επιστρεπτέα

Επιστρεπτέα: Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ΚΤΕΛ και άλλες επιχειρήσεις

Τροποποιήθηκε με ευνοϊκότερες διατάξεις η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «

Φίλτρα