι αποδέχονται στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται στη συνέχεια,

2. Τις περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δήμων που μπορεί να επέμβουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να δηλώσουν για μία ή και για περισσότερες περιοχές του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων της παρούσας Ανακοίνωσης.

3. Θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).

4. Ότι αποδέχονται τις τιμές όπως αυτές καθορίστηκαν με την υπ. αριθμ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και να δηλώνουν τυχόν έκπτωση επί των προτεινόμενων τιμών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση φωτ/φα των άδειων των μηχανημάτων-οχημάτων, ασφαλιστήρια συμβόλαια, καθώς και βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης για τα μηχανήματα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση f.stoli@php.gov.gr από τη Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 έως την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 ώρα 14.00. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή τους μέσω ταχυδρομείου, με ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2021, (που θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα), διεύθυνση αποστολής: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας-Π.Ε. Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Πλ. Πύρρου 1 ΤΚ 452 21– Ιωάννινα ή και αυτοπροσώπως στην ως άνω Διεύθυνση.

Όροι

Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) στις περιοχές για τις έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, για τις οποίες (περιοχές) μπορούν να επέμβουν όποτε τους ζητηθεί, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 από την Πολιτική Προστασία με όσα οχήματα, μηχανήματα, υλικά και προσωπικό απαιτηθεί. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να οριστεί εκπρόσωπος και τηλέφωνο επικοινωνίας διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου για τη λήψη εντολής από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα μηχανήματα-οχήματα θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με το είδος και την ένταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Λόγω του ότι το συνεργείο που απαιτείται σε κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της, η εξεύρεση οχημάτων, μηχανημάτων, υλικών όσο και προσωπικού, θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και θα αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

Όπως αυτές καθορίστηκαν με την αριθ. 31/1830/09-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΑ7Λ9-3ΞΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και κρατήσεις (εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, αργίες, σαββατοκύριακα κ.λ.π.) εκτός του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του μισθώματος, των καυσίμων, των λιπαντικών και του χειριστή οδηγού κάθε οχήματος ή μηχανήματος, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης των οχημάτων-μηχανημάτων έργου, κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι παραπάνω τιμές μονάδες αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.

Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δένδρων, καθαρισμού παρόδιας βλάστησης καθώς και υδατορεμάτων, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.Η. και ο χρόνος αυτός περατώνεται μετά την άρση της εντολής της Υπηρεσίας.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κ.τ.λ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

 

 

 

 

 

 

 

 

PreviousNext