Κανονισμοί, Φορτία και όρια | ΤΡΟΧΟΙ & TIR

Κανονισμοί, Φορτία και όρια

Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1." data-share-imageurl="">

Υπέρβαρα

Κυκλοφορία φορτηγού οχήματος με φορτίο, η τοποθέτηση και στοιβασία του οποίου δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς φόρτωσης: Επιβάλλεται στον οδηγό του οχήματος και στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή πρόστιμο επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ στον καθένα, στον υπεύθυνο φόρτωσης πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επιτόπου ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας του. Η παράβαση συνεπάγεται για τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του οχήματος πρόστιμο και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ως εξής: α) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι πέντε τοις εκατό (5)%, επιβάλλεται πρόστιμο τριάντα (30) ευρώ. β) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι δέκα τοις εκατό (10) %, επιβάλλεται πρόστιμο εξήντα (60) ευρώ. γ) Αν η υπέρβαση είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και δ) Αν η υπέρβαση είναι πάνω από είκοσι τοις εκατό (20) %, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας) για διάστημα τεσσάρων μηνών. Στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ το πρόστιμο επιβάλλεται και στον οδηγό, ενώ στον υπεύθυνο φόρτωσης για τις ίδιες περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ αντίστοιχα.

Οχήματα οποιουδήποτε τύπου

Το βάρος που φέρει ο κινητήριος άξονας ή οι κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή ενός συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού βάρους του έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων όταν χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές.

Οδικοί συρμοί

Η απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός οχήματος με κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα ενός ρυμουλκουμένου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μ.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε συνάρτηση με το μεταξόνιο

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόνους ενός τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σε μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήματος.

Ημιρυμουλκούμενα

Η οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλκουμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04 μ.

Παραβίαση Ωραρίου

Οι οδηγοί λεωφορείων, επιβατηγών δημοσίας χρήσης και φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται να οδηγούν πέραν των καθορισμένων χρονικών ορίων. Για τα φορτηγά, λεωφορεία προβλέπεται: α) Υπέρβαση της ημερήσιας περιόδου οδήγησης: αα) από 30 λεπτά έως 60 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, ββ) από 60 λεπτά έως 120 λεπτά, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ, γγ) από 120 λεπτά και πάνω, επιβάλλεται πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και ακινητοποίηση του οχήματος τουλάχιστον για τέσσερις ώρες. β) Οδήγηση πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου χρονικού ορίου χωρίς διάλειμμα, επιβάλλεται πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ. Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α΄ και β΄ επιβάλλονται στον οδηγό και το μέτρο της ακινητοποίησης του οχήματος που προβλέπεται στην ανωτέρω υποπερίπτωση γγ΄ δεν ισχύει εφόσον το όχημα το παραλάβει άλλος οδηγός.

Οι νέες αυξημένες τιμές διοδίων φορτηγών/λεωφορείων το έτος 2019

Ακόμη ακριβότεροι έγιναν με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι, αφού οι συμβάσεις παραχώρησης, τους επιτρέπουν όχι μόνο συχνές αυξήσεις των τελών διοδίων, αλλά και επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ποσά και πάντως προβλεπόμενα από τις ίδιες αυτές ετεροβαρείς συμφωνίες.

Το κόστος ανά χιλιόμετρο στη χώρα μας είναι υψηλότερο κατά 20% του μέσου όρου των ευρωπαϊκών αυτοκινητόδρομων, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό, αν συγκριθεί με τα ΑΕΠ και την οικονομική δυνατότητα των πολιτών της κάθε χώρας.

Με εξαίρεση λοιπόν, την Αττική Οδό που διατηρεί τις ίδιες τιμές, από την πρώτη Ιανουαρίου ισχύουν νέες τιμές τελών διοδίων. Αν και αφορούν σε μικρές αυξήσεις σε σχέση με το 2018, έρχονται ως συνέχεια των περυσινών κ.ο.κ., ενώ για τους μεταφορείς και τους αυτοκινητιστές το νέο κόστος είναι διπλά υπολογίσιμο, γιατί: Αφενός πραγματοποιούν συχνές, καθημερινές θα λέγαμε, διελεύσεις στον ΠΑΘΕ και αφετέρου δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα κυκλοφορίας στους παράδρομους, τουλάχιστον μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της γνωστής υπόθεσης, δηλαδή της αίτησης ακύρωσης του νόμου 4388/2016.

Να υπενθυμίσουμε επίσης, ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος χρέωσης ανά χιλιόμετρο διανυόμενης απόστασης και της ταυτόχρονης παρακολούθησης της πορείας των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Το σύστημα είναι μεν δίκαιο όπως επαναλαμβάνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αλλά ζητούμενο και άγνωστο προς το παρόν είναι το κόστος ανά χιλιόμετρο. Πληροφορίες πάντως του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR αναφέρουν ότι η εγκατάσταση του συστήματος θα επιφέρει μερική επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παραχώρησης.

Μετά τα παραπάνω, μάλλον σαν ειρωνεία φαντάζει η αναγραφή του κόστους των διοδίων ξεχωριστά στις φορτωτικές των μεταφορικών εταιρειών, προκειμένου ο πελάτης να καταβάλει αυτό το αντίτιμο μετρητοίς, κάτι το οποίο στην πράξη δεν γίνεται και τα μετρητά πρέπει κάθε ημέρα να βρίσκονται στην τσέπη του αυτοκινητιστή.

Οι νέες τιμές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου για τη Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ενώ οι αυξήσεις στην Ολυμπία Οδό, την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. (αυτοκινητόδρομος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη) και τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», θα τεθούν σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου.

Ίδιες με πέρσι παραμένουν προς το παρόν οι τιμές στους εννέα (9) σταθμούς διοδίων της Εγνατίας Οδού και παράλληλα διατηρούνται οι υφιστάμενες απαλλαγές -εξαιρέσεις. Ωστόσο, και στην Εγνατία Οδό θα ακολουθήσουν αυξήσεις, με χιλιομετρική χρέωση.

Αναλυτικότερα, οι νέες τιμές των διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Οδός

 • Αυτοκινητόδρομος Α.Θ.Ε (Μεταμόρφωση– Σκάρφεια)
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Μετωπικός Αφιδνών 3.25 € 3,30 € 8.20 € 8,30 € 11.50 € 11.65 €
Πλευρικός Καπανδριτίου 2.00 € 2.00 € 5.00 € 5.05 € 7.00 € 7.05 €
Πλευρικός Μαλακάσας 1.40 € 1.40 € 3.55 € 3.60 € 4.95 € 5.00 €
Πλευρικών Οινοφύτων 0.65 € 0.65 € 1.65 € 1.70 € 2.35 € 2.35 €
Μετωπικός Θήβας 3.85 € 3.85 € 9.60 € 9.70 € 13.45 € 13.60 €
Πλευρικός Θήβας 1.50 € 1.50 € 3.80 € 3.85 € 5.35 € 5.40 €
Μετωπικός Τραγάνας 3.80 € 3.85 € 9.60 € 9.70 € 13.40 € 13.55 €
Πλευρικός Τραγάνας 3.05 € 3.10 € 7.70 € 7.75€ 10.75 € 10.90 €

 

 • Αυτοκινητόδρομος Ιόνια Οδός (Αντίρριο – Ιωάννινα)
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Μετωπικός Κλόκοβας 3.00 € 3.00 € 7.50 € 7.60 € 10.50 € 10.65 €
Πλευρικός Γαβρολίμνης 2.10 € 2.15 € 5.30 € 5.35 € 7.45 € 7.50 €
Πλευρικός Μεσολογγίου 1.25 € 1.25 € 3.15 € 3.20 € 4.40 € 4.45 €
Μετωπικός Αγγελοκάστρου 3.50 € 3.55 € 8.85 € 8.95 € 12.35 € 12.50 €
Πλευρικός Κουβαρά 1.60 € 1.65 € 4.10 € 4.15 € 5.75 € 5.80 €
Μετωπικός Μενιδίου 3.00 € 3.00 € 7.50 € 7.60 € 10.55 € 10.65 €
Πλευρικός Άρτας 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.95 € 2.70 € 2.70 €
Πλευρικός Γοργόμυλου 1.00 € 1.00 € 2.55 € 2.55 € 3.55 € 3.60 €
Μετωπικός Τερόβου 3.10 € 3.15 € 7.75 € 7.85 € 10.90 € 11.00 €

 

 

Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας (Κεντρική Οδός)

 

 • Τμήμα Α.Θ.Ε. (Σκάρφεια – Ράχες)
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Μετωπικός Αγ. Τριάδας 1.75 € 1.75 € 4.40 € 4.45 € 6.20 € 6.25 €
Πλευρικός Μώλου 0.30 € 0.30 € 0.85 € 0.85 € 1.20 € 1.20 €
Πλευρικός  Θερμοπυλών (Μπράλου) 0.60 € 0.60 € 1.50 € 1.55 € 2.15 € 2.15 €
Μετωπικός Μαυρομαντήλας 1.90 € 1.90 € 4.75 € 4.80 € 6.65 € 6.70 €
Πλευρικός Αγ. Μαρίνας 1.20 € 1.20 € 3.00 € 3.05 € 4.20 € 4.25 €
Πλευρικός Στυλίδας (Καραβόμυλου) 0.65 € 0.65 € 1.65 € 1.65 € 2.30 € 2.30 €

 

 • Τμήμα Ε65 (Ξυνιάδα – Τρίκαλα)
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Πλευρικός Ανάβρας 1.70 € 1.75 € 4.35 € 4.40 € 6.10 € 6.15 €
Μετωπικός Σοφάδων 3.00 € 3.05 € 7.60 € 7.65 € 10.60 € 10.75 €
Πλευρικός Προαστίου 1.05 € 1.05 € 2.65 € 2.65 € 3.70 € 3.75 €
Μετωπικός Τρικάλων 1.95 € 1.95 € 4.90 € 4.95 € 6.90 € 6.95 €

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ»

 

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

 

 • Μετωπικοί σταθμοί
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Πελασγία 3.40 € 3.50  € 8.60 € 8.70 € 12.00 € 12.20 €
Μοσχοχώρι 4.00 € 4.00 € 9.90 € 10.00 € 13.80 € 14.00 €
Μακρυχώρι 2.50 € 2.50 € 6.30 € 6.40 € 8.80 € 8.90 €
Λεπτοκαρυά 3.20 € 3.20 € 7.90 € 8.00 € 11.10 € 11.20 €
Κλειδί 2.20 € 2.20 € 5.40 € 5.50 € 7.60 € 7.70 €

 

 • Πλευρικοί Σταθμοί
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Γλύφας 2.50 € 2.60 € 6.30 € 6.40 € 8.80 € 8.90 €
Βελεστίνου 1.20 € 1.20 € 3.00 € 3.10 € 4.30 € 4.30 €
Μ. Μοναστηρίου 1.80 € 1.80 € 4.60 € 4.60 € 6.50 € 6.50 €
Κιλελέρ 2.40 € 2.40 € 5.90 € 6.00 € 8.30 € 8.30 €
Γυρτώνης 0.70 € 0.70 € 1.80 € 1.80 € 2.50 € 2.50 €
Μακρυχωρίου (Θ) 1.10 € 1.10 € 2.80 € 2.80 € 3.90 € 3.90 €
Ευαγγελισμού 1.20 € 1.20 € 2.90 € 3.00 € 4.10 € 4.10 €
Πυργετού 1.70 € 1.70 € 4.10 € 4.20 € 5.80 € 5.80 €
Πλαταμώνα 0.60 € 0.70 € 1.60 € 1.60 € 2.30 € 2.30 €
Λεπτοκαρυάς 1.80 € 1.80 € 4.50 € 4.50 € 6.30 € 6.30 €

 

Ολύμπια Οδός

 

 • Μετωπικοί σταθμοί
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Ελευσίνα 2.10 € 2.10 € 5.30 € 5.40 € 7.50 € 7.60 €
Ισθμός 1.80 € 1.80 € 4.50 € 4.60 € 6.40 € 6.40 €
Κιάτο 2.30 € 2.30 € 5.70 € 5.80 € 8.00 € 8.10 €
Ελαιώνας 3.20 € 3.30 € 8.10 € 8.20 € 11.40 € 11.50 €
Ρίο 2.20 € 2.30 € 5.70 € 5.70 € 8.00 € 8.10 €

 

 • Πλευρικοί Σταθμοί
Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Νέα Πέραμος 1.40 € 1.40 € 3.60 € 3.60 € 5.00 € 5.10 €
Πάχη 0.90 € 0.90 € 2.30 € 2.30 € 3.20 € 3.30 €
Άγιοι Θεόδωροι 0.50 € 0.50 € 1.30 € 1.40 € 1.90 € 1.90 €
Ζευγολατιό 0.70 € 0.70 € 1.90 € 1.90 € 2.60 € 2.70 €
Κιάτο 0.80 € 0.80 € 2.20 € 2.20 € 3.00 € 3.10 €
Δερβένι 1.30 € 1.30 € 3.30 € 3.40 € 4.70 € 4.70 €
Ακράτα 1.70 € 1.70 € 4.30 € 4.40 € 6.10 € 6.20 €
Καλάβρυτα 2.40 € 2.40 € 6.00 € 6.00 € 8.40 € 8.50 €
Δρέπανο 1.70 € 1.70 € 4.30 € 4.30 € 6.00 € 6.10 €

 

ΜΟΡΕΑΣ

 

Σταθμός Διοδίων Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4
  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Σπαθοβούνι 2.50 € 2.55 € 6.30 € 6.35 € 8.80 € 8.90 €
Νεστάνη 2.35 € 2.40 € 5.95 € 6.05 € 8.35 € 8.45 €
Γέφυρα Μάναρη 1.90 € 1.95 € 4.85 € 4.90 € 6.75 € 6.85 €
Βελιγοστή 1.25 € 1.25 € 3.15 € 3.15 € 4.40 € 4.45 €
Καλαμάτα 1.90 € 1.90 € 4.75 € 4.80 € 6.65 € 6.75 €
Πετρίνα 2.90 € 2.90 € 7.25 € 7.35 € 10.15 € 10.30 €
Πλευρικοί Παραδεισίων 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.90 € 2.65 € 2.70 €
Πλευρικοί Αρφαρών 0.75 € 0.75 € 1.90 € 1.90 € 2.65 € 2.65 €
Πλευρικοί Θουρίας 0.45 € 0.45 € 1.20 € 1.20 € 1.65 € 1.70 €

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

 

 

Δείτε εδώ ολόκληρο τον κανονισμό για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών

 

Διακίνηση εμπορευμάτων εντός της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα για τη διακίνηση εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το έδαφος της Ε.Ε. ή και προς τρίτες χώρες που δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφέροντας παράλληλα και τα κατά περίπτωση απαραίτητα τελωνειακά έγγραφα.

 

Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

Μέγιστο μήκος

Μηχανοκίνητο όχημα εκτός από λεωφορείο: 12,00 m
Ρυμουλκούμενο: 12,00 m
Αρθρωτό όχημα: 16,50 m
Οδικός συρμός: 18,75 m
Αρθρωτό λεωφορείο: 18,75 m
Λεωφορείο με 2 άξονες: 13,50 m
Λεωφορείο με περισσότερους από 2 άξονες: 15,00 m
Λεωφορείο + ρυμουλκούμενο: 18,75 m

Άρθρο 53 Διαστάσεις και βάρη οχημάτων

2. Τα οχήματα των οποίων οι διαστάσεις, το βάρος, το φορτίο και οι ανά άξονα επιβαρύνσεις υπερβαίνουν τα καθορισμένα ανώτατα όρια της κάθε περίπτωσης, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο ύστερα από ειδική άδεια, η οποία μπορεί να δοθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή των εξουσιοδοτημένων απ' αυτών αρχών.
Στην άδεια αυτή καθορίζονται περιορισμοί για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών αναφερόμενοι ιδίως στις οδούς διέλευσης, το χρόνο κυκλοφορίας, τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και τα απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας.
3. Στον καθορισμό του πλάτους των ρυμουλκούμενων και των συνδυασμών οχημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η εγκάρσια προέκταση των:
α) Ελαστικών πλησίον του σημείου επαφής τους με το έδαφος και των συνδέσεων των δεικτών πίεσης αυτών.
β) Αντιολισθητικών συσκευών προσαρμοσμένων στους τροχούς.
γ) Καθρεπτών οδήγησης όταν είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να υποχωρούν τόσο προς τα μπρος όσο και προς τα πίσω με μέτρια πίεση, για να μην εξέχουν πέραν του επιτρεπόμενου μέγιστου πλάτους.
δ) Πλευρικών δεικτών κατεύθυνσης και των ενδεικτικών φώτων του όγκου τους.
ε) Τελωνειακών σφραγίδων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο φορτίο και συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση και προστασία των σφραγίδων αυτών.
4. Τα άκρα των αξόνων και τα κεντρικά τμήματα των τροχών (πλήμνες) των οδικών οχημάτων απαγορεύεται να εξέχουν του εξωτερικού περιγράμματος του οχήματος, εξαιρουμένων των μηχανημάτων έργων, των αγροτικών μηχανημάτων και ζωηλάτων οχημάτων, τα οποία στερούνται προφυλακτήρων λάσπης (φτερών) ή έχουν αμάξωμα το οποίο δεν εξέχει των τροχών και για τα οποία επιτρέπεται τα άκρα των αξόνων και των κεντρικών τμημάτων των τροχών να εξέχουν του επιπέδου της στεφάνης των τροχών το πολύ 0,25 μ.
5. Το όχημα το οποίο κυκλοφορεί παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ακινητοποιείται από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο που διαπίστωσε την παράβαση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος Κώδικα.
6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κοινών υπουργικών αποφάσεων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα, εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του ν. 3446/2006.

Υπολογισμός μεγίστου ύψους χωματουργικών προϊόντων επί των αμαξωμάτων των ανατρεπομένων

Το μέγιστο ύψος φόρτωσης χωματουργικών προϊόντων επί των αμαξωμάτων των οχημάτων επιτρέπεται να είναι εκείνο που σε κάθε τόνο ωφέλιμου φορτίου θα αντιστοιχεί 0.65 κυβικό μέτρο φόρτωσης, δηλαδή:
0.65 x ωφέλιμο φορτίο = εσωτερικό μήκος αμαξώματος x εσωτερικό πλάτος αμαξώματος, όπου το ωφέλιμο φορτίο είναι εκφρασμένο σε τόνους και το εσωτερικό μήκος και εσωτερικό πλάτος αμαξώματος σε μέτρα.

Η ελεύθερη έλξη ρυμουλκουμένων άλλων αυτοκινητιστών

Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα δύνανται να έλκονται από αντίστοιχης κατηγορίας, δηλαδή, εθνικών ή διεθνών μεταφορών, ρυμουλκά ή ελκυστήρες, ιδιοκτησίας άλλων μεταφορέων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Το έργο της έλξης αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό ή δήλωση μεταξύ των δύο μεταφορέων, όπου αναφέρονται τα οχήματα και περιγράφεται η μεταφορά.
β. Κατά την έλξη τα εμπορεύματα συνοδεύονται με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.
γ. Ο οδηγός του οχήματος είναι εφοδιασμένος με όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που απαιτούνται για την οδήγηση των οχημάτων και τη μεταφορά των προϊόντων.
δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων επιτρέπουν την ασφαλή ζεύξη σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΤ 16823/78 απόφασης, όπως ισχύει.

Μεταφορές Κοινού Φόρτου με Ψυγεία

Το έργο των ψυγείων ΦΔΧ αυτοκινήτων καθορίζεται ως εξής:

Ψυγείο (μετά ή άνευ ψυκτικού μηχανήματος)

Α. Διεθνών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά κενών κιβωτίων συσκευασίας νωπών προϊόντων με ναυλωμένα και μόνο ψυγεία αυτοκίνητα κατά τη μετάβαση στον τόπο φόρτωσης, για την ταχεία εξυπηρέτηση των εξαγωγών των ευπαθών προϊόντων.
γ. Η μεταφορά κάθε είδους εμπορευμάτων κατά την εκ του εξωτερικού επιστροφή αυτών.
δ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Β. Εθνικών Μεταφορών:
α. Η μεταφορά εμπορευμάτων, η διατήρηση των οποίων απαιτεί ψύξη.
β. Η μεταφορά εμπορευμάτων που δεν απαιτούν ψύξη, εφόσον τα εμπορεύματα αυτά δεν μεταφέρονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις με άλλης κατηγορίας ειδικοποιημένο όχημα.
γ. Η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ειδικό χώρισμα για την στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από άλλο. Η ύπαρξη του χωρίσματος αυτού αναγράφεται στην στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Μίσθωση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης

1. Οι ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις και οι μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς που εκτελούν δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές, επιτρέπεται να εκμισθώνουν τα οχήματα που έχουν στην ιδιοκτησία τους σε οδηγούς, κατόχους άδεις οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) το όχημα να έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια,
β) η σύμβαση μίσθωσης αφορά μόνο στη διάθεση του οχήματος χωρίς οδηγό,
γ) το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του οδηγού που το έχει μισθώσει,
δ) το μισθωμένο όχημα να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση νομαρχιακών, εθνικών και διεθνών μεταφορών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του,
ε) ο χρόνος κάθε μίσθωσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος των τριών μηνών και μεγαλύτερος των τριών ετών.

2. Για τις μισθώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) καταρτίζεται συμφωνητικό, συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό, το οποίο υπογράφεται αφενός από τον οδηγό μισθωτή και αφετέρου από τον ιδιοκτήτη του οχήματος,
β) αντίγραφο του συμφωνητικού κατατίθεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από ην ημερομηνία της υπογραφής του στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο εκμισθωτής, και στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία υπάγεται το όχημα,
γ) το μίσθωμα καθορίζεται ελεύθερα και για την καταβολή του εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α’),
δ) οι φορτωτικές για τις διενεργούμενες με τα μισθωμένα οχήματα μεταφορές εκδίδονται από τον μισθωτή και για λογαριασμό του.

Παραβάσεις - Ποινές Φ.Δ.Χ. Αυτ/των

Είδος Ποινής Διατάξεις Χρημ. πρόστιμο ιδιοκτήτη Οδηγός Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας
1. Μη θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο άρθρ. 5 παρ. 1α 586,94 - ΟΧΙ
2. Μη υπαλληλική ιδιότητα οδηγού άρθρ. 5 παρ. 1β 586,94 - ΟΧΙ
3. Λήξη συμφωνητικού μίσθωσης άρθρ. 5 παρ. 1γ 1.173,88 - 4 μήνες
4. Χρόνος μίσθωσης μικρότερος ή μεγαλύτερος τριών ετών άρθρ. 5 παρ. 1γ 1.173,88 - 4 μήνες
5. Εκπρόθεσμη υποβολή συμφωνητικού (μεγαλύτερο από 5 εργάσιμες ημέρες) άρθρ. 5 παρ. 1δ 293,47 - ΟΧΙ
6. Υπερφόρτωση άνω του 20% (μικτό βάρος ή κατ’ άξονα) άρθρ. 5 παρ. 2α 1.173,88 - 1 μήνας
7. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΤΕΟ άρθρ. 5 παρ. 2β 220,00 - επί τόπου αφαίρεση
8. Φόρτωση οχημάτων χωρίς ΚΕΚ άρθρ. 5 παρ. 2γ 147,00 - ΟΧΙ
9. Μη νόμιμη σύζευξη συνδυασμού οχημάτων άρθρ. 5 παρ. 3α 1.173,88 - 2 μήνες
10. Παράνομη αλλαγή κατηγορίας Φ.Δ.Χ. αυτ/του άρθρ. 5 παρ. 3β 880,41 - 2 μήνες
11. Μεταφορά αγαθών εκτός των προβλεπομένων από άδεια κυκλοφ. άρθρ. 5 παρ. 3γ 880,41 - 2 μήνες
12. Παράνομη διενέργεια εθνικών μεταφορών από Φ.Δ.Χ. διεθνών και αντίστροφα άρθρ. 5 παρ. 3δ 1.467,35 - ΟΧΙ
13. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με αλλοδαπό ρυμ/μενο ή ημιρ/μενο άρθρ. 5 παρ. 3ε 1.173,88 - 2 μήνες
14. Παράνομη εκτέλεση εθνικών μεταφορών με containers άρθρ. 5 παρ. 3στ 1.173,88 - 2 μήνες
15. Ανύπαρκτη ή μη ισχύουσα κοινοτική άδεια (θαλασσί) άρθρ. 5 παρ. 4 880,41 - 2 μήνες
16. Μη ύπαρξη εγγράφου που να αποδεικνύει τη συνδυασμένη μεταφορά άρθρ. 5 παρ. 5 1.027,00 - 4 μήνες
17. Παραβίαση ορίου παραμονής του cabotage άρθρ. 5 παρ. 6α 1.467,35 - 2 μήνες
18. Έλλειψη αποδεικτικών εγγράφων για cabotage άρθρ. 5 παρ. 6α 1.467,35 - 2 μήνες
19. Μη νόμιμη εργασιακή σχέση για cabotage άρθρ. 5 παρ. 6β 586,94 - 1 μήνας
20. Cabotage από όχημα τρίτης χώρας άρθρ. 5 παρ. 6γ 1.467,35 - απαγόρευση εισόδου για 6 μήνες
21. Μη ακριβής συμπλήρωση δελτίου CMR άρθρ. 5 παρ. 8 586,94 - ΟΧΙ

Πίνακας ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας

Κατηγορία οχήματος Αυτοκινητόδρομοι Οδοί ταχείας κυκλοφορίας άλλο οδικό δίκτυο
Λεωφορεία 100 90 80
Λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο 80 80 80
Αρθρωτά λεωφορεία 70 70 70
Διώροφα λεωφορεία 80 80 70
Λεωφορεία μεταφοράς μαθητών 80 80 60
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. 100 90 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο 85 85 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι 3.500 χλγ. με ρυμουλκούμενο 80 80 70
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. 85 80 80
Φορτηγά αυτοκίνητα επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μεγαλύτερου των 3.500 χλγ. με ελαφρό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο 80 70 70
Συνδυασμός φορτηγών 80 70 70

Ειδικά βάρη διαφόρων υλικών

ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ton /m3
1) Νερό καθαρό 1 ton /m3
2) Άμμος θαλάσσης 1,20 έως 1,65 ton/m3
3) Αδρανή λατομείου 1,90 έως 2,00 ton/m3
4) Μάρμαρο 1,95 έως 2,82 ton/m3
5) Ασβέστιο 1,55 ton/m3
6) Άσφαλτος 1,20 m.ton/m3
7) Μπετόν 1,80 έως 2,80 m.ton/m3
8) Ξύλο 0,44 έως 0,75 m.ton/m3
9) Χαλκός 8,9 m.ton/m3
10) Ορείχαλκος 8,5 m.ton/m3
11) Αλουμίνιο 2,70 m.ton/m3
12) Σίδηρος καθαρός 7,80 m.ton/m3
13) Χαρτί 0,7 έως 1,15 m.ton/m3
14) Γυαλί 2,4 έως 2,70 m.ton/m3

Ζώνες Ασφαλείας οχημάτων

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Μ1 Σε όλους
Μ2-Μ3 ΑΣΤΙΚΑ ΟΧΙ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Σε όλους
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε όλους
ΣΧΟΛΙΚΑ Σε όλους
ΦΟΡΤΗΓΑ < 3.5τ Ν1 Σε όλους
Ν2 Σε όλους
Ν3 Σε όλους

Κατηγορία Μ2: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Κατηγορία Μ3: Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων, με περισσότερες από οκτώ (8) θέσεις εκτός του οδηγού με μέγιστη μάζα άνω των 5 τόνων.

Κατηγορία Ν2: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 3.5 και έως 12 τόνους.

Κατηγορία Ν3: Οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχοντα μέγιστη μάζα άνω των 12 τόνων.

* Εκτός και αν είναι εφοδιασμένα με βεβαίωση της γεν. Αντιπροσωπείας ότι το συγκεκριμένο όχημα εξαιρείται της υποχρέωσης εφοδιασμού με ζώνη.

** Αυτονόητο είναι ότι στα οχήματα που δεν φέρουν ζώνες (και δεν υποχρεούνται να φέρουν), δεν αποτελεί παράπτωμα ή μη χρήση τους, ενώ όταν φέρουν ζώνες (ασχέτως αν υποχρεούνται ή όχι) οι χρήστες υποχρεούνται να τις χρησιμοποιούν.

Διαφορά EGR και SCR.Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα

SCR (Selective Catalytic Reduction)

Είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί το AdBlue (χημικά, είναι ένα διάλυμα ουρίας). Αυτό ψεκάζει τα καυσαέρια πριν αυτά περάσουν σ’ έναν καταλύτη. Φτάνοντας στον καταλύτη το AdBlue μετατρέπεται σε αμμωνία η οποία προκαλεί χημική αντίδραση με τα οξείδια του αζώτου, τα διασπά και τελικά στην ατμόσφαιρα βγαίνουν σκέτο άζωτο (εντελώς αβλαβές) και νερό με τη μορφή υδρατμών. Πλεονεκτήματα: Δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία του κινητήρα. Το AdBlue είναι εντελώς αβλαβές για τον άνθρωπο (μη τοξικό, άκαυστο). Χρησιμοποιείται με τα ίδια αποτελέσματα σε κινητήρες μικρού ή μεγάλου κυβισμού. Μειονεκτήματα: Απαιτείται ποσότητα περίπου 4-5% αυτής του πετρελαίου. Έχει διάρκεια ζωής 12-14 μήνες και αποσυντίθεται είτε σε χαμηλές θερμοκρασίες κάτω από τους -5 ºC, είτε σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από +40 ºC.

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

Το σύστημα αυτό ανακυκλώνει τα καυσαέρια, δηλαδή τα εισάγει και πάλι στους κυλίνδρους, αφού προηγουμένως τα ψύχει. Τα χαμηλής πλέον θερμοκρασίας καυσαέρια μπαίνοντας στον κινητήρα διαφοροποιούν προς τα κάτω την θερμοκρασία αυξάνοντας και την χωρητικότητα. Επειδή, το διοξείδιο του αζώτου αναπτύσσεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αυτό, δεν προλαβαίνει να συμβεί, οπότε τα εξαγόμενα καυσαέρια προς ένα καυσαέρια είναι απαλλαγμένα από το διοξείδιο του αζώτου. Πλεονεκτήματα: Δεν απαιτείται κανένα πρόσθετο, δηλαδή καμία επιπλέον δαπάνη για τον αυτοκινητιστή. Μειονεκτήματα: Το σύστημα δεν καλύπτει κινητήρες μεγάλης ισχύος, αν και πρόσφατα, η Scania ανακοίνωσε την εφαρμογή του συστήματος EGR και στους 16λιτρους κινητήρες της. Βασικό, ωστόσο μειονέκτημα, είναι η ανάγκη ύπαρξης ισχυρού συστήματος ψύξης ικανού να ψύχει και τα καυσαέρια πριν αυτά ξαναμπούν στον κινητήρα. Και, όσο το αυτοκίνητου δουλεύει σε χώρες με υψηλές θερμοκρασίες, τόσο πιο δυνατό και αποτελεσματικό πρέπει να είναι το σύστημα ψύξης.

Κόστος λειτουργίας φορτηγών

Α. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (Υπολογίζονται σε ετήσια βάση):

 • 1. Σύνολο των αποδοχών του οδηγού, δηλαδή μισθός (x 14), ταμείο (x 14), τυχόν υπερωρίες, νυχτερινά, ειδικά επιδόματα κ.λ.π.
 • 2. Ασφάλιστρα.
 • 3. Τέλη κυκλοφορίας
 • 4. Έξοδα διοίκησης (το συνολικό κόστος γραφείων, υπαλλήλων…διαιρούμενο με τον αριθμό των φορτηγών αυτοκινήτων της επιχείρησης δίνει το κόστος διοίκησης που επιβαρύνει το κάθε φορτηγό)
 • 5. Ετήσιες αποσβέσεις φορτηγού

Β. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: καύσιμα, ελαστικά, λιπαντικά, αναλώσιμα (φίλτρα, ιμάντες, λαμπτήρες), τακτικές επισκευές (service) και συντηρήσεις.

Η αντικατάσταση εξαρτημάτων π.χ. δίσκοι πλατό υπολογίζονται ανάλογα ανά τριετία, 4ετία, 5ετία και διαιρούνται αντίστοιχα για να προκύψει το αντίστοιχο κόστος.

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: κόστος ατυχημάτων, κόστος κλήσεων για παραβάσεις, τυχόν αβαρίες.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:

Συνολικές ώρες αναμονής / φόρτωσης/εκφόρτωσης, ώρες ταξιδιού x (σταθερό κόστος ανά εργάσιμη ώρα) + (μεταβλητό κόστος ανά χλμ) x (μήκος διαδρομής σε χλμ)