Ανάκληση απόφασης επιχορήγησης της επιχείρησης «Logistics Ένωση Πεζών»

Τετ, 27/04/2022 - 15:42

Ανακλήθηκε η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 1432/16-06-2011), με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρησης «LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου, που αναφέρεται στην «ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους (3PL-3rd Party Logistics)», στη θέση Ο.Τ. 3084 της Π.Ε. «ΒΙΟΠΑ» Άνω Λιόσια του Δήμου Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων (1.837.000,00) ευρώ, και ποσού επιχορήγησης ύψους πεντακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εκατό (551.100,00) ευρώ, ήτοι ποσοστού επιχορήγησης 43% επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Η ανάκληση της απόφασης υπαγωγής έγινε, διότι δεν τεκμηριώνεται η παραγωγική λειτουργία του επενδυτικού έργου ως εφοδιαστική αλυσίδα για τρίτα μέρη (3PL) για διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών από την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

Σημειώνεται ότι απαιτείται επίσης η ανάκτηση από τον υπόχρεο φορέα «LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του χορηγηθέντος ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, ύψους διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (275.500,00) ευρώ, πλέον τόκων υπολογιζόμενων από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στον δικαιούχο της επιχορήγησης (09-10-2012) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ανάκλησης, με τη μέθοδο του ετήσιου ανατοκισμού.