Νεότερες διευκρινίσεις (της 17/11/20) παρέχει το υπ. Μεταφορών σχετικές με την ταξινόμηση των μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ (μέγιστο μικτό) μικρότερο ή ίσο των 3,5 t. προερχόμενων από χώρες του εξωτερικού, για την κυκλοφορία αποχαρακτηρισμένων ΕΔΧ (ταξί) και για την άρση της ακινησίας των μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 t. Με την ίδια εγκύκλιο παρατείνεται η ισχύς των μικρών φορτηγών μεταφοράς επικινδύνων (ADR).

Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αναστολής λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, διευκρινίζεται ότι ο αναφερόμενος περιορισμός της Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μεγαλύτερη των 3,5 t αφορά μόνο στα φορτηγά οχήματα και όχι στα λεωφορεία.

Συνεπώς, επιτρέπεται η διενέργεια του τεχνικού ελέγχου όλων των λεωφορείων, ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ (σε γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων). Αντίστοιχα, οι χορηγούμενες παρατάσεις ισχύουν για τις λοιπές κατηγορίες οχημάτων, δηλαδή για τα επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τις μοτοσικλέτες και τα φορτηγά με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 t.

Μετά τα παραπάνω και σε απάντηση ερωτημάτων Υπηρεσιών και πολιτών και για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αναστολής λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, διευκρινίζονται επίσης τα εξής:

Μικρά φορτηγά οχήματα με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 t, προερχόμενα από χώρες του εξωτερικού, ταξινομούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία ταξινόμησης. Για τον λόγο αυτό στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται «Ημερομηνία πρώτου τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες μετά την ημερομηνία ταξινόμησης)».

Αποχαρακτηρισμένα πρώην ΕΔΧ οχήματα, που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία ως ΕΔΧ οχήματα, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν εκ νέου ως ΕΔΧ οχήματα, χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ.

Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος του οχήματος, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία της εκ νέου κυκλοφορίας τους ως ΕΔΧ - οχήματα. Για τον λόγο αυτό στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται «Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες μετά την ημερομηνία της εκ νέου κυκλοφορίας του οχήματος ως ΕΔΧ)».

Άρση ακινησίας και ΚΤΕΟ

Μικρά φορτηγά οχήματα με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων ή επιβατηγά οχήματα, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας (οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταθέσει τα στοιχεία κυκλοφορίας σε Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ή σε Δ.Ο.Υ. της χώρας), σε περίπτωση άρσης της ακινησίας, στο διάστημα που έχει ανασταλεί η λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ, υποχρεούνται στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας..

Τα παραπάνω οχήματα μπορούν να μεταβιβάζονται και στην περίπτωση που διαθέτουν ΔΤΕ το οποίο έχει λήξει.

Το ΔΤΕ προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας. Για τον λόγο αυτό στον χώρο των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται «Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου έως την ../../….(45 ημέρες μετά την ημερομηνία άρσης της ακινησίας)».

Μικρά φορτηγά ADR

Για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων:

α) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος ADR, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι από 31-10-2020 έως και 30-11-2020.

β) Οχήματα που ταξινομούνται από 31-10-2020 έως και 30-11-2020 ως μεταχειρισμένα με ισχύον πιστοποιητικό ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, επιτρέπεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης έως σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ταξινόμησης.

Σημείωση: Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για κυκλοφορία αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.