Παράπλευρο οδικό δίκτυο: Αιτήσεις για διέλευση φορτηγών. Οι δικαιούχοι και τα δικαιολογητικά

Τρί, 20/09/2022 - 13:56

Καθορίστηκαν από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών τα έντυπα των αιτήσεων για άδεια διέλευσης φορτηγών οχηµάτων µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με αναφορά εκείνων που δικαιούνται την άδεια ανάλογα με την ιδιότητά τους ή λόγω ύπαρξης εγκατάστασης.

Ειδικότερα, κάθε αίτηση έχει το δικό της υπόδειγμα και αφορά συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, ως εξής:

Αίτησης:

1. Υπόδειγµα 1 - Μόνιµος κάτοικος ∆ήµου που είναι όµορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται τα όρια του δήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

2. Υπόδειγµα 2 – Εκτελών ∆ηµόσιο έργο σε ∆ήµο που είναι όµορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται τα όρια του δήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

3. Υπόδειγµα 3 – Εκτελών Ιδιωτικό έργο σε ∆ήµο που είναι όµορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται τα όρια του δήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

4. Υπόδειγµα 4 – Έδρα της επιχείρησης, υποκατάστηµα, εργοστάσιο ή αποθήκη σε ∆ήµο που είναι όµορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται τα όρια του δήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

5. Υπόδειγµα 5 – Κατέχων αγροκτηνοτροφική έκταση και χρησιµοποιεί οχήµατα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα µηχανήµατα σε ∆ήµο που είναι όµορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέµνονται τα όρια του δήµου µε τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευση προσέγγισης.

Άδεια διέλευσης από κόμβο σε κόμβο

Επίσης, χορηγείται άδεια διέλευσης για φορτηγά µικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο/εναλλακτικό οδικό δίκτυο από τον έναν κόμβο έως τον επόμενο κόμβο.

Η άδεια αυτή εκδίδεται λόγω…(ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ∆ΗΜΟΣΙΟΥ / Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ Ε∆ΡΑΣ ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ή ΑΠΟΘΗΚΗΣ/ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ)…σε δήµο όµορο του οδικού άξονα.

Υποδείγματα Αιτήσεων για κάθε περίπτωση και δικαιολογητικά

Παραθέτουμε στη συνέχεια τα υποδείγματα αιτήσεων για κάθε περίπτωση δικαιούχου, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά: