Τροχοί & TIR

Πρόσκληση ιδιοκτητών Μ.Ε. για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων – οχημάτων έργου
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες μηχανημάτων – οχημάτων έργου που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με σκοπό την κατάρτιση – συμπλήρωση Μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), προκειμένου να επισυνάπτει δημόσιες συμβάσεις για παροχή υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (εκχιονισμοί – πλημμυρικά φαινόμενα – κοπή κλαδιών πυρκαγιές κατολισθήσεις, σεισμοί και λοιπές καταστροφές), όταν κρίνεται απαραίτητο ότι δεν επαρκούν τα μέσα που ήδη διαθέτει (ίδια μέσα ή ιδιωτικά μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας).

Οι αιτήσεις μαζί με τον φάκελο δικαιολογητικών θα υποβάλλονται στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στη Λιβαδειά Φίλωνος 35-39, (2ος όροφος ) Τ.Κ. 32131.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22613-50249, κα. Ελένη Μιχάλη και 22613-50233, κα. Μαρία Πατσαλή.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέχρι τις 20-12-2020.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι:

1. Αίτηση πρωτοκολλημένη και υπογεγραμμένη

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με πλήρη στοιχεία, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές τεχνολογικές καταστροφές

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και  τα μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους), ότι δέχονται να τα μισθώσουν και με τις τιμές που έχουν ορισθεί στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι περιοχές στις οποίες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και οι οποίες θα πρέπει να είναι κοντά στην έδρα τους, ώστε να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην επέμβαση κατά το έκτακτο γεγονός, την εργασία που τους ενδιαφέρει (π.χ. χιονοπτώσεις ή άρση καταπτώσεων ή αποκαταστάσεις σε χείμαρρους ή για το σύνολο των υπηρεσιών).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν ή θα εγκαταστήσουν σύστημα GPS με δικά τους έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

6. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων έργων που κατέχουν, καθώς και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδειες χειριστών μηχανημάτων έργου).

7. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής.

8. Πιστοποιητικό πληρωμής τελών χρήσης

9. Υπογεγραμμένο μνημόνιο συνεργασίας

Ελλιπής φάκελος θα κρίνεται απορριπτέος

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (εκχιονισμοί – πλημμυρικά φαινόμενα – κοπή κλαδιών - πυρκαγιές - κατολισθήσεις και λοιπές καταστροφές) θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, εφόσον το επιθυμούν, στην οποία θα δηλώσουν την παράταση της συνεργασίας τους με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και θα υποβάλλουν συνημμένα τα απαραίτητα έντυπα που απαιτούνται στην παρούσα πρόσκληση. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε Βοιωτίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr

PreviousNext