Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.

Ανάπτυξη UAVs και Drones για μεταφορές στην Ελλάδα

Η Pyletech Technologies Greece ανέθεσε το ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη UAVs και Drones μεταφορικού έργου στην νεοφυή 'εταιρεία-τεχνοβλαστό' CIBOS