Αντικείμενο και έκταση της ευθύνης του Μεταφορέα

Ο μεταφορέας ευθύνεται για την υπέρβαση της προθεσμίας παραδόσεως, για τη ζημία από τη μερική ή ολική απώλεια και για την βλάβη των πραγμάτων,
εφόσον τα ζημιογόνα αυτά γεγονότα έγιναν στο χρονικό διάστημα
από την παραλαβή τους προς μεταφορά μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη.

Αλλά η ευθύνη μπορεί να ανακύψει και μετά την παραλαβή των πραγμάτων, εφόσον αυτά λήφθηκαν με επιφυλάξεις
και ο παραλήπτης αποδείξει ζημία, οπότε ο μεταφορέας πρέπει να αποδείξει με τη σειρά του ότι αυτήν δεν είναι σ’ αυτόν καταλογίσιμη.

Το παραπάνω θέμα αναλύεται από νομικής πλευράς και αποτελεί μια χρήσιμη πληροφόρηση για τον επαγγελματία της μεταφοράς.