Τροχοί & TIR

Αποθήκευση-διανομή δεμάτων. Διαγωνισμός 170.000 ευρώ

Η εταιρεία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
Τρίτη 04/07/2023 - 10:30
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η εταιρεία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» προκηρύσσει διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Σκοπός είναι η ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διανομής έως και 45.000 δεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων ανά έτος και μεταφοράς έως και 6.000 φακέλων ανά έτος από και προς τις εγκαταστάσεις της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., στην Παλλήνη Αττικής προς και από όλη την Ελλάδα».

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00 € πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι για δώδεκα (12) μήνες (α/α ΕΣΗΔΗΣ 197273).

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18/7/2023 έως τις 14:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Μ.Α.Ε. (δ.τ. ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.), τηλ.: 213 2002465, 213 2002531 και email: a.mazarakis@ifet.gr, a.sitziri@ifet.gr

PreviousNext