πληρωμή αξιογράφων

Νέα παράταση πληρωμής επιταγών

Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες

Φίλτρα