Ποιοι έχουν δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα χωρίς να έχουν ελληνικό δίπλωμα

Τρί, 10/01/2023 - 10:35

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σχετικά με την ισχύ των ξένων αδειών οδήγησης στην Ελλάδα, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

1. Δικαίωμα οδήγησης με ξένη εθνική άδεια έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από:

α. Κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και την Απόφαση (ΕΕ) 2016/1945 της Επιτροπής για την ισοδυναμία μεταξύ κατηγοριών αδειών οδήγησης), εκδοθείσες άδειες από τα προαναφερθέντα κράτη που χορηγούνται για οποιαδήποτε κατηγορία ισχύουν και για οχήματα της κατηγορίας ΑΜ (μοτοποδήλατα και ελαφρά δίκυκλα και τετράκυκλα, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό 168/2013/ΕΕ).

β. Την Ελβετία και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες από την είσοδο του/της κατόχου της στην Ελλάδα. Μετά την πάροδο 9 μηνών από την είσοδό του/της κατόχου στην Ελλάδα, μπορεί να αιτηθεί τη μετατροπή της σε αντίστοιχης κατηγορίας ελληνικής άδειας οδήγησης, εφόσον επιθυμεί να οδηγεί στην Ελλάδα και μετά το δωδεκάμηνο παραμονής του/της στη χώρα μας.

γ. Τη Σερβία, την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους έως ότου οι κάτοχοι της αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Μετά την απόκτηση της συνήθους διαμονής στην Ελλάδα οι κάτοχοί της, εφόσον επιθυμούν να οδηγούν στην Ελλάδα, οφείλουν να τις μετατρέψουν σε ελληνικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υ.α. 50984/7947/2013 (Β΄3056).

δ. Συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση της Βιέννης (βλέπε πίνακα που ακολουθεί) εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα και η άδεια είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί «Εθνικής Άδειας Οδήγησης» του ν. 4266/2014 (Α΄135). 

ε. Τρίτη χώρα, εφόσον οι κάτοχοί της είναι μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οδήγησης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, πλην των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν και κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ισχύουσα άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της εκδούσας αρχής, για το δικαίωμα οδήγησης οχήματος βάσει των κατηγοριών που κατέχουν, επίσημα μεταφρασμένης.

Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα με διεθνές δίπλωμα

Με την ίδια εγκύκλιο, ορίζεται ότι Δικαίωμα οδήγησης στην Ελλάδα με διεθνή άδεια οδήγησης έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας διεθνούς άδειας οδήγησης, η οποία έχει εκδοθεί από οποιοδήποτε κράτος, εκτός της Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα. Προκειμένου η διεθνής άδεια οδήγησης να έχει ισχύ θα πρέπει να συνοδεύεται από την ισχύουσα εθνική άδεια οδήγησης του κατόχου της. 

Αναγνώριση αλβανικών και σέρβικων αδειών

Να σημειωθεί, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών οδήγησης με την Αλβανία, τη Σερβία, την Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ακολουθούν σχετικοί πίνακες: