Τροχοί & TIR

10 εκ. ευρώ για υποδομές ΚΤΕΛ και αντικατάσταση λεωφορείων. Αναλυτικοί πίνακες με ποσά και ονόματα δικαιούχων

Με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, εγκρίθηκε ποσό 10.033.107 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ και την αντικατάσταση λεωφορείων σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Διοική
Τρίτη 21/02/2023 - 09:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Καραμανλή, εγκρίθηκε ποσό 10.033.107 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ και την αντικατάσταση λεωφορείων σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Διοικήσεων των ΚΤΕΛ και τις αιτήσεις των δικαιούχων-ιδιοκτητών Υπεραστικών ΛΔΧ που υπέβαλαν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στον Πίνακα 1 αναφέρονται τα ΚΤΕΛ και το ποσό της χρηματοδότησής τους για διάφορα έργα υποδομής και εκσυγχρονισμού. Στον Πίνακα 2 είναι τα Νομικά Πρόσωπα που δικαιούνται ενίσχυση αντικατάστασης ΛΔΧ και στον Πίνακα 3 εμφανίζονται τα φυσικά πρόσωπα κατά ΚΤΕΛ που δικαιούνται ενίσχυση για την αντικατάσταση του λεωφορείου τους.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους του ΠΙΝΑΚΑ Ι θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (α. Ένας φάκελος με πρωτότυπα έγγραφα και β. ένας με φωτοαντίγραφα): 

i. Ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη) όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

ii. Στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με σχετική απόφαση - πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί σε επικυρωμένο αντίγραφο).

iii. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ότι έως και σήμερα η εταιρεία α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ούτε συνιστά προβληματική επιχείρηση και στ) δεν έχει άλλες τροποποιήσεις καταστατικού, πέραν των ανωτέρω.

iv. Έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ του στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό ή εκτύπωση της απεικόνισης του από το TAXISNET.

v. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

vi. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. 

vii. Αντίγραφα τιμολογίων για την εκτέλεση των εργασιών ή στην περίπτωση καταβολής Α’ δόσης βεβαίωση έναρξης εργασιών από την οικεία Περιφέρεια.

viii. Αντίγραφο της «Λίστας Επενδυτικών Σχεδίων» στο οποίο αποτυπώνονται οι Κρατικές Ενισχύσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων. Το ανωτέρω αντίγραφο εκτυπώνεται μέσω της ιστοσελίδας sorefsis.gr και εισάγοντας το προσωπικό ΑΦΜ στον σύνδεσμο «Ανοικτά Δεδομένα» της ίδιας ιστοσελίδας.

ix. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου Κ.Τ.Ε.Λ., δεόντως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ι, αναφορικά με την τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εν προκειμένω, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΔΧ) θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούχου απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (α. Ένας φάκελος με πρωτότυπα έγγραφα και β. ένας με φωτοαντίγραφα):

i. Ισχύον καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (δημοσιευμένου σε ΦΕΚ ή μη) όπου εμφαίνεται το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ii. Στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται είτε στο καταστατικό είτε με σχετική απόφαση - πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (το οποίο πρέπει να προσκομιστεί σε επικυρωμένο αντίγραφο).

iii. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ. ότι έως και σήμερα η εταιρεία α) δεν έχει λυθεί, β) δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση, γ) δεν έχει πτωχεύσει, δ) δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, ε) δεν έχει κινήσει προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, ούτε συνιστά προβληματική επιχείρηση και στ) δεν έχει άλλες τροποποιήσεις καταστατικού, πέραν των ανωτέρω.

iv. Έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό το Κ.Τ.Ε.Λ., στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του φορέα και το ΙΒΑΝ του στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό ή εκτύπωση της απεικόνισης του από το TAXISNET.

v. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

vi. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούμενου Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. & Κ.Τ.Ε.Λ.

vii. Αντίγραφο της «Λίστας Επενδυτικών Σχεδίων» στο οποίο αποτυπώνονται οι Κρατικές Ενισχύσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων. Το ανωτέρω αντίγραφο εκτυπώνεται μέσω της ιστοσελίδας sorefsis.gr και εισάγοντας το προσωπικό ΑΦΜ στον σύνδεσμο «Ανοικτά Δεδομένα» της ίδιας ιστοσελίδας.

viii. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ, του νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου Κ.Τ.Ε.Λ, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που αφορά την επιχείρηση, όπως αναγράφονται στον Πίνακα: Συγκεκριμένα, των στοιχείων του ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ με το αντίστοιχο ποσοστό ιδιοκτησίας, του αριθμού κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. ενταγμένου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, του ποσού δικαιούμενης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και το τιμολόγιο αγοράς (προ ΦΠΑ). Επίσης, θα βεβαιώνεται ότι το Υπεραστικό Λεωφορείο παραμένει στην κατοχή του Νομικού Προσώπου κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ο νόμιμος εκπρόσωπος θα επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 360/2012, όπως ισχύει, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων εν προκειμένω, κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους των ανωτέρω ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΔΧ θα γίνει ηλεκτρονικά. Για την ηλεκτρονική πληρωμή κάθε δικαιούχου απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ (α. Ένας φάκελος με πρωτότυπα έγγραφα και β. ένας με φωτοαντίγραφα):

i. Έγγραφό της τραπέζης στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος στο οποίο θα εμφαίνονται η ονομασία του και το ΙΒΑΝ του στον οποίο επιθυμεί να μεταφερθεί το προβλεπόμενο ποσό ή εκτύπωση της απεικόνισης του από το TAXISNET.

ii. Βεβαίωση ενιαίας ασφαλιστικής ενημερότητας (βεβαίωση μη οφειλής) του δικαιούχου.

iii. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη από την Κεντρική Διοίκηση του δικαιούχου.

iv. Αντίγραφο της «Λίστας Επενδυτικών Σχεδίων» στο οποίο αποτυπώνονται οι Κρατικές Ενισχύσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων. Το ανωτέρω αντίγραφο εκτυπώνεται μέσω της ιστοσελίδας sorefsis.gr και εισάγοντας το προσωπικό ΑΦΜ στον σύνδεσμο «Ανοικτά Δεδομένα» της ίδιας ιστοσελίδας.

v. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, όπως αναγράφονται στους Πίνακες: Συγκεκριμένα, των στοιχείων του ιδιοκτήτη με το αντίστοιχο ποσοστό ιδιοκτησίας, του αριθμού κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ. ενταγμένου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, του ποσού δικαιούμενης ενίσχυσης, όπως αυτό προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία και το τιμολόγιο αγοράς (προ ΦΠΑ). Επίσης, θα βεβαιώνεται ότι το Υπεραστικό Λεωφορείο παραμένει στην κατοχή των δικαιούχων κατά την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι θα επιβεβαιώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013, όπως ισχύει, σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ειδικότερα δε ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβουν για την επιχείρησή τους συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, -εν προκειμένω, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι μέτοχος σε άλλο ΛΔΧ με ιδανικό μερίδιο που υπερβαίνει το 50%– κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον, δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), καθώς και ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

PreviousNext