Τροχοί & TIR

ΑΑΔΕ: Διαγωνισμός μεταφοράς εξοπλισμού ύψους 800.050 ευρώ

Από σήμερα, 1/7, η υποβολή προσφορών.
Δευτέρα 01/07/2024 - 13:10
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: ΑΑΔΕ
φωτό: ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διακήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού εξοπλισμού και υλικών μεταξύ των κτιρίων/αποθηκών της Α.Α.Δ.Ε. και όπου αλλού απαιτείται εντός Περιφέρειας Αττικής. Η παροχή της υπηρεσίας δύναται να περιλαμβάνει τη μεταφορά των υλικών και του γραφειακού εξοπλισμού από όροφο σε όροφο ή/και από Αποθήκη σε Αποθήκη, την αρχειοθέτηση και τοποθέτηση αρχείων, φακέλων και την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των μεταφερόμενων υλικών και γραφειακού εξοπλισμού.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών ξεκινάει από σήμερα, 01/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ η ημερομηνία λήξης υποβολής είναι η 15η/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 800.050,00€ (οκτακοσίων χιλιάδων πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ήτοι προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 645.201,61€ πλέον ΦΠΑ ύψους 154.848,39€.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής και ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31/12/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της σύμβασης, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Πληροφορίες: Τηλ.: 212 8000 110-111 και e-mail: aadeprocurement@aade. gr

PreviousNext