Με το νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών που συζητείται προς ψήφιση στη Βουλή επέρχονται αλλαγές στη χορήγηση του ΠΕΙ (Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας) με την απαλλαγή των κατόχων ΠΕΙ να αποκτήσουν ΠΕΙ και για άλλες, συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων:

Αναλυτικά, προβλέπονται τα εξής:

  • Η πρακτική εξέταση χορήγησης ΠΕΙ για τους υποψήφιους, οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια οδήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας, πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό όχημα παρουσία εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.

  • Για τους υποψήφιους πρακτικής εξέτασης για χορήγηση Π.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης της κατάλληλης κατηγορίας, επιτρέπονται η εκπαίδευση και η πρακτική εξέταση και σε όχημα ιδιωτικής χρήσης, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του ενδιαφερομένου ή στο όνομα της επιχείρησης, στην οποία έχει προσληφθεί ο ενδιαφερόμενος, ή σε όχημα δημόσιας χρήσης.

  • Όσοι επιτύχουν στη θεωρητική και πρακτική εξέταση δικαιούνται Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης και τους χορηγείται δελτίο επιμόρφωσης οδηγού πενταετούς ισχύος, η οποία αρχίζει από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησης ο ενωσιακός κωδικός «95».

  • Οδηγοί, κάτοχοι Π.Ε.Ι. για μεταφορά επιβατών ή οδηγοί κάτοχοι Π.Ε.Ι. για μεταφορά εμπορευμάτων, προκειμένου να αλλάξουν ή να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και να εκτελούν και μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών, δεν υποχρεούνται να εξετασθούν στα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης.

  • Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά επιβατών για μια από τις κατηγορίες D1, D1E, D και ΒΕ απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για μεταφορά εμπορευμάτων για μία από τις κατηγορίες C1, C1E, C και CE απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης τέτοιου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.