Μετά τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται το δικαίωμα διενέργειας με το ίδιο φορτηγό τόσο εθνικών όσο και διεθνών μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταφορείς διαθέτουν την κατάλληλη άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Οι μεταφορείς που έχουν εισέλθει στο επάγγελμα πριν την έναρξη της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εθνικών μεταφορών θα πρέπει να τροποποιήσουν την άδεια αυτή εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ) εθνικών και διεθνών μεταφορών και επιθυμούν τη δραστηριοποίηση και στα δύο είδη μεταφορών. Μεταφορείς που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για εθνικές και διεθνείς μεταφορές καλύπτουν την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας για τη δραστηριοποίηση παράλληλα και στα δύο είδη μεταφορών. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος που θα εκδοθούν βάσει ΠΕΕ του Κανονισμού 1071/2009 πληρούν την προϋπόθεση της επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές.

Αναλυτικά στο επετειακό ΤΡΟΧΟΙ & TIR που κυκλοφορεί.