Οι βασικοί μισθοί οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών Δ.Χ.

Πίνακας βασικών μισθών
Έτη υπηρεσίας Μισθός από 12.9.2007 (€) Μισθός από 1.1.2008 (€)
0-3 752,21 774,78
3-6 780,03 803,43
6-9 804,64 828,78
9-12 848,51 873,97
12-15 882,75 909,23
15-18 906,29 933,48
18-21 936,25 964,34
21-24 967,28 996,30
24-27 997,24 1.027,16
27-30 1.018,64 1.049,20
30-33 1.046,46 1.077,86
33-35 1.066,79 1.098,80

Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας

Από 1.1.2008 αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στους οδηγούς που απασχολούνται στη μεταφορά καυσίμων
από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, από 20% σε 21,5%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του αντίστοιχου βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσας.