Τροχοί & TIR

Σχέδιο Νόμου

Στην πλήρη απαξίωση των αδειών προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα απομείωσης της αξίας τους μέχρι τον Γενάτη του 2013, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει καμί
Κυριακή 26/02/2012 - 22:27
Κοινοποίηση στα Social Media


Στην πλήρη απαξίωση των αδειών προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζοντας ένα χρονοδιάγραμμα απομείωσης της αξίας τους μέχρι τον Γενάτη του 2013, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει καμία σημασία, αφού κανείς δεν θα πληρώσει μια άδεια την οποία τελικά θα πάρει δωρεάν.

Πρόκειται για μία μεθοδευμένη διαδικασία με την οποία αρχικά διαβεβαίωνε (το Υπουργείο) τους Αυτοκινητιστές ότι οι άδειες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία (μέχρι 94.000 ευρώ), στη συνέχεια υποχώρησε στις πιέσεις άλλων συμφερόντων και προωθεί τώρα στη Βουλή νομοσχέδιο - καταδίκη των αυτοκινητιστών.

Για τη μεταστροφή αυτή, που έμμεσα παραδέχθηκε ο κ. Ρέππας απαντώντας σε ερώτηση του εκδότη του Τ.Τ. Μανώλη Αγριμανάκη, επικαλέστηκε τον «μηχανισμό στήριξης» και το μνημόνιο, πρόσθεσε δε, ότι με την είσοδο νέων μεταφορέων θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το πλήρες κείμενου του Σχεδίου Νόμου, όπως θα φτάσει στη Βουλή ακολουθεί.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

«ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Άρθρο 1

Σκοπός και αρχές οργάνωσης

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

2. Το κράτος χαράσσει την πολιτική στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές της χώρας με σκοπό την προστασία του γενικού συμφέροντος, την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στον τομέα αυτό και την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

3. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται χωρίς καμιά διάκριση ως προς την εθνικότητα όσων αιτούνται άδειες.

Άρθρο 2

Ορισμοί και Κατηγορίες

1. 'Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ)' είναι ένα όχημα το οποίο είναι εφοδιασμένο με άδεια που του επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

2. ‘Άδεια Οδικών Μεταφορών' είναι η άδεια που χορηγείται σε μία επιχείρηση και της επιτρέπει να εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

3. 'Μεταβατική περίοδος' αναφέρεται στη χρονική περίοδο που αρχίζει με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και λήγει στις 30 Ιουνίου 2013.

4. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους.

5. Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται εντός της χώρας, με ΦΔ.Χ. αυτοκίνητα.
6. Νομαρχιακές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται εντός του νομού που έχουν έδρα και των γειτονικών του νομών, με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 10 τόννους,
7. Ειδικές μεταφορές καυσίμων διενεργούνται με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων για εθνικές και διεθνείς μεταφορές και μικτού βάρους μέχρι 8 τόννους για νομαρχιακές μεταφορές. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεταφορές υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου.

8. Η ανωτέρω κατηγοριοποίηση έχει ισχύ μέχρι το πέρας της μεταβατικής περιόδου. Μετά από αυτήν την περίοδο, οι κατηγορίες είναι σύμφωνα με αυτές του άρθρου 14, παράγραφος 3.

9. Μεταφορικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόμου συνιστούν:

α. Οι κεκτημένες νομική προσωπικότητα, εμπορικές εταιρείες οιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α' 233) και στις οποίες έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ..
β. Οι ατομικές επιχειρήσεις καθώς και οι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., οι οποίοι ασκούν ενιαία επιχείρηση μεταφοράς.

γ. Οι εταιρίες που περιγράφονται στο άρθρο 3.


10. Μεταφορέας, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοείται η επιχείρηση που πληροί τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο ΠΔ 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009.


11. Οι εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται αποκλειστικά από τις μεταφορικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και από τις μεταφορικές εταιρείες που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3

Μεταφορικές εταιρείες

1. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι δυνατή η σύσταση μεταφορικών εταιρειών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές, εφαρμοζομένων αντιστοίχως, όπου δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση, του Ν. 2190/1920 και του Ν.3190/1955

2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να συσταθούν με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με εισφορά της κυριότητας Φ.Δ.Χ. Στην περίπτωση αυτή κεφάλαιο της εταιρείας αποτελεί η αξία των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας, η άυλη υπεραξία των οικείων αδειών ΦΔΧ, καθώς και η τυχόν καταβολή σε χρήμα. Η εκτίμηση της αξίας των οχημάτων και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών ΦΔΧ γίνεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

β) Με μίσθωση των Φ.Δ.Χ.. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καταβάλλεται σε χρήμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις Α.Ε ή τις Ε.Π.Ε.. Οι συμβαλλόμενοι ιδιοκτήτες που έχουν μισθώσει το όχημά τους υποχρεούνται να διαθέτουν αυτό κατ΄ αποκλειστικότητα στην εταιρεία και για το έργο αυτής έναντι μισθώματος άνευ οδηγού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 91/1988 (ΦΕΚ 42 Α ), όπως ισχύει. Με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το Π.Δ.91/88 όπως ισχύει, επιτρέπεται η μίσθωση φορτηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου και με οδηγό έναντι προκαθορισμένης χιλιομετρικής αποζημίωσης σύμφωνα με το μεταφορικό έργο που καθορίζει η συνιστώμενη μεταφορική εταιρεία.
Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του μισθωμένου οχήματος είναι και οδηγός του αυτοκινήτου αυτού, η εταιρεία αποζημιώνει τις υπηρεσίες του ως οδηγού με δελτίο παροχής υπηρεσιών βάσει σχετικής σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ τους. Τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει καθώς και η συντήρηση και η φύλαξη του οχήματος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης, οι ελάχιστες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

γ) Με εισφορά της κυριότητας των Φ.Δ.Χ. και μίσθωση αυτών σύμφωνα με τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

δ) Με ίδρυση επιχείρησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 1, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται από αυτήν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο ΠΔ 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009.

3. Οι μετοχές των εταιρειών του παρόντος άρθρου είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μεταβιβαστούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/561/ΕΟΚ της 12ης Νοεμβρίου 1974 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του μεταφορέα εμπορευμάτων στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

4. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σύσταση μεταφορικών εταιρειών υπό μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., οι εισφορές των εταίρων ή μετόχων, η μεταβίβαση των φορτηγών αυτοκινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και οι συμβάσεις μίσθωσης των φορτηγών αυτοκινήτων απαλλάσσονται κάθε δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και φόρου ή τέλους, εξαιρουμένου μόνο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης μεταφορικών εταιρειών που λειτουργούσαν πριν την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετατροπής εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Επιτρέπεται η συγχώνευση μεταφορικών εταιρειών, ανεξαρτήτως εάν αυτές λειτούργησαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

6. Οι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., που έχουν συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και αυτές που θα συσταθούν ή θα μετατραπούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων τους, την αγορά γηπέδων για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, χώρων στάθμευσης και συνεργείων, την εισαγωγή συστημάτων τηλεματικής και επικοινωνιών, τη δημιουργία εγκαταστάσεων εφαρμογών εφοδιαστικής αλυσίδας, την προμήθεια μηχανημάτων, ιδίως ανυψωτικών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, καθώς και την αντικατάσταση των οχημάτων τους με οχήματα νέας τεχνολογίας.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ.

1.Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο σε μεταφορικές εταιρείες που έχουν συσταθεί κατά το προηγούμενο άρθρο, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α) O διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε. ή ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. παρέχει εχέγγυα αξιοπιστίας κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 346/2001 (ΦΕΚ Α' 233) και του άρθρου 3 της Οδηγίας 96/26 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1996 «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών» (ΕΕ L 124 της 23.05.1996, σελ. 1).
β) Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλη οικονομική επιφάνεια κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 346/2001 και του άρθρου 3 της Οδηγίας 96/26.
γ) Ο διευθύνων σύμβουλος της Α.Ε. ή ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. διαθέτει επαγγελματική επάρκεια και είναι κάτοχος άδειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.
δ) Η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009. Στις εγκαταστάσεις αυτές είναι δυνατή η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες καταβάλλουν εφάπαξ υπέρ του Δημοσίου ειδική εισφορά ανάλογα με την κατηγορία και το μικτό βάρος του φορτηγού οχήματος ως εξής :

α. Δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά (7) τόνους.
γ. Χίλιες πεντακόσιες χιλιάδες (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα (40) τόνους.

Εάν οι αιτούμενες άδειες είναι κατηγορίας ειδικής μεταφοράς πετρελαιοειδών τα ποσά της ειδικής εισφοράς διαμορφώνονται ως εξής :

α. Είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο.
β Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο (42) τόνους.

Το ποσό που καταβάλλεται για την λήψη της άδειας ΦΔΧ λογίζεται ως έξοδο και εκπίπτει του εισοδήματος, επιμεριζόμενο κατά το ένα τρίτο για τα τρία επόμενα έτη από τη λήψη της άδειας.

3. Τα ποσά της ειδικής οικονομικής εισφοράς που περιγράφονται στην παράγραφο 2 μειώνονται σταδιακά μέσα στην μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει στις 30ή Ιουνίου 2013. Η μείωση λαμβάνει χώρα στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους κατά 30% επί του αρχικού ποσού την 1η Ιανουαρίου 2011, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 1 Ιανουαρίου 2012, κατά 35% επί του αρχικού ποσού την 1 Ιανουαρίου 2013

4. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO IV ή EURO V ή μεταγενεστέρων οδηγιών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα φορτηγά αυτοκίνητα μεγαλυτέρου ή μικρότερου μικτού βάρους.

5. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. οι οποίες χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν είναι μεταβιβάσιμες για περίοδο ενός έτους.

6. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.1959/91 (Α΄123) επιτρέπεται οι μεταφορικές εταιρείες που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές να θέτουν σε κυκλοφορία για κάθε ρυμουλκό όχημα Δ.Χ. που κατέχουν μέχρι τρία (3) ρυμουλκούμενα ή ημι-ρυμουλκούμενα οχήματα. Για τα οχήματα αυτά εκδίδονται αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας. Οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως αυτών καθώς και οι όροι έλξης αυτών από τα ρυμουλκά ή τους ελκυστήρες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 5

Χορήγηση αδειών

1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. ή Άδειας Οδικών Μεταφορών μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι ενδιαφερόμενες μεταφορικές εταιρείες του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία είναι αρμόδια για την επεξεργασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό σύστασης μεταφορικής εταιρείας με μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Άδεια Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων.
δ) Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου των μετόχων ή των εταίρων.
ε) Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης χώρων για εγκαταστάσεις για την στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων τους.
2. Εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση του πλήρους φακέλου δικαιολογητικών και μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, χορηγεί την αιτούμενη άδεια. Η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης θα βασίζεται αποκλειστικά στη συμμόρφωση με τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 1.

3. Η έγκριση της άδειας Φ.Δ.Χ. ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή της. Σε περίπτωση μη υλοποίησής της αυτή παύει να ισχύει, η δε αιτούσα εταιρεία υποβάλλει εκ νέου πλήρη δικαιολογητικά. Η έγκριση, μαζί με τη βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία υποχρεούται να εκδώσει νέα άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.
4. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου, Άδειες Οδικών Μεταφορών θα χορηγούνται μόνο σε μεταφορείς, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4. Από την ημερομηνία αυτή δεν θα χορηγούνται άδειες σε ΦΔΧ.

5. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου, η εισφορά που απαιτείται υπέρ του δημοσίου, για τη χορήγηση και ανανέωση των Αδειών Οδικών Μεταφορών θα πρέπει να μην ξεπερνά το διοικητικό κόστος, που σχετίζεται με τη διαδικασία αδειοδότησης και θα πρέπει να επιβάλλεται με αντικειμενικά κριτήρια, αναλογικά με τον αριθμό των οχημάτων του μεταφορέα που αιτείται την άδεια. Η μέθοδος υπολογισμού των εισφορών πρέπει να χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα και θα πρέπει να μην υπερβαίνει το διοικητικό κόστος.

Άρθρο 6

Φορέας αδειοδότησης

1. Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εξετάζει αιτήματα για χορήγηση νέων αδειών και καταθέτει τη σύμφωνη γνώμη της για την έκδοση της άδειας στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β) Φροντίζει για το σχηματισμό, την τήρηση και δημοσίευση του Εθνικού Μητρώου των Μεταφορικών Εταιρειών του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
γ) Προωθεί την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών της οδικής μεταφοράς.

δ) Εκφέρει, όταν της ζητηθεί, γνωμοδοτήσεις για διοικητικά θέματα που αφορούν τις μεταφορές.
ε) Προωθεί στην ελληνική κοινωνία την ανάπτυξη και την βελτίωση των μεταφορών.

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες εκτός Υπουργείου.

Άρθρο 7

Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται :
α) Από έναν Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.
β) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ειδικό σε θέματα εκτίμησης εισφερομένων κεφαλαίων Α.Ε. με τον αναπληρωτή του.
γ) Από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Έργο της Εκτιμητικής Επιτροπής είναι η αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρείες του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με τη μορφή των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, της αξίας των εισφερομένων οχημάτων (Φ.Δ.Χ., ρυμουλκουμένων και ημι-ρυμουλκουμένων) που έχουν ειδική άδεια κυκλοφορίας και της άυλης υπεραξίας των οικείων αδειών. Κατά την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων οχημάτων, υπολογίζεται η χρονολογία και η αξία κτήσης των οχημάτων, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωση τους και οι τρέχουσες τιμές για τα ίδια ή παρεμφερή μεταφορικά μέσα. Κατά την αποτίμηση της άυλης υπεραξίας των αδειών ΦΔΧ, η υπεραξία κάθε άδειας υπολογίζεται με βάση την εισφορά που πρέπει να πληρωθεί για την απόκτηση μίας αντίστοιχης νέας άδειας και είναι ίση με αυτήν.

3. Τα μέλη της Εκτιμητικής Επιτροπής για την υποβοήθηση του έργου τους μπορούν να ζητούν οικονομικά ή τεχνικά στοιχεία από τους φορείς της αγοράς προκειμένου να εκτιμήσουν τα εισφερόμενα οχήματα και μπορεί να καλεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, εμπειρογνώμονες.

4. Είναι δυνατή η σύσταση τριμελών Εκτιμητικών Επιτροπών στις Περιφέρειες της χώρας οι οποίες συστήνονται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και απαρτίζονται :
α)Από ένα υπάλληλο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του
β) Από ένα εκπρόσωπο Δ.Ο.Υ. με τον αναπληρωτή του
γ) Από ένα εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών με τον αναπληρωτή του
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.
Οι παραπάνω εκτιμητικές επιτροπές λειτουργούν με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 8

Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση διάλυσης Μεταφορικών Εταιρειών

Σε περίπτωση διάλυσης για οποιαδήποτε αιτία των μεταφορικών εταιρειών που ιδρύθηκαν δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, τα Φ.Δ.Χ. που ανήκουν σε αυτές κατά κυριότητα με την άδεια κυκλοφορίας τους:

α) Εφόσον η διάλυση συντελείται μετά την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της άδειας, μεταβιβάζονται αυτόματα στους μετόχους της εταιρίας, χωρίς την πληρωμή του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.

β) Εφόσον η διάλυση συντελείται πριν την παρέλευση ενός έτους από τη χορήγηση της άδειας, οι άδειες ΦΔΧ μεταβιβάζονται αυτόματα στους μετόχους της εταιρίας μόνο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη χορήγησή της, χωρίς την πληρωμή του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 του παρόντος νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, οι άδειες Φ.Δ.Χ. θα πρέπει να μεταβιβάζονται μόνο σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα όπως καθορίζονται στο ΠΔ 346/2001 και στον Κανονισμό 1071/ 2009.

Άρθρο 9

Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών

1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημιουργείται ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.») των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 1071/2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Το Μητρώο αυτό τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου και περιέχει:

α) την ονομασία και τη νομική μορφή της επιχείρησης
β) τη διεύθυνση της εγκατάστασης
γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου


δ) τον τύπο αδείας που καλύπτει η άδεια, τον αριθμό των οχημάτων που καλύπτει και, εφόσον χρειάζεται, το αριθμό σειράς της Κοινοτικής άδειας και των επικυρωμένων αντιγράφων
ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων, οι οποίες οδήγησαν σε καταδίκη ή επιβολή κυρώσεων κατά τα τελευταία δύο έτη και αφορούν:


i) τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών, τον χρόνο εργασίας και την τοποθέτηση και χρήση των συσκευών ελέγχου,
ii) τα μέγιστα βάρη και οι διαστάσεις των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων στις διεθνείς μεταφορές,

iii) τα αρχικά προσόντα και τη συνεχή εκπαίδευση των οδηγών,
iv) τον οδικό τεχνικό έλεγχο των επαγγελματικής χρήσεως οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών τεχνικών επιθεωρήσεων των μηχανοκίνητων οχημάτων,
v) την πρόσβαση στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών ή, ανάλογα με την περίπτωση, την πρόσβαση στην αγορά οδικών επιβατικών μεταφορών,
vi) την ασφάλεια των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων,
vii) την τοποθέτηση και τη χρήση συσκευών περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων,
viii) τις άδειες οδήγησης,
ix) την πρόσβαση στο επάγγελμα,
x) τη μεταφορά ζώων.

στ) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί τα εχέγγυα αξιοπιστίας τους δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα αποκατάστασης.
ζ) Κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί απαραίτητο για την πλήρη ενημέρωση του μητρώου.

2. Τα δεδομένα που αφορούν επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει αφαιρεθεί ή ανασταλεί παραμένουν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο επί δύο χρόνια από την ημερομηνία εκπνοής της αναστολής ή της αφαίρεσης της άδειας και στη συνέχεια διαγράφονται αμέσως. Τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί ακατάλληλο να ασκήσει το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα παραμένουν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο εφόσον δεν αποκατασταθεί η αξιοπιστία του εν λόγω προσώπου. Σε περίπτωση που λαμβάνεται μέτρο αποκατάστασης ή μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος, τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου και του τρόπου εγγραφής στο Ε.Μ.Μ.Ε. των ήδη υφισταμένων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μεταφορικών εταιρειών και οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων.


Άρθρο 10

Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ.

1. Φ.Δ.Χ. κάθε κατηγορίας, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με την καταβολή φόρου, πριν από την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης της αδείας, ως ακολούθως:
α) Για Φ.Δ.Χ. που κυκλοφόρησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος.
β) Για Φ.Δ.Χ. που κυκλοφορούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου συμπεριλαμβανομένου και του οχήματος.

2. Ο φόρος της ανωτέρω παραγράφου δεν καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβιβάσεων Φ.Δ.Χ. που γίνονται λόγω συγχώνευσης μεταφορικών εταιρειών ή μετατροπής της εταιρικής μορφής των μεταφορικών εταιρειών.

3. Επιτρέπεται η εν ζωή μεταβίβαση των μετοχών και μεριδίων των μεταφορικών εταιρειών προς μετόχους/εταίρους τους και προς φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Άρθρο 11

Κόμιστρα Εμπορευματικών Μεταφορών

1. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργείται κάθε περιορισμός της ελευθερίας των μεταφορικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για τη συμφωνία επί των κομίστρων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Τα κόμιστρα αυτά συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ του πελάτη και του μεταφορέα.

2. Κατ΄ εξαίρεση, στις περιπτώσεις μεταφοράς καυσίμων, το κόμιστρο δύναται να καθορίζεται ως προς την ανώτατη τιμή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Αυτή η ανώτατη τιμή πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς και μπορεί να εφαρμόζεται μόνο σε νησιά, απομονωμένες και ορεινές περιοχές, όταν περιορίζεται η πρόσβαση ΦΔΧ στην αγορά.

Άρθρο 12

Κωδικός Οδικής Ασφάλειας

1. Η καταβαλλόμενη εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου αποτελεί δημόσιο έσοδο και κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Από το ποσό αυτό το ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδομής για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών και για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον. Στον ίδιο κωδικό κατατίθεται εισφορά του άρθρου 5 παράγραφος 5 του παρόντος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια διάθεσης του ποσού του ειδικού Κωδικού Οδικής Ασφάλειας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του.

Άρθρο 13

Εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών των εμπορευμάτων
Για την αποκατάσταση επελθούσας ζημιάς του φορτωτή για την οποία ευθύνεται ο μεταφορέας, κάθε μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει πραγματική δυνατότητα κάλυψης της ζημιάς είτε από την καθαρή της περιουσία είτε με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αντιστοίχων κινδύνων. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από μεταφορική επιχείρηση συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων τόσο της επιχείρησης όσο και των μετόχων/εταίρων της για ένα έτος και, σε περίπτωση υποτροπής, δια παντός.

Άρθρο 14

Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δέκα (10) ετών από το τέλος της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι υφιστάμενες άδειες ΦΔΧ θα μετατραπούν σε Άδειες Οδικών Μεταφορών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεώτερης τεχνολογίας που εμπίπτουν τουλάχιστον στην κατηγορία εκπομπών EURO IV. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.
3. Από την επομένη της λήξης της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές μεταφορές καθορίζονται ως εξής:
α. Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους άδειας μεταφορέα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4, με οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.

β. Εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, που διεξάγονται από κατόχους Φ.Δ.Χ. ή κατόχους άδειας μεταφορέα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4.

Οι εταιρίες που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν και εθνικές οδικές μεταφορές, με την ίδια άδεια.

Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδονται εντός της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου καθορίζονται:
α) Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση, οργάνωση, συγχώνευση, μετατροπή και λειτουργία των μεταφορικών εταιρειών καθώς και της αποτίμησης της εισφερόμενου κεφαλαίου από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, εφόσον απαιτηθεί
β) Οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα κριτήρια για τις προϋποθέσεις χορήγησης Αδειών Οδικών Μεταφορών και οι επιμέρους διαδικασίες για τη χορήγησή τους, περιλαμβανομένης της οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως προς την αρμοδιότητα αυτή.
γ) Οι λεπτομέρειες για τη διάθεση των αδειών Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση διάλυσης μεταφορικών εταιρειών, εφόσον απαιτηθεί.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η εφάπαξ εισφορά της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ιδίως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, για την υπαγωγή των μεταφορικών εταιρειών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, εφόσον είναι απαραίτητη.

Άρθρο 15

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος ισχύ του παρόντος καταργούνται:

α) οι διατάξεις του νόμου 383/76, (ΦΕΚ Α΄182)

β) Οι υπ' αριθμ. Κ/24241/2045/12-5-2008 και Κ/26147/2169/12-5-2008 (ΦΕΚ 856Β) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκαν.

γ) Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 383/76 (ΦΕΚ Α' 182) και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων των διατάξεων, για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ


ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Δ. ΡΕΠΠΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟÏΔΗΣ


Στο τεύχος Αυγούστου του ΤΡΟΧΟΙ & TIR, που κυκλοφορεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου, θα διαβάσετε ένα πλήρες ρεπορτάζ με όλο το παρασκήνιο και τις επιπτώσεις των άλλων άρθρων του νομοθετήματος.

PreviousNext