Τροχοί & TIR

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Ποιοι απαλλάσσονται. Τι προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις ταξί

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ με χθεσινή (9/1/23) εγκύκλιο γνωστοποιεί τους απαλλασσόμενο
Τρίτη 10/01/2023 - 13:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ με χθεσινή (9/1/23) εγκύκλιο γνωστοποιεί τους απαλλασσόμενους από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-ΕΦΚΑ. 

Επίσης, στις απαλλασσόμενες από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του e-ΕΦΚΑ συναλλαγές περιλαμβάνονται και οι μεταβιβάσεις ΕΔΧ αυτοκινήτων (ταξί).

Ειδικότερα, το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

Στην περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Ε.Δ.Χ. οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.

Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Επίσης, ορίζεται ότι η ασφαλιστική ενημερότητα δεν είναι προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος.

Στην ίδια (χθεσινή) εγκύκλιο, αναφέρονται και όλοι γενικά οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και αυτοί είναι: 

1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. 

2. Το Ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, το Δημόσιο άλλων Κρατών, οι Διεθνείς Οργανισμοί, καθώς και τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με τον ν. 2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455 Α') και συνιστώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013-Φ.Ε.Κ. 185 Α'). 

3. Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδας και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα. 

5. Οι δικαιούχοι των, κατά τις κείμενες διατάξεις, λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση. 

6. 0 Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά. 

7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει ή είχε τις ιδιότητες των υποπερ. α' έως και γ' της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ. 15435/913/16.04.2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1559 Β'), όπως ισχύει. 

8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν τις ιδιότητες των υποπερ. α' έως και γ' της περ. 6 του άρθρου 1 της υπ. αρ 15435/913/16.04.2020 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1559 Β'), όπως ισχύει. 

9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

10. Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικότερες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και ιδίως του ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265 Α'). 

11. Οι Διοικητές ή οι πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4331/2015 (Φ.Ε.Κ. 69 Α'). 

12. Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 237 του ν. 4364/2016 (Φ.Ε.Κ. 13 Α'). 

13. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114 Α'), για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. 

14. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α'). 

15. Οι ειδικοί διαχειριστές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Φ.Ε.Κ. 246 Α'), για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους και τον χρόνο στον οποίο ανάγονται. 

16. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (Φ. Ε. Κ. 246 Α'). 

17. Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές. 

18. 0 εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ν. 3869/2010 (Γνωμ. 52/2021 ΝΣΚ).

PreviousNext