Στην αντικατάσταση των εντύπων αδειών οδήγησης που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της χώρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020, προβαίνει το υπ. Μεταφορών.

Οι περιοχές που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση του υπ. είναι:

  • Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  • Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

  • Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Μαγνησίας και Δήμος Φαρσάλων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

  • Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Για την αντικατάσταση των εντύπων των αδειών, θα υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 «Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε.» της υ.α. 50984/7947/2013 (βλέπε παρακάτω), εξαιρουμένων των παρακάτω:

  • Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ (εδάφιο ζ)

  • Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο η)

  • Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης (εδάφιο θ).

Για την απαλλαγή από την καταβολή των ως άνω παραβόλων απαιτείται η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιπροσθέτως, Δήλωσης απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα, η οποία απαιτείται να έχει υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα το αργότερο έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Οι υπόψη αιτήσεις για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων εντύπων αδειών οδήγησης δύναται να υποβληθούν το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τα δικαιολογητικά

Στην παραπάνω απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας, τα οποία είναι:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999. με την οποία δηλώνει:

- Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (β) μήνες τουλάχιστον, συνεχώς ή αθροιστικά στην Ελλάδα, κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έκδοσης αντιγράφου,

- Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του,

- Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

- Ότι η άδεια, της οποία ζητά την έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή κλοπής, χάθηκε ή κλάπηκε και δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή ελληνική ή κράτους - μέλους της Ε.Ε. για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους - μέλους της ΕΕ.

- Ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1β του άρθρου 2 του παρόντος.

γ) Οποιοδήποτε ισχύον δημόσιο έγγραφο βάσει των κείμενων διατάξεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο ιγ του άρθρου 2 του παρόντος.

δ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφαση 18623/2372/2008 (1697 τ. Β’).

ε) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

στ) Φωτοαντίγραφο της φθαρμένης ή αλλοιωμένης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που ζητείται η έκδοση αντιγράφου λόγω φθοράς ή αλλοίωσης.

(Δεν αναφέρουμε τα δικαιολογητικά τα οποία εξαιρούνται).