πληρωμή επιταγών

Διευκρινίσεις τραπεζών για την παράταση πληρωμής επιταγών

Όπως είναι γνωστό, με τον νόμο 4781/21 προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων

Νέα παράταση πληρωμής επιταγών

Από την 1η.3.2021 και μέχρι την 31η.3.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες

Φίλτρα